234/1971

Given i Helsingfors den 26 mars 1971.

Lag angående ändring av lagen om förrättande av regelbunden allmän folkräkning.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras rubriken för lagen den 8 april 1938 om förrättande av regelbunden allmän folkräkning (154/38) och lagens 4 § samt fogas till lagen nya 5, 6, 7 och 8 §§ som följer:

Folkräkningslag.
4 §.

Handlingar, kartor, teckningar, bilder, filmer, magnetband, hålkort och annat med dessa jämförligt material, som innehåller för folkräkning lämnade uppgifter, må användas endast för uppgörande av sådan statistik och andra undersökningar, vilka icke länder uppgiftsskyldig till skada eller annan olägenhet. Användningen av materialet skall ske under tillsyn av den som förrättar folkräkningen.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke uppgifter angående byggnaders kartkoordinater. Om användningen av dessa uppgifter stadgas genom förordning.

5 §.

Stadgandena i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skola icke tillämpas på material som innehåller uppgifter, vilka lämnats för folkräkningen.

6 §.

Envar som deltager i förrättandet av folkräkning eller eljest behandlar för folkräkningen lämnade uppgifter, är skyldig att hemlighålla vad han av de för folkräkningen lämnade uppgifterna eller handlingarna inhämtat rörande uppgiftsskyldig eller dennes förhållanden.

7 §.

Den som bryter mot den i 6 § avsedda tystnadsplikten dömes, försåvitt gärningen icke skall straffas som tjänsteförbrytelse, för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter för folkräkning, till böter eller till fängelse i högst två år.

8 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 26 mars 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.