768/1970

Given i Helsingfors den 11 december 1970.

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 3 § 2 mom., 8 § 2 mom., 11 § 1 mom., 15 a, 15 b, 15 c, 16, 16 a och 17 §§, 22 § 2 mom., 27 § 1 och 2 mom. samt 28 § 2 mom., av dessa lagrum 15 a § sådan den delvis ändrad lyder i lagarna den 9 juni 1961 och den 30 december 1966 (303/61 och 739/66), 15 b § sådan den lyder i lagen den 9 juni 1961, 15 c § sådan den lyder i lagen den 17 april 1964 (184/64) samt 16, 16 a och 17 §§, 22 § 2 mom., 27 § 1 mom. och 28 § 2 mom. sådana de lyder i lagen den 30 december 1966 och 27 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 4 juli 1969 (443/69), samt fogas till lagen en ny 21 § i stället för den medels lagen den 30 december 1966 upphävda 21 § samt nya 26 a och 28 a §§, som följer:

3 §.

Med lön avses i denna lag inkomst och annan gottgörelse, som försäkrad uppbär på grundvalen av sjömanstjänst. Såsom lön räknas härvid även bostad, kost och andra naturaförmåner, vilka beräknas på sätt i lagen om sjömansskatt (208/58) är stadgat. Gottgörelse, som erlagts åt försäkrad såsom ersättning för kostnader som förorsakats av arbetets utförande, anses ej såsom lön.


8 §.

På belopp, som icke inbetalts inom föreskriven tid, skall redare i ränta erlägga tio procent om året för förseningstiden.

11 §.

För bestämmandet av pensionsrätten och pensionens storlek omräknas den tid, för vilken försäkringspremie för förvärvad lön utgår, i premiemånader sålunda, att sagda tid kalenderårsvis, räknad i dagar, delas med trettio. Återstå härvid minst 15 dagar, anses dessa motsvara en premiemånad. Till premiemånader omräknas även semester samt tid, på grundvalen av vilken ersättning för semester, vederlag eller veckovila utgives vid arbetsförhållandes upphörande. På varje kalenderår räknas likväl högst 12 premiemånader.


15 a §.

Har förmånslåtare avlidit medan han ägt rätt att erhålla ålderdomspension, som avses i 14 §, eller invaliditetspension, som avses i 15 §, utgives familjepension, med nedan stadgade undantag, till:

1) efterlevande make, vars äktenskap med förmånslåtaren ingåtts innan förmånslåtaren uppnått 65 års ålder, såvida

a) förmånslåtaren efterlämnat i denna paragraf avsett barn, om vars utkomst förmånslåtaren och den efterlevande maken gemensamt dragit försorg; eller

b) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död uppnått 35 års ålder och äktenskapet fortgått minst tre år; eller

c) den efterlevande maken på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada är varaktigt oförmögen att draga försorg om sig genom arbete, som motsvarar hans krafter eller förmåga;

2) förmånslåtarens barn, som ej fyllt 18 år; samt

3) förmånslåtarens barn, som fyllt 18, men icke 21 år, om barnet till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada är oförmöget att utföra arbete, som med beaktande av dess ålder och yrkesskicklighet samt övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för barnet och ägnat att trygga en skälig utkomst, och om arbetsoförmågan inträtt innan barnet uppnådde 18 års ålder samt arbetsoförmågan, inberäknad den tid som förflutit från dess inträde, kan beräknas fortgå minst ett år.

Med barn avses i denna lag även förmånslåtares adoptivbarn samt sådant barn utom äktenskap, som förmånslåtare i laglig ordning erkänt eller beträffande vilket förmånslåtarens underhållsskyldighet blivit fastställd medelst behörigt avtal eller domstols utslag.

Vad ovan är stadgat om förmånslåtares barn skall äga motsvarande tillämpning på förmånslåtarens makes barn eller adoptivbarn, om vars utkomst förmånslåtaren och den efterlevande maken gemensamt dragit försorg.

Till änkling utbetalas familjepension endast, om hustrun på grund av mannens arbetsoförmåga varit hans huvudsakliga försörjare.

15 b §.

Familjepension erlägges icke till barn, vilket givits som adoptivbarn.

Familjepension erlägges icke till den, som genom brottslig handling uppsåtligen orsakat förmånslåtarens död.

15 c §.

