427/1970

Given i Helsingfors den 26 juni 1970.

Lag om ändring av vattenlagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 5 kap. 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 30 § 3 mom., 34 § 1 mom., 49 § 1 mom., 59 § 1 mom., 62 § och 78 § 2 mom., 10 kap. 27 § 4 mom., 12 kap. 12 och 13 §§, 15 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom., 16 kap. 14 § 1 mom. och 22 §, 18 kap. 1 §, 3 § 3 mom., 4 §, 7 § och 8 § 3 mom., 19 kap. 1 §, 2 § och 7 § 1 mom. samt 21 kap. 1 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom., av dessa lagrum 18 kap. 3 § 3 mom. och 8 § 3 mom., 19 kap. 1 § och 21 kap. 1 § 1 mom. sådana de lyder i lagen den 11 oktober 1963 (453/63) samt fogas till lagens 5 kap. en ny 101 § och till 16 kap. 32 § ett nytt 3 mom., sådan 32 § delvis ändrad lyder i ovan nämnda lag av den 11 oktober 1963, som följer:

5 kap.

Virkesflottning.

14 §.

Jord- eller vattenområde som på grund av föreskrift i flottningsstadga inlösts för flottningen blir, oberoende av vem som erlagt löseskillingen, från tidpunkt, som avses nedan i 12 kap. 2 §, statens eller, om flottningsförening bedriver verksamhet i vattendraget, föreningens egendom. För statens räkning utövas ägaren tillkommande rättigheter i fråga om sådan egendom av vattenstyrelsen.


16 §.

För flottning inlöst område, som i enlighet med 14 § av detta kapitel tillhör eller övergått till staten, jämte därå befintliga anordningar och anläggningar må ej överlåtas till annan, så länge vattenstyrelsen finner området behövligt för flottningen.


30 §.

Då flottning i vattendrag upphör, skall syssloman, som avses nedan i 62 § av detta kapitel, eller, om sådan ej tillsatts, vattenstyrelsen vidtaga åtgärder för avlägsnande eller ändring av anordningar och anläggningar, som kunna vara farliga eller menliga vid vattendragets nyttjande.

34 §.

Har flottning i vattendrag upphört och flottningsstadgan i anledning härav upphävts, ankommer det på vattenstyrelsen att försälja eller eljest överlåta de för flottningen inlösta områdena och sådana för vattendragets utbyggande utförda anordningar och anläggningar, vilka icke tillhöra enskild flottare eller flottningsförening. Försäljningen skall verkställas utan dröjsmål, såframt vattendragets utbyggare eller underhållsskyldig, som ännu icke erhållit honom tillkommande ersättning till fullt belopp, det yrkar. Genom överlåtelsen influtna medel skola, sedan av försäljningen förorsakade kostnader erlagts och skulder, som möjligen belasta egendomen, betalts samt utbyggare och underhållsskyldig av de nämnda medlen utfått dem tillkommande ogulden ersättning, användas för flottningen eller för annat ändamål, som tjänar skogshushållningen, främst inom vederbörande vattendrags område.


49 §.

Ändring av reglemente för flottningsförening må hos vattendomstolen sökas av flottningsförening eller av enskild flottare eller ock av vattenstyrelsen eller forststyrelsen. Har ej ändringsförslaget behandlats vid föreningens stämma, skall stämman beredas tillfälle att avgiva utlåtande om förslaget.


59 §.

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna skall flottningsföreningen utse minst två revisorer samt ersättare för dem. Vattendomstolen må, såframt den finner anledning därtill föreligga, på ansökan av medlem i föreningen eller av vattenstyrelsen, förordna kompetent person att jämte av föreningen utsedda revisorer under tjänsteansvar granska föreningens räkenskaper och därom avgiva berättelse till vattenstyrelsen. Arvode för sålunda förordnad revisor fastställes av vattendomstolen och erlägges av flottningsföreningen.


62 §.

