860/1970

Given i Helsingfors den 30 december 1970.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 30 a § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lagen den 30 december 1969 (895/69), som följer:

30 a §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet inom i lagen om främjande av utvecklingsområdenas ekonomi under åren 1970―1975 (876/69) avsedda utvecklingsområden och överlåtelsehandling beträffande i stad eller köping inom utvecklingsområde belägen legotomt jämte byggnader är befriad från stämpelskatt, om överlåtelsen sker under åren 1970―1975 till emottagare, som anskaffat fastigheten för i lagen om skattelättnader för främjande av produktiv verksamhet inom utvecklingsområden (894/69) avsedd ny produktionsinrättning eller utvidgning av produktionsinrättning, eller om emottagaren är i 24 § 5 punkten lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt avsett aktiebolag eller andelslag, för ägande och besittning av sådan ny byggnad, vars lokaliteter efter det byggnaden blivit färdig kommer att vara i sådana företags besittning, vilka bedriver huvudsakligen i ovan nämnda lagar avsedd produktiv verksamhet.

Vad i 1 mom. är stadgat skall i motsvarande mån tillämpas, om överlåtelsen sker under åren 1971―1975 till emottagare, som anskaffat fastigheten för i lagen om skattelättnader för främjande av turistföretagsverksamhet inom utvecklingsområden (859/70) avsett nytt turistföretag eller utvidgning av turistföretag.

I fall som avses i 1 och 2 mom. är överlåtelsehandling dock icke befriad från stämpelskatt för större del av köpeskillingen än den som på basen av intyg, utfärdat av skattebyrån inom vederbörande skattedistrikt, hänför sig till de för den produktiva verksamheten eller turistföretagsverksamheten nödiga byggnaderna jämte tomtmark för dem.

Helsingfors den 30 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.