479/1971

Given i Helsingfors den 11 juni 1971.

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern ändras i förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51) 31 §, 40 § sådan den lyder i förordningen den 20 maj 1966 (309/66), 67 § 1 mom., 70 §, 74 § sådan den lyder i förordningen den 9 februari 1962 (140/62) samt 111 § som följer:

31 §.

I beslut, som av uppbådsnämnd på grund av verkställd besiktning fattas, skall vara utsagt,

1) att den värnpliktige anses duglig till tjänst vid aktiv trupp;

2) att hans duglighet till tjänst tillsvidare lämnas oavgjord och han förständigas att inställa sig till förnyad besiktning; eller

3) att han befrias från tjänst vid aktiv trupp under fredstid eller helt och hållet från värnpliktens fullgörande.

40 §.

Uppskov med fullgörandet av aktiv tjänst beviljas på ansökan vid uppbådstillfället av uppbådsnämnden och annars av staben för militärdistriktet. Till ansökan skall fogas nödig utredning om grunden för uppskovet.

Värnpliktig, som är ledamot av riksdagen, skall beviljas uppskov med fullgörandet av aktiv tjänst sedan han skriftligt meddelat, att han är i behov därav för handhavandet av riksdagsmannauppdraget.

67 §.

Då värnpliktig underkastats besiktning av den i 66 § nämnda kommissionen, besluter kommendören för truppavdelningen, på kommissionens framställning, huruvida den värnpliktige skall överföras från vapentjänst till annan tjänst eller tvärtom eller om han tillsvidare skall befrias från tjänstgöring. Värnpliktig, som tillsvidare befriats från tjänstgöring, skall ofördröjligen hemförlovas, och handlingarna rörande honom, vilka böra innefatta jämväl kommissionens utlåtande om hans duglighet till tjänst, skola insändas till chefen för vederbörande militärdistrikt, vilken avgör, huruvida den värnpliktige skall helt frikallas från värnpliktens fullgörande, överföras till reserven, förständigas att senare inställa sig vid uppbåd till besiktning eller befrias från aktiv tjänst under fredstid.


70 §.

Lantvärnet indelas i tre kategorier som följer:

1) till I kategorin hora de värnpliktiga, för vilka tiden för inskrivningen vid reserven gått till ända;

2) till II kategorin de, vilka befriats från tjänstgöring vid aktiv trupp i fredstid; samt

3) till III kategorin övriga till lantvärnet hörande värnpliktiga.

Till lantvärnets III kategori hörande värnpliktig överföres till lantvärnets II kategori i slutet av det år, då han fyller trettio år.

74 §.

Kontroll underkastade äro:

1) de, vilka höra till reserven;

2) de till lantvärnets I och II kategorier hörande; samt

3) de till lantvärnets III kategori hörande, vilka godkänts för inträde i aktiv tjänst eller förständigats att infinna sig till förnyad besiktning.

Värnpliktig är underkastad kontroll i den kontrollkrets, där han har stadigt bo och hemvist.

111 §.

Värnpliktiga kan vid behov användas i uppgifter utanför försvarsväsendet, vilka främja landets försvars eller de värnpliktigas militära utbildning under förutsättning, att de skötas på åtgärd av de militära myndigheterna och att de äro förenliga med försvarsväsendets uppgifter. Uppgifter, som avser den militära utbildningen, skola ansluta sig till vederbörande truppavdelnings utbildningsplaner och -föreskrifter.

Värnpliktiga kunna även användas då de militära myndigheterna lämna handräckning åt olika myndigheter vid i värnpliktslagen närmare stadgade aktioner. Begäran om handräckning göres till staben för militärlänet eller i brådskande fall till staben för närmaste truppavdelning. Närmare föreskrifter om lämnande av handräckning åt civila myndigheter utfärdas vid behov av huvudstaben.

Närmare bestämmelser angående utförandet av ovan i 1 mom. avsedda uppgifter ävensom om grunderna för ersättande av de kostnader försvarsväsendet åsamkas därav utfärdas av försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Helsingfors den 11 juni 1971.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Ahti Karjalainen

Försvarsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.