43/1971

Given i Helsingfors den 15 januari 1971.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. 7 punkten och 3 § 1 mom. 7 och 8 punkterna i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22), sådana nämnda lagrum lyder i lagen den 9 januari 1970 (16/70), som följer:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas elva ministerier, nämligen:


7) jord- och skogsbruksministeriet,


3 §.

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:


7) undervisningsministeriet ärenden, som angå det allmänna undervisningsväsendet, yrkesutbildningen, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund, försåvitt de icke ankomma på annat ministerium, ävensom högskoleväsendet, vetenskap och konst samt idrott;

8) jord- och skogsbruksministeriet ärenden, som angå jordbruk, skogsbruk, lantmäteriet, kolonisationsverksamheten, veterinärväsendet, jakt och fiske samt statens vattenförvaltning, frånsett sjötrafiken;Denna lag träder i kraft den 1 mars 1971 i fråga om 1 § 1 mom. 7 punkten och 3 § 1 mom. 8 punkten.

Vad annorstädes är stadgat om lantbruksministeriet gäller räknat från sagda tidpunkt jord- och skogsbruksministeriet.

Till övriga delar träder denna lag i kraft den 1 juli 1971.

Vad i ärenden som angår tekniska högskolor och handelshögskolor är stadgat eller föreskrivet om handels- och industriministeriet samt vad i ärenden som angår veterinärmedicinska högskolan är stadgat om lantbruksministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet gäller från den 1 juli 1971 undervisningsministeriet.

I handels- och industriministeriet samt i jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden, som angår ovan nämnda högskolor, överföres den 1 juli 1971 till undervisningsministeriet, dock icke i fråga om de statsbidrag och ersättningar, vilka hänför sig till tiden före denna lags ikraftträdande.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som är av nöden för överförande av de ärenden, vilka angår ovan nämnda högskolor, till behandling i undervisningsministeriet.

Helsingfors den 15 januari 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Ahti Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.