576/1970

Given i Helsingfors den 28 augusti 1970.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) som följer:

4 §.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer för i 7 § sjukförsäkringslagen angivna ändamål grunderna för allmän taxa och specialtaxa för läkare.

På läkararvode tillämpas den allmänna taxan, dock så att, försåvitt vården givits av läkare, som erhållit specialläkares rättigheter, och vården hört till hans specialområde, tillämpas specialtaxan.

Vid bestämmandet av i 13 § sjukförsäkringslagen avsedda grunder och fastställandet av däri avsedda taxor skall avseende fästas vid undersökningens eller vårdåtgärdens art samt det arbete den kräver och de kostnader den föranleder. Därutöver skall av grunderna framgå maximibeloppet av taxan för envar åtgärdsgrupp. Innan grunderna bestämmas och taxorna fastställas skall medicinalstyrelsen och organisation, som representerar läkarna, beredas tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämmas skall dessutom folkpensionsanstalten höras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1970.

Helsingfors den 28 augusti 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
E. O. Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.