499/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 6 § 1 mom. 4 punkten, 20 §, 21 § 1 mom., 33 § 1 mom. och 35 § 3 mom., av dem 6 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lagen den 4 november 1960 (466/60), 20 § sådan den lyder i lagen den 17 januari 1969 (39/69), 21 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 28 juni 1963 (349/63) och 33 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (705/65), samt fogas till lagen nya 22 c och 31 a §§ och till lagens 30 §, vartill genom lagen den 4 juli 1969 (448/69) fogats ett nytt 3 mom., ett nytt 4 mom., till 35 §, sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 19 maj 1961 (250/61), ett nytt 4 mom., varvid det tidigare 4 mom. blir 5 mom., och till 39 § ett nytt 5 mom., som följer:

6 §.

Försäkringspremie påföres icke försäkrad:


4) som under inkomståret eller del därav åtnjutit ålderdomsstöd eller arbetslöshetspension; eller


20 §.

I folkpension erlägges:

1) ålderdomspension till försäkrad som fyllt 65 år;

2) invaliditetspension till arbetsoförmögen försäkrad, som icke fyllt 65 år, i fall som avses i 22 §;

3) arbetslöshetspension i fall som avses i 22 c § till långvarigt arbetslös försäkrad som fyllt 60 men icke 65 år och som icke åtnjuter invaliditetspension; eller

4) ålderdomsstöd till kvinnlig försäkrad som fyllt 60 men icke 65 år och som icke är gift, icke åtnjuter invaliditets- eller arbetslöshetspension och icke äger rätt till familjepension enligt familjepensionslagen (38/69).

21 §.

Ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspension bestå av en grunddel och, i den mån nedan stadgas, av en understödsdel. Villkor för beviljande av ålderdomsstöd är, att den försäkrade har rätt till pensionens understödsdel.


22 c §.

Såsom långvarigt arbetslös anses vid tillämpning av denna lag person, som medels av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg visar, att han under de 52 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34, 328/60) avsett dagunderstöd eller i lagen om arbetslöshetsersättning (645/67) avsedd arbetslöshetsersättning för sammanlagt minst 200 dagar och att åt honom icke kan anvisas sådant arbete, vilket han icke kan vägra att mottaga utan att gå sin rätt till arbetslöshetsersättning förlustig.

Arbetslöshetspension beviljas att utgå tillsvidare.

30 §.

Vad i 2 mom. 3 och 10 punkterna är sagt om ålderdoms- och invaliditetspensioner äger motsvarande tillämpning på arbetslöshetspension.

31 a §.

Arbetslöshetspension upphör utan särskilt beslut sedan sex månader eller en i förordning stadgad längre tid förflutit från det arbetskraftsmyndighets intyg utfärdats, därest ej till pensionsanstalten därförinnan befordrats av arbetskraftsmyndigheten utfärdat nytt intyg över, att åt pensionstagaren icke kan anvisas i 22 c § avsett arbete.

Pensionsanstalten må inom sex månader från den tidpunkt, då pensionen upphört, såframt arbetslösheten fortsätter, i stöd av utredning, som av anstalten godkänts, förordna att pensionen, utan att ansökan gjorts i den ordning 35 § föreskriver, ånyo skall utbetalas. Härvid må förordnas, att pensionen skall utbetalas retroaktivt för den tid, under vilken den varit indragen, eller för viss del av sagda tid.

33 §.

Avlider försäkrad, som icke åtnjuter ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension, erlägges till hans make begravningsbidrag. Efterlämnade den försäkrade icke make eller levde den försäkrade och hans make åtskilda på grund av hemskillnad eller söndring i äktenskapet eller av annan sådan orsak, erlägges begravningsbidraget till dödsboet. Begravningsbidraget utgår med 372 mark.


35 §.

Åt mottagare av invaliditets- och arbetslöshetspension samt ålderdomsstöd begynner ålderdomspension utan ansökan utgå från ingången av den månad, som närmast följer efter den, under vilken han fyllt 65 år.

Blir mottagare av arbetslöshetspension berättigad till invaliditetspension, ändras pensionen till invaliditetspension. Har för tid, för vilken försäkrad senare beviljas invaliditetspension, erlagts arbetslöshetspension, anses den erlagda arbetslöshetspensionen utgöra delbetalning av invaliditetspensionen.


39 §.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, beviljas arbetslöshetspension räknat från ingången av den tredje månaden efter den, under vilken i 22 c § 1 mom. nämnt intyg utfärdats, under förutsättning att pension därförinnan sökts.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Vid beräknande av de i 22 c § nämnda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.

I 33 § av denna lag stadgat markbelopp anses motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadsindexet.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.