Bedriver flottningsförening något år ej flottning eller upphör samfälld flottning i vattendraget helt, skall vattendomstolen på ansökan av föreningens senaste styrelse eller, om upphörandet av samfälld flottning grundar sig på upphävandet av eller ändring i flottningsstadgan, på ansökan av vattenstyrelsen förordna en eller flere sysslomän att i stället för styrelsen och med styrelsen tillkommande befogenhet handha föreningens angelägenheter samt vid behov draga försorg om vidtagande av för föreningens upplösning behövliga utredningsåtgärder. Flottningsföreningens stämma tillkommande beslutanderätt utövas härvid, såvitt fråga är om angelägenhet, som angår flottningen under visst år, av föreningens medlemmar under sagda år samt i annat fall av sysslomännen.

78 §.

Genom försäljningen influtna medel skola, sedan föreningens ännu icke fullgjorda förpliktelser först uppfyllts, på åtgärd av vattenstyrelsen användas till förmån för flottningen eller för annat ändamål, som tjänar skogshushållningen, främst inom vederbörande vattendrags område.

101 §.

Åligger det vattenstyrelsen att fullgöra någon i 14 § 1 mom., 16 §, 30 § 3 mom., 34 §, 59 § 1 mom., 62 § eller 78 § 2 mom. avsedd uppgift, som kan vara av betydelse för skogshushållningen, må den i saken begära utlåtande av forststyrelsen.

10 kap.

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag.

27 §.

Vattenskyddsavgiften må fastställas på yrkande av vattenstyrelsen eller den statsmyndighet, på vilken handhavandet av fiskerihushållningsangelägenheterna ankommer. Yrkandet skall, såframt det ej framställts då tillstånd sökes, handläggas i den ordning, som gäller om ansökningsärende. Då förhållandena väsentligt förändras, må avgiftens belopp på ansökan av sagda myndigheter eller den betalningsskyldige ändras eller avgiften helt avlyftas.

12 kap.

Särskilda stadganden.

12 §.

Avgiften för fiskbeståndets bevarande erlägges till den statsmyndighet, på vilken handhavandet av fiskerihushållningsangelägenheterna ankommer, och medlen skola på dess åtgärd användas på sätt vattendomstolen i sitt tillståndsutslag föreskriver.

13 §.

Då de medel, som influtit genom de i 10 kap. 27 § avsedda vattenskyddsavgifterna, enligt föreskrift i utslag om avgifternas erläggande böra användas för bevarande av fiskbeståndet i vattendraget, skall tillika bestämmas, att avgiften skall erläggas till den myndighet, på vilken handhavandet av fiskerihushållningsangelägenheterna ankommer, för att på dess åtgärd användas för sagda ändamål. I annat fall skall avgiften bestämmas att erläggas till vattenstyrelsen, för att på dess åtgärd i enlighet med ovannämnda paragraf användas för skyddande av vattnen.

15 kap.

Vattendomstolar.

3 §.

Vattenrättsingenjör bör ha avlagt diplomingenjörsexamen vid teknisk högskolas byggnadsingenjörsavdelning eller motsvarande examen vid annan högskola och äga erfarenhet i uppgifter som höra till vattenlagens område. Vid utnämning av vattenrättsingenjörer skall särskilt beaktas, att förtrogenhet med olika områden av vattenteknik och vattenhushållning blir företrädd i vattendomstolen.


4 §.

Vattenrättsingenjörerna utnämnas av högsta domstolen på grundvalen av tjänsteförslag, som upprättats av vattenöverdomstolen. Tjänst bör sökas hos vattenöverdomstolen inom en ansökningstid av trettio dagar.

16 kap.

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen.

14 §.

Har syneförrättning ägt rum i ansökningsärende, skall vattendomstolen, sedan handlingarna inkommit från förrättningsmännen och den tid, som stadgats för framställande av påminnelser och yrkanden, utgått, anställa muntlig förhandling, såframt påminnelser eller yrkanden med anledning av förrättningsmännens utlåtande det påkalla eller domstolen eljest finner sådan förhandling nödig. Före den muntliga förhandlingen skola handlingarna hållas till påseende i vattendomstolens tjänsterum. Domstolen må ock av förrättningsingenjören infordra yttrande med anledning av de påminnelser och yrkanden som framställts.


