492/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971,

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 5 § 1 och 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) samt fogas till lagen en ny 8 a § och till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §.

För expeditioner av myndighet, hörande till någon av de ovan i 4 § nämnda grupperna 1―4, och av vissa genom förordning särskilt bestämda, till grupp 5 hänförda myndigheter inom rättsväsendet erlägges endast stämpelskatt.

För expeditioner av andra än ovan avsedda, till grupp 5 hänförda samt av till grupp 6 hörande myndigheter erlägges jämte stämpelskatt lösen eller ock enbart lösen eller andra avgifter enligt vad därom särskilt stadgas. Detsamma gäller kartavstick och -utdrag, som uppgöres av lantmäteristyrelsen och lantmäterikontor.


8 a §.

Handlingar, utgivna av de till grupp 5 hörande myndigheter, för vilkas expeditioner endast stämpelskatt erlägges, skola utöver med ovan i 6 § avsedd stämpel eller ock enbart beläggas med stämpel, vilken motsvarar den lösen eller det förrättningsarvode som övriga till samma grupp hörande myndigheter uppbära.

12 §

Ovan i denna paragraf stadgad befrielse från stämpelskatt beror likväl icke i 8 a § avsedd stämpelskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.