324/1971

Given i Helsingfors den 30 april 1971.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av lantbruksministern ändras 11 § 1 mom. samt 96 och 98 § § förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60), sådana dessa lagrum lyder i förordningen den 10 maj 1968 (268/68), och fogas till förordningen nya 7 a och 7 b §§ samt i stället för 97 § 2 mom., som upphävdes genom samma förordning (268/68), ett nytt 2 mom. som följer:

7 a §.

Vid strandplaneförrättning skall förrättningsmännen utarbeta en utredning, varav framgår innebörden av den samnyttjorätt, som hänför sig till vederbörande samnyttjoområde, innebörden av den rätt till området, som kvarstår för områdets ägare eller för innehavare av nyttjande-, servituts- eller annan dylik rätt till området, samt de ersättningar som skall utbetalas till dem för grundande av samnyttjorätten.

7 b §.

Har förrättningsingenjören hänskjutit frågan om, huruvida för område bör uppgöras strandplan, till i 25 § 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde nämnd myndighet för avgörande, skall lantmäterikontoret då det vidarebefordrar handlingarna samtidigt avgiva eget utlåtande.

11 §.

Verkställes i 25 § 2 eller 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd förrättning med åberopande av att förrättningen icke föranleder men för genomförandet av plan som skall uppgöras, skall denna omständighet ingående motiveras i förrättningsprotokollet. Finner lantmäterikontoret vid granskning av förrättningen utredningen i förrättningshandlingarna otillräcklig, skall kontoret i saken införskaffa sådan tilläggsutredning som det finner behövlig.


96 §.

Angående fastställelse av stadsplan och tomtindelning skall, då dessa beröra i jordregistret infört område, likasom angående fastställelse av byggnads- eller strandplan skall anteckning göras i jordregistret i anmärkningskolumnen vid lägenheten i fråga. Gäller planen hemmansnummers hela område, må anteckningen göras i högra övre hörnet av upplägget för hemmansnumret. Vad ovan är stadgat gäller även sådan ändring av plan eller tomtindelning, som är av betydelse vid fastighetsbildning eller registrering.

97 §.

Underställes generalplan icke ministeriet för inrikesärendena för fastställelse, tillämpas på generalplan, som godkänts av fullmäktige, vad i 1 mom. är stadgat.

98 §.

Berör i 25 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsett byggnadsförbud i jordregistret infört område, skall anteckning om förbudet göras i ovan i 97 § avsedda förteckning samt, i enlighet med vad lantmäteristyrelsen förordnar, även i jordregistret i anmärkningskolumnen vid lägenheten i fråga.

Angående område, i fråga om vilket ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelsen med stöd av 123 b § 3 mom. byggnadslagen har ansett, att strandplan bör uppgöras, ävensom angående annat område, för vilket strandplan med stöd av 123 a § 1 mom. byggnadslagen bör uppgöras, skall anteckning göras i förteckning eller på karta, som föres av eller uppbevaras hos lantmäterikontoret.

Helsingfors den 30 april 1971.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Ahti Karjalainen

Jord- och skogsbruksminister
Nestori Kaasalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.