22 §.

Vill sökande återkalla sin ansökan, skall återkallandet göras hos vattendomstolen senast vid den muntliga förhandlingen i målet eller, då sådan ej anställes, medels en skrift som tillställes vattendomstolen innan utslag givits. Gäller ansökningen fastställande av flottningsstadga eller utbyggande av vattendrag för flottning och är ej staten sökande, skall meddelande om återkallandet tillställas vattenstyrelsen.

32 §.

Erfordras vid genomförandet av företag tillfälliga bestämmelser om åtgärder, vilka till följd av översvämning, ras eller isdämning eller av annan ovanlig orsak måste vidtagas i brådskande ordning, må vattendomstolen på ansökan meddela tillstånd till dem. Härvid skall vad i 1 mom. är stadgat om handläggning av ärende äga motsvarande tillämpning. Av sådan åtgärd förorsakad skada, olägenhet och annan förlust av förmån skall på ansökan ersättas. Vattendomstolens utslag må gå i verkställighet, även om ändring däri sökes.

18 kap.

Syneförrättning och slutsyn.

1 §.

Förordnar vattendomstol med stöd av 16 kap. 5 § att syneförrättning med anledning av ansökan skall äga rum, skall den hos vattenstyrelsen anhålla om förordnande av förrättningsingenjör för syneförrättningen. Om förordnande av förrättningsingenjör skall vattendomstolen underrättas.

Vid förrättningen skola två gode män närvara, vilka förrättningsingenjören tillkallar bland de valda ledamöterna i ägodelningsrätten eller bland de för skiftesförrättningar utsedda gode männen i den eller de kommuner, inom vilka företaget skall utföras. Dock bör den ena av gode männen vid förrättning, som angår flottning, vara förfaren i flottning.

På anhållan av förrättningsingenjör eller part må vattendomstolen, försåvitt sakkunskap på något särskilt område erfordras, förordna sakkunnig på området att biträda vid förrättningen. Vattendomstolen må även vid behov förordna sin sekreterare att biträda förrättningsingenjören vid utredning av rättsfrågor, som förekomma vid syneförrättningen. På anhållan av förrättningsingenjören må vattenstyrelsen förordna någon av sina tjänstemän med särskild sakkunskap att biträda förrättningsingenjören i hans uppdrag.

Förrättningsingenjören och gode männen i sin egenskap av förrättningsmän, sakkunnig samt av vattenstyrelsen förordnad biträdande tjänsteman ävensom andra vilka förordnats att biträda vid förrättning utföra sitt uppdrag under tjänstemannaansvar. I fråga om jäv för förrättningsmännen, framställande av jävsinvändning och verkan av jävsanmärknings godkännande skall vad i detta avseende är stadgat i lagen om skifte äga motsvarande tillämpning. I fråga om förordnande av annan god man i stället för jävig eller från förrättningen utebliven god man skola stadgandena i sagda lag likaledes äga motsvarande tillämpning.

3 §.

Har för förrättning förordnats sakkunnig, skall denne avgiva utlåtande i de frågor som falla inom hans område.


4 §.

Av granskad eller uppgjord plan skall avskrift i nödiga delar översändas till vattennämnden i varje kommun, till vars område företagets verkningar enligt planen sträcka sig. I vattennämnden skola handlingarna hållas till allmänt påseende under tid, som bestämts i den enligt 6 § detta kapitel utfärdade kungörelsen. Avskrift av handlingarna skall därjämte översändas till sökanden och till vattenstyrelsen samt även till annan myndighet i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

7 §.

Befinnes det vid syneförrättning nödigt att med anledning av företag eller åtgärd, som därvid handlägges, vidtaga ändringar i flottningsstadga, skall förrättningsingenjören, sedan vattenstyrelsen och flottningsföreningen, såframt sådan bedriver verksamhet på området, blivit hörda, anmäla saken hos vattendomstolen, som skall avgöra, huruvida frågan om ändring av flottningsstadgan skall handläggas i samband med ansökningsmålet angående företaget. I vattendomstolens utslag i denna sak må ändring ej sökas.

8 §.

Äro förrättningsmännen av olika mening, avgöres saken enligt flertalets åsikt. Äro alla av olika mening, blir den åsikt beslut som omfattas av förrättningsingenjören.

19 kap.

Dikningsförrättning.

1 §.

Dikningsförrättning skall sökas skriftligt hos vederbörande vattendistrikts vattenbyrå. Vattenbyrån skall förordna densamma underlydande ingenjör eller, i enlighet med vad genom förordning stadgas, annan sakkunnig person att hålla dikningsförrättningen. Är vid dikningsförrättning uteslutande fråga om dikning av skogsmark eller av större skogsområde jämte annat område, må forststyrelsen på begäran av vattenbyrån anvisa sådan person eller ock till sakkunnig vid förrättningen förordna forstmästare eller annan med skogshushållning förtrogen person.

Har annan person än ingenjör förordnats att verkställa dikningsförrättning, gäller om honom vad nedan är stadgat om förrättningsingenjör.

2 §.

Till dikningsförrättning skall förrättningsingenjören kalla två gode män, om vilka, ävensom om förrättningsmännen i övrigt, gäller vad om förrättningsmän är stadgat i 18 kap. 1 §. Vid dikningsförrättning avgöras ärendena enligt den åsikt som omfattas av flertalet förrättningsmän. Äro alla av olika mening, blir den åsikt beslut som omfattas av förrättningsingenjören.

7 §.

Om begynnelse- och slutsammanträde vid dikningsförrättning skall, såvitt ej av 2 mom. annat följer, tillkännagivas medelst offentlig kungörelse minst fjorton dagar före sammanträdet i de kommuner, till vilkas område dikningens verkningar sträcka sig. Därjämte skall meddelande om slutsammanträdet inom samma tid tillställas vederbörande vattennämnd, vilken tillika bör erhålla ett exemplar av planen för att på dess åtgärd framläggas till allmänt påseende, och medelst brev under känd postadress de markägare, vilka åsamkas skada av dikningen, samt, då dikningen rör på annans mark befintlig bäck, vari kraftverk eller annan anläggning finnes, ägaren av kraftverket eller anläggningen. Bedrives flottning i bäck, som dikningen rör, skall vattenstyrelsen och, såframt flottningsförening ombesörjer flottningen, även föreningen medelst brev underrättas om slutsammanträdet.


21 kap.

Särskilda föreskrifter.

1 §.

Den allmänna tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser ankommer på vattenstyrelsen och på distriktsförvaltningen under denna.


10 §.

Vid dikningsförrättning skall sökanden erlägga de kostnader, som föranledas av hållande av sammanträde, däri inberäknade arvodena åt gode män och hjälpmanskap. Förrättningsingenjörens och i 19 kap. 1 § 1 mom. avsedd sakkunnigs dagtraktamente och resekostnadsersättning utgå dock av statsmedel.


11 §.

Hålles i ansökningsärende syneförrättning, skall sökanden erlägga förrättningsmännens och de sakkunnigas samt i enlighet med 18 kap. 3 § 3 mom. förordnad tjänstemans vid vattenstyrelsen resekostnader och dagtraktamenten, biträdenas arvoden, avgifterna för handlingar, som införskaffats för förrättningen, kostnaderna för tillställande av tillkännagivanden samt övriga av syneförrättningen härflytande kostnader.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

Ha förrättningsmän för syne- eller dikningsförrättning förordnats före denna lags ikraftträdande, gäller angående dem och tillgången vid förrättningen vad tidigare är stadgat.

Helsingfors den 26 juni 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.