830/1970

Given i Helsingfors den 23 december 1970.

Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1, 8 och 15 §§ lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) och fogas till lagens 19 §, sådan den lyder i lagen den 6 mars 1970 (171/70), ett nytt 5 mom. som följer:

1 §.

Lantbruksföretagare, som är bosatt i Finland, skall försäkras för ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom i denna lag stadgas.

Med lantbruksföretagare avses

1) idkare av gårdsbruk, som för egen eller gemensam räkning bedriver gårdsbruk på brukningsenhet med minst två hektar jordbruksjord och själv deltar i arbetet;

2) fiskare, som utan att stå i arbetsförhållande bedriver yrkesmässigt fiske;

3) renägare, som för egen, familjemedlems eller renbeteslags räkning utför arbete med renskötsel; och

4) den, som utför i 1―3 punkterna avsett arbete i egenskap av familjemedlem.

Denna lag gäller likväl icke

1) lantbruksföretagare, som icke fyllt 18 år, ej heller verksamhet, som sedan lantbruksföretagaren uppnått sagda ålder icke utan avbrott fortgått minst fyra månader; ej heller

2) lantbruksföretagare, vars i 8 § avsedda arbetsinkomst, uppskattad enligt stadgandena i sagda paragraf, icke motsvarar en årsinkomst av minst 500 mark.

Denna lag tillämpas icke heller på sådan i samband med gårdsbruk, fiske eller renskötsel bedriven verksamhet, som bör anses såsom särskilt företag.

Uppstår oklarhet om, huruvida denna lag skall tillämpas på viss person eller på viss verksamhet, avgöres saken av pensionsskyddscentralen på ansökan av vederbörande eller av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som nämnes i 16 §.

8 §.

För bestämmande av den pensionsgrundande arbetsinkomsten fastställes för lantbruksföretagare den arbetsinkomst han skäligen kan uppskattas fortgående åtnjuta av verksamhet, som faller under denna lag.

Husbondes och husmoders sammanräknade årliga arbetsinkomst av gårdsbruk anses utgöra 500 mark för varje hektar jordbruksjord av de 12 första hektaren samt 120 mark för varje hektar därutöver, sammanlagt dock högst för 30 hektar. Såsom husmoderns årliga arbetsinkomst anses 1 800 mark, likväl högst hälften av sagda sammanräknade arbetsinkomst. Den sammanräknade arbetsinkomsten och dess fördelning mellan husbonden och husmodern bestämmes likväl med avvikelse från det ovan anförda, om osedvanligt odlingssätt eller arbetsfördelningen på brukningsenheten eller annan särskild orsak det förutsätter.

Utföres husbonde- eller husmodersarbetet på en och samma brukningsenhet av två eller flera personer för gemensam räkning, bestämmes för dem en gemensam arbetsinkomst genom att jordbruksjordens areal först divideras med antalet personer, som utför husbondearbetet, varefter i 2 mom. avsedd arbetsinkomst bestämmes särskilt för sig för varje delareal. Arbetsinkomsten för dem, som utför husmodersarbetet, bestämmes i enlighet med 2 mom. sålunda, att den utgör högst hälften av den på nämnda sätt bestämda hela arbetsinkomsten på brukningsenheten. Den återstående delen av sagda arbetsinkomst fördelas, såframt icke särskilda skäl annat föranleder, jämnt mellan dem som utför husbondearbetet.

Annan i gårdsbruksarbete deltagande familjemedlem anses i arbetsinkomst erhålla den lön, som utbetalas till honom, likväl högst vad enligt 2 mom. skall räknas såsom arbetsinkomst för husbonde.

Såsom renägares årliga arbetsinkomst anses 35 mark för varje honom tillhörig och på åtgärd av renbeteslag räknad, över ett år gammal ren. Utför renägare i denna lag avsett arbete med renskötsel i väsentligt större eller mindre utsträckning än hans ovan avsedda antal renar skulle förutsätta, höjes eller sänkes arbetsinkomsten i motsvarighet härtill.

Då försäkringen begynner, fastställer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt arbetsinkomsten för lantbruksföretagaren. Undergår de omständigheter, som inverkar på arbetsinkomsten, senare väsentlig förändring, justeras arbetsinkomsten på ansökan. Pensionsanstalten må även självmant justera arbetsinkomsten. Dock må arbetsinkomsten icke ändras retroaktivt.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålles genom division av de fastställda och i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp med motsvarande tid.

Pensionsskyddscentralen må meddela pensionsanstalten allmänna anvisningar angående tillämpningen av denna paragraf.

15 §.

I pensionsskyddscentralens i 1 § 5 mom. och 4 § samt i pensionsanstaltens i 8 § 6 mom. avsedda beslut må ändring och undanröjande av beslutet sökas på sätt i lagen om pension för arbetstagare är stadgat.

19 §.

Renbeteslagen och renbeteslagsföreningen är skyldiga att på sätt pensionsanstalten närmare bestämmer årligen efter renskötselårets utgång åt pensionsanstalten lämna de uppgifter som är nödiga vid verkställigheten av denna lag. Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten äger rätt att vid behov även eljest erhålla dessa uppgifter av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Denna lag gäller icke sådan renägare eller medlem av hans familj, som före lagens ikraftträdande fyllt 65 år. Rätt till invalidpension föreligger i fråga om dem icke heller på grund av sådan invaliditet, som begynt före lagens ikraftträdande.

Utför renägare eller medlem av hans familj i denna lag avsett renskötselarbete vid lagens ikraftträdande, beaktas såsom till pension berättigande tid även den tid, under vilken hans här nämnda verksamhet fortgått efter år 1969, såframt han icke på grundvalen av denna verksamhet har en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/69).

Utan hinder av vad i 8 § 6 mom. är stadgat må för renägare eller medlem av hans familj i vederbörandes egenskap av lantbruksföretagare redan fastställd arbetsinkomst retroaktivt ändras till följd av denna lags ikraftträdande.

I denna lag avsedd försäkring skall upptagas inom sex månader från lagens ikraftträdande, om försäkringsskyldighet inträtt under sagda tid. Uppstår rätt att erhålla pension under denna tid innan försäkring upptagits, utbetalas pensionen som om försäkringen varit i kraft redan då försäkringsskyldigheten inträdde, men av pensionen innehålles vad i försäkringspremie hade bort erläggas.

I denna lag stadgade belopp i mark motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1970.

Helsingfors den 23 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.