505/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 4 juli 1969 (464/69), samt fogas till lagen en ny 28 a § som följer:

15 §.

Dagpenning erlägges högst till utgången av den kalendermånad, under vilken den försäkrade fyller 65 år eller vilken omedelbart efterföljes av sådan månad, från vars ingång den försäkrade börjar uppbära i folkpensionslagen avsedd arbetslöshetspension.

28 a §.

Har försäkrad för tid då han varit arbetsoförmögen utfått i lagen den 22 december 1967 om arbetslöshetsersättning (645/67) avsedd arbetslöshetsersättning eller av arbetslöshetskassa, som avses i lagen den 23 mars 1934 om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34, 328/60) utgivet arbetslöshetsunderstöd, utbetalas för samma tid utgående dagpenning upp till det utgivna ersättnings- eller understödsbeloppet till vederbörande arbetskraftskommission eller arbetslöshetskassa. Angående beloppet av sålunda utbetald dagpenning gäller på motsvarande sätt vad i 28 § 3 mom. är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.