235/1971

Given i Helsingfors den 26 mars 1971.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 4 a §, sådan den lyder i lagen den 11 mars 1970 (188/70), rubriken angående patentbrev i 10 §, rubriken angående anmälan om överlåtelse av beviljad patenträtt i 14 § samt 15 a §, sådana dessa lagrum lyder i lagen den 20 december 1966 (669/66), ändras tredje gruppen av myndigheter som angives i lagens 4 §, sådan den lyder i lagen den 30 december 1969 (890/69), samt fjärde och sjätte gruppen av myndigheter, sådana de lyder i lagen den 25 mars 1948 (244/48), 2 punkten under rubriken registerutdrag i 10 §, sådan punkten lyder i ovannämnda lag av den 20 december 1966, samt 12 § 5 och 29 punkterna, sådana dessa punkter lyder i lagen den 15 december 1950 (597/50), och rubriken angående anmälan till handelsregistret i 14 §, sådan rubriken lyder i nämnda lag av den 20 december 1966, samt fogas till lagens 10 § en rubrik angående utdrag och till 12 § nya 43 och 44 punkter, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, tullstyrelsen, skattestyrelsen, bankinspektionen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, vattenstyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, meteorologiska institutet, statens vattenkraftskommission, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, järnvägsstyrelsen samt post- och telegrafstyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, tullexpedition, lantmäterikontor och forststyrelsens distriktskontor.


6 gruppen:

Lantmäteriingenjör, länsman, biträdande länsman, stadsfiskal, stadsfogde och annan förrättningsman vid utmätning samt byggnadsnämnder, om vilka stadgas i 10 § byggnadslagen (370/58).

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Registerutdrag, för varje ark:


2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, om utdraget utgives av patent- och registerstyrelsen, 10 mark, om det utgives av häradsskrivare, 7 mark; eljest 5 mark 50 penni;

Utdrag:

1) ur mantalslängd, för varje sida 2 mark;
2) ur mantalslängds alfabetiska förteckning, för varje sida 1 mark 45 penni

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


5) socialvård, barnskydd, familjebidrag, barnbidrag, lösdrivarvård, vården av dem som missbruka berusningsmedel, moderskapsunderstöd, arbetslöshetsvård, invalidpenning eller sterilisering;


29) utslag och beslut som av patent- och registerstyrelsen och dess besvärsavdelning givits i patent- och varumärkesärende, med anledning av anmälan till handelsregistret och i ärende angående främjande av den ekonomiska konkurrenskraften;


43) bevis, som ur centrala befolkningsregistret gives för anteckning som skall göras i registrerat religiöst samfunds eller till sådant samfund hörande församlings medlemsförteckning;

44) utdrag ur mantalslängd eller ur dess alfabetiska förteckning, vilket av polisinrättnings befolkningsboksavdelning eller -byrå årligen tillställes vederbörande stad.

14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:


Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering, 120 mark, förutom för enskild näringsidkares anmälan, 60 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring till registret anmäles, 50 mark, förutom då anmälan för ändring i registret berör ändring av andelslags stadgar, 80 mark.Denna lag träder i kraft den 1 april 1971.

Helsingfors den 26 mars 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.