359/1970

Given i Helsingfors den 29 maj 1970.

Förordning om avbrytande av havandeskap.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten och 15 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/70):

1 §.

Tillstånd till avbrytande av havandeskap skall sökas av kvinnan själv, såvida hon icke på grund av sinnessjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet är oförmögen att framställa giltig anhållan om åtgärden, antingen hos läkare eller hos medicinalstyrelsen.

2 §.

Kan kvinna på grund av ovan i 1 § avsedd orsak icke framställa giltig begäran om avbrytande av havandeskap, må däri nämnt tillstånd sökas jämväl,

1) av särskilt tillförordnad god man och för den som står under förmynderskap av förmyndaren; samt

2) för i allmän anstalt intagen av anstaltens föreståndare.

3 §.

Hos medicinalstyrelsen skall tillstånd sökas medelst egenhändigt undertecknad ansökan, i vilken sökandens namnteckning skall vara styrkt av tvenne ojäviga personer.

Till ansökan skall fogas:

1) av vederbörande registermyndighet utfärdat ämbetsbetyg, utvisande kvinnans civilstånd samt hennes makes, barns och, ifall hon är minderårig, hennes föräldrars namn och födelsedatum;

2) utredning angående barnets fader, om såsom grund för aborten åberopas 1 § 5 punkten lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/70), när det finnes skäl att förmoda, att barnet är psykiskt efterblivet eller behäftat med svår sjukdom eller svårt kroppslyte på grund av att fadern är psykiskt efterbliven eller behäftad med sjukdom eller kroppslyte;

3) på ojävig läkares undersökning grundat utlåtande eller, då fråga är om fall som avses i 6 § 3 mom. lagen om avbrytande av havandeskap, de utlåtanden och beslut som tidigare givits av de läkare, vilka fattat ett avböjande beslut; samt

4) utredning angående övriga på sakens avgörande eventuellt inverkande omständigheter.

Ansökan samt läkarutlåtande skall utskrivas på fastställda blanketter.

4 §.

Har till ansökan icke fogats i 3 § avsedd utredning, skall medicinalstyrelsen vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid förete sådan.

Har ansökan icke åtföljts av skriftligt utlåtande av de personer, vilka jämlikt 7 § lagen om avbrytande av havandeskap skall beredas tillfälle att avgiva sådant, skall medicinalstyrelsen, då skäl därtill föreligger, bereda dessa tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

5 §.

Konstaterar medicinalstyrelsen på grund av utredning som den årligen anskaffar, att i vissa delar av landet till följd av långa avstånd, läkar- eller sjukhusbrist eller annan sådan orsak icke kan anses finnas tillräckligt antal läkare med behörighet att avgiva utlåtande, eller abortsjukhus, skall den bestämma, att inom nämnda områden, tills den annorlunda bestämmer, tillstånd till avbrytande av havandeskap får sökas direkt hos medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen skall angående av den godkända abortsjukhus samt angående de av den i enlighet med 1 mom. bestämda områdena meddela läns-, stads-, köpings- och kommunalläkarna samt genom deras förmedling de kommunala rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård ävensom Väestöliitto r.y. benämnda förbund underställda äktenskaps- och socialrådgivningsbyråer. Likaså skall meddelande sändas om de i 8 § 1 mom. lagen om avbrytande av havandeskap avsedda läkare, vilka medicinalstyrelsen särskilt förordnat att fungera såsom läkare med behörighet att avgiva utlåtande ävensom om de läkare, vilka medicinalstyrelsen har förvägrat denna rätt.

6 §.

I 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om avbrytande av havandeskap avsett tillståndsbeslut och i 2 punkten avsett beslut skall avfattas på fastställda blanketter.

I fall som avses i 3 § 1 mom. av ovan nämnda lag skall sökanden förete av vederbörande åklagare eller polismyndighet utfärdat intyg över att åtal väckts för brottet eller detta anmälts till åtal, eller av polismyndighet given, på polisundersökning baserad skriftlig utredning, med stöd av vilken brottet måste anses uppenbart.

7 §.

På läkare med behörighet att avgiva utlåtande ankommer att giva den som begär abort i 4 § 1 mom. lagen om avbrytande av havandeskap avsedd upplysning.

Innan kvinna, vars havandeskap avbrutits, får lämna sjukhuset, skall hon på åtgärd av sjukhusets läkare vägledas beträffande barnbegränsning.

8 §.

Medicinalstyrelsen skall för läkare med behörighet att avgiva utlåtande och för ingreppsläkare utfärda föreskrifter och bestämmelser angående tillämpningen av de stadganden i lagen om avbrytande av havandeskap och i denna förordning, vilka eventuellt föranleder tolkningssvårigheter. Särskilt skall medicinalstyrelsen vägleda sagda läkare angående iakttagandet av enhetlig praxis vid tolkningen av grunderna för abort.

9 §.

Ingreppsläkare skall inom en månad efter det havandeskap avbrutits till medicinalstyrelsen insända meddelande om den verkställda åtgärden. Alla handlingar i saken skall på överläkarens vid sjukhuset ansvar omsorgsfullt förvaras i sjukhusets arkiv. Har avbrytande av havandeskap verkställts under förhållanden som avses i 9 § lagen om avbrytande av havandeskap, skall jämte nämnda meddelande alla handlingar i saken samtidigt insändas till medicinalstyrelsen.

10 §.

Medicinalstyrelsen skall på grund av de föreskrifter och bestämmelser den utfärdat i enlighet med 8 §, de anmälningar, som gjorts till densamma i enlighet med 9 § samt vid besvär och klagan övervaka, att läkare med behörighet att avgiva utlåtande och ingreppsläