499/1970

Given i Helsingfors den 15 juli 1970.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom., 5 § 1 mom. 2 punkten, 13 § och 30 § 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 30 maj 1969 (348/69) och 30 § 3 mom. sådant det lyder i lagen den 4 juli 1969 (464/69), samt fogas till 1 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom blir 4 mom., som följer:

1 §.

Bosatt i Finland anses även finsk medborgare, som tjänstgör vid finsk diplomatisk eller handelsrepresentation eller utsänd konsuls konsulat eller vid Förenta Nationerna, vid därtill ansluten specialorganisation eller vid därmed jämförlig internationell organisation, ävensom sådan persons make samt barn under 20 år, finsk medborgare i hans personliga tjänst samt den som tjänstgör ombord på finskt fartyg.

Även finsk medborgare, som i utlandet har ordinarie anställning med karaktär av huvudsyssla i finska statens tjänst, hos finskt samfund eller annan sammanslutning, stiftelse eller inrättning, som har hemort i Finland, ävensom sådan persons make samt barn under 20 år anses, såvida de är finska medborgare, bosatta i Finland.


5 §.

Såsom sjukvård ersattes i enlighet med vad nedan stadgas:


2) av läkare föreskriven undersökning eller behandling i laboratorium eller röntgeninstitut, som är godkänt av medicinalstyrelsen, samt i form av öppen vård given behandling med konstgjord njure;


13 §.

Grunderna för i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. avsedda taxor bestämmas av social- och hälsovårdsministeriet, och taxorna fastställas av folkpensionsanstalten.

30 §.

Dagpenning skall sökas inom sex månader från den dag, från och med vilken sökanden önskar komma i åtnjutande därav, moderskapspenning senast två månader före den beräknade tiden för barnsbörden samt ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inom sex månader från det den betalning, för vilken ersättning sökes, blivit erlagd, vid äventyr att förmånen eljest är förverkad. Har dagpenning beviljats för viss tid och fortgår arbetsoförmågan jämväl därefter, skall den försäkrade, för att fortfarande erhålla dagpenning, inom ovan nämnda tid härom förebringa tillräcklig utredning. Oaktat försening må förmån beviljas, antingen i sin helhet eller till en del, om förvägrande av förmånen bör anses oskäligt.Denna lag träder i kraft den 1 september 1970, dock så, att med stöd av 13 § tidigare fastställda taxor i oförändrad form skall iakttagas, tills folkpensionsanstalten i enlighet med de av social- och hälsovårdsministeriet bestämda grunderna fastställt de nya taxorna.

Helsingfors den 15 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Allt Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.