511/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 § 2 mom., 8 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 23 december 1970 (830/70), 10 § 1 mom. och 13 § 1 mom. som följer:

6 §.

Lantbruksföretagare äger rätt att erhålla ålderspension oberoende av om han fortsätter sin i 1 § avsedda verksamhet.


8 §.

Husbondes och husmoders sammanräknade årliga arbetsinkomst i gårdsbruk anses utgöra 550 mark för varje hektar jordbruksjord av de 12 första hektaren, 225 mark för de följande 10 hektaren, 125 mark för de följande 10 hektaren och 50 mark för de följande 10 hektaren. Såsom husmoderns årliga arbetsinkomst anses 2 200 mark, likväl högst hälften av sagda sammanräknade arbetsinkomst. Den sammanräknade arbetsinkomsten och dess fördelning mellan husbonden och husmodern må likväl bestämmas med avvikelse från det ovan anförda, om odlingssättet, brukningsenhetens osedvanliga produktivitet, arbetsfördelningen på brukningsenheten eller annan motsvarande orsak det förutsätter.


10 §.

Lantbruksföretagare är skyldig att erlägga försäkringspremie, vilken beräknas med tillämpning av en basprocent, som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, sålunda, att försäkringspremien för den för lantbruksföretaget fastställda arbetsinkomsten upp till 6 000 mark utgör 2/5 av den i enlighet med basprocenten beräknade försäkringspremien samt för arbetsinkomst därutöver överensstämmer med basprocenten. Ministeriet fastställer årligen basprocenten till samma tal som det procenttal, som kan uppskattas i medeltal motsvara försäkringspremien i procent av lönerna för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.


13 §.

Staten erlägger årligen i understöd till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt hälften av de på denna lag grundade pensionerna och övriga förmånerna, till vilka härvid likväl icke räknas i 11 § 1 mom. avsedda förmåner. Om de försäkringspremier pensionsanstalten erhållit och avkastningen av placeringarna samt förenämnda understöd tillsammans icke förslår till förmånerna enligt denna lag och till pensionsanstaltens övriga omkostnader, erlägger staten i understöd även det resterande beloppet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971, dock sålunda, att stadgandena i 8 § 2 mom. och 10 § 1 mom. tillämpas från den 1 januari 1972.

Lantbruksföretagare skall givas beslut om ändring av arbetsinkomst i enlighet med stadgandena i denna lag, om han före den 1 juli 1972 skriftligen anhåller därom av pensionsanstalten.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.