Hade i 15 a § 1 mom. avsedd förmånslåtare vid sin död icke fyllt 67 år, utgives till hans efterlevande make eller, om han vid sin död icke var gift, till hans dödsbo, med nedan stadgade undantag, begravningsunderstöd i enlighet med nedanstående tabell:

Förmånslåtarens ålder vid dödsfallet Begravningsunderstödets belopp mk
―55 4 000 ,―
51―55 3 000 ,―
56―60 2 000 ,―
61―66 1 000 ,―

Till dödsbo utgives begravningsunderstöd likväl endast om delägare i dödsboet är förmånslåtarens släkting i rätt nedstigande led, förmånslåtarens adoptivbarn eller någondera av hans föräldrar.

16 §.

Ålderdoms- eller invaliditetspension utgår månatligen med ett belopp, som beräknas på den lön den försäkrade intjänat under det kalenderår, under vilket han började uppbara ålderdomspension eller blev arbetsoförmögen och de tre närmast föregående kalenderåren i medeltal per premiemånad eller, om den försäkrade varit i sjömanstjänst kortare tid, under hela sin tjänstetid, enligt en procentsats, som angives av sjättedelen av premiemånadstalet.

Har den pensionsgrundande lönen varit väsentligen lägre eller högre än den lön, som den försäkrade uppburit i sjömanstjänst under så lång tid, att den högre eller lägre lönen kunde anses vedertagen, anses såsom pensionsgrundande lön den medelarbetsförtjänst, som den försäkrade skulle ha haft, om ingen förändring ägt rum.

Invaliditetspension beräknas i enlighet med 1 mom., om den försäkrades förvärvsmöjligheter nedgått med mera än två tredjedelar. Ha förvärvsmöjligheterna nedgått med minst en tredjedel och högst två tredjedelar, utgår invaliditetspensionen med femtio procent av ovan avsedda belopp.

16 a §.

Familjepension utgår, om förmånstagarna äro minst fyra, med ett lika stort belopp som den i 16 § 1 mom. avsedda ålderdoms- eller invaliditetspension, vilken förmånslåtaren vid sin död uppbar eller hade varit berättigad att uppbära. Då förmånstagarna äro tre, utgives av ovan nämnda pension fyra femtedelar, då förmånstagarna äro två, utgives tre femtedelar och, då det finnes endast en förmånstagare, två femtedelar.

Familjepension fördelas mellan förmånstagarna så, att den efterlevande maken får två och ettvart barn en lika stor andel.

Undergår förmånstagarnas antal förändringar, justeras familjepensionens belopp och dess fördelning vid ingången av kalendermånaden efter den, under vilken förändringen ägde rum.

17 §.

Tillkommer försäkrad eller den, som varit underkastad denna lag, icke rätt till ålderdomspension, som avses i 14 §, eller invaliditetspension, som avses i 15 §, utgives åt honom på grund av fribrev ålderdoms- eller invaliditetspension, efter det att han uppnått 65 års ålder eller till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada blivit oförmögen att utföra sitt tidigare arbete eller annat arbete, som med beaktande av hans ålder och yrkesskicklighet samt övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för honom och ägnat att trygga en skälig utkomst, och arbetsoförmågan, med beaktande av den tid som förflutit från dess inträde, kan beräknas fortgå utan avbrott minst ett år, och efter hans död åt i 15 a § avsedda personer efter honom familjepension på grund av fribrev.

Ålderdoms- eller invaliditetspension på grund av fribrev utgår månatligen med ett belopp, som beräknas på den försäkrades i 16 § 1 mom. avsedda lön, förhöjd i enlighet med 18 §, enligt en procentsats, som angives av sjättedelen av det premiemånadstal, som avses i 11 §, 12 § 2 mom. första satsen och 13 §.

Familjepension på grund av fribrev utgår månatligen med ett belopp, som beräknas på i 16 a § stadgat sätt på den i 2 mom. avsedda ålderdoms- eller invaliditetspensionen, likväl sålunda, att såsom premiemånader beaktas endast de premiemånader förmånslåtaren förvärvat efter det han uppnått 23 års ålder.

21 §.

Är förmånstagare minderårig eller kan han på grund av sjukdom eller av annan orsak icke själv ansöka om pension och har han icke förmyndare eller för detta ändamål förordnad god man, må av styrelsen godkänd nära anhörig till förmånstagaren eller annan person, som huvudsakligen dragit försorg om honom, i egenskap av bevakare av hans intressen föra hans talan i sak, som berör pension enligt denna lag. Den som fyllt 18 år må även, om särskilt hinder ej föreligger, själv ansöka om pension.

Under ovan i 1 mom. stadgade förutsättningar må pensionskassan utbetala pension även till nära anhörig till mottagaren eller till annan person eller ock till pensionstagaren själv, om han uppnått 18 års ålder.

22 §.

Understiger beloppet av pension 20 mark i månaden, äger pensionskassan rätt att med pensionstagarens samtycke utgiva pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

26 a §.

Kan utredning om förmånslåtares död icke förebringas, men är det dock uppenbart sannolikt att förmånslåtaren avlidit, må familjepension beviljas att utgå antingen för viss tid eller varaktigt.

Rätt till familjepension inträder vid ingången av kalendermånaden efter den, under vilken förmånslåtaren avlidit, likväl i fråga om barn, som är fött efter förmånslåtarens död, vid ingången av kalendermånaden efter födelsemånaden.

Familjepension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än ett år före ansökan om pension.

Familjepension utbetalas till utgången av den kalendermånad, under vilken rätten till familjepension upphört.

27 §.

Är ålderdoms- eller invaliditetspensionstagare berättigad att erhålla även folkpension, livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller fortlöpande ersättning för förlust av arbetsförtjänst enligt trafikförsäkringslagen, avdrages, om pensionernas och ersättningarnas sammanlagda belopp överstiger 66 procent av den pensionsgrundande lönen, den överskjutande delen från den enligt denna lag utgående pensionen.

Överstiga till följd av en och samma förmånslåtares död till förmånstagarna beviljad familjepension enligt denna lag samt försörjningspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller fortlöpande ersättning enligt trafikförsäkringslagen sammanlagt nedan angiven samordningsgräns, avdrages den överskjutande delen från den enligt denna lag utgående familjepensionen. Samordningsgränsen är, då det finnes en förmånstagare, 30 procent, då förmånstagarna äro två, 45 procent, då förmånstagarna äro tre, 60 procent och, då förmånstagarna äro fyra eller flera, 66 procent av förmånslåtarens pensionsgrundande lön, minskat med det belopp för den sammanräknade pension som enligt familjepensionslagen skall betalas efter samma förmånslåtare till barn under 16 år, vilka äro förmånstagare, som motsvarar den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen samt, om även änka är i denna lag avsedd förmånstagare, med beloppet av grunddelen av den änkepension som utgår enligt familjepensionslagen, likväl sålunda, att såsom avdrag enligt familjepensionslagen icke beaktas mera än 30 procent av den pensionsgrundande lönen.


28 §.

Då pensionstagare avlider, upphör rätten till pension vid ingången av kalendermånaden efter dödsdagen. Indrages invaliditetspension på grund av att vederbörandes arbetsförmåga blivit återställd eller indrages eller minskas pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller utbetalas minskad pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.


28 a §.

Efterlevande makes rätt till familjepension upphör, om han ingått nytt äktenskap.

Barns rätt till familjepension upphör, när barnet uppnått 18 års ålder eller, då det gäller pension som beviljats åt barn, vilket vid förmånslåtarens död hade fyllt 18 år, när barnets arbetsförmåga blivit återställd.

Är barn, som fyllt 18 år, arbetsoförmöget på sätt i 15 a § 1 mom. 3 punkten avses, fortgår erläggandet av familjepension oberoende därav vad i 2 mom. är stadgat, på särskild ansökan så länge arbetsoförmågan utan avbrott fortgår.

Till efterlevande make, vars rätt till familjepension upphör enligt 1 mom., utgives i ett för allt ett belopp, som är lika stort som familje. pensionen för två år i det fall att han skulle ha varit enda förmånstagaren.

Vägrar familjepensionstagare utan godtagbart skäl att underkasta sig av pensionskassan bekostad, för återställande av hans arbetsförmåga avsedd medicinalvård, utbildning eller arbetsvärd, med undantag av vårdåtgärd som bör anses såsom livsfarlig, avbrytes utbetalningen av pensionen eller nedsättes det belopp, som skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har försäkrad börjat uppbära ålderdomspension eller blivit arbetsoförmögen under tiden mellan den 1 januari 1971 och den 31 december 1973, beaktas då lönens storlek enligt 16 § beräknas dessutom medellönen för tiden före den 1 januari 1971, beräknad på sätt i 3 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 26 januari 1956 (72/56), och 16 § 1 mom., sådant det lyder i lagen den 30 december 1966 (739/66), är stadgat, likväl sålunda, att för deras vidkommande, som börjat uppbära ålderdomspension eller blivit arbetsoförmögna under år 1973, dylik lön beaktas endast till den del den hänför sig till premiemånader, som förvärvats under år 1970.

Helsingfors den 11 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekyo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.