915/1970

Given i Helsingfors den 23 december 1970.

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.

På föredragning av undervisningsministern ändras i förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/22) 3 § sådan den ändrad lyder i förordningen den 5 december 1968 (659/68), 4 och 5 §§ samt 14 §, sådan den ändrad lyder i förordningen den 11 maj 1962 (320/62), samt fogas till förordningens 1 §, sådan den ändrad lyder i förordningen den 3 oktober 1969 (614/69), ett nytt 4 mom. som följer:

1 §.

Angående meddelande om att avgångsbetyg mottagits gäller vad i 19 § förordningen om befolkningsböcker (198/70) är stadgat.

3 §.

Över personer, vilka icke höra till den evangelisk-lutherska kyrkan eller till ortodoxa kyrkosamfundet, föres befolkningsregister av häradsskrivare på sätt som i lagen om befolkningsböcker (141/69) är stadgat.

4 §.

Då person inträder i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i det ortodoxa kyrkosamfundet skall den mottagande församlingens vederbörande myndighet ofördröjligen meddela detta den häradsskrivare eller förare av kyrkobok vilken det åligger att föra det befolkningsregister eller den kyrkobok till vilken personen i fråga hör.

Inträder person i annat religionssamfund än den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller utträder han ur sådant religionssamfund, åligger det vederbörande samfunds eller församlings myndighet att ofördröjligen meddela detta den häradsskrivare som för det befolkningsregister, till vilket personen i fråga hör.

5 §.

I 7 § 1 mom. religionsfrihetslagen avsett samtycke skall av den som fyllt femton år givas av honom själv personligen antingen skriftligen eller muntligen i närvaro av två vittnen.

I 7 § 2 mom. religionsfrihetslagen avsedd anmälan om utträde ur religionssamfund eller inträde i sådant samt samtycke av föräldrarna eller av den av dem som uppfostrar barnet eller av förmyndaren skall avgivas personligen antingen skriftligen eller muntligen i närvaro av två vittnen.

14 §.

I den förteckning över medlemmar som avses i 23 § religionsfrihetslagen skall över samfundets medlemmar och deras barn antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) släktnamn och förnamnen;

2) den i förordningen om befolkningsböcker avsedda personbeteckningen;

3) medborgarskap;

4) hemkommun; samt

5) den dag då person blivit medlem i samfundet eller församlingen, och dagen då han utträtt eller avlidit.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den 23 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Jaakko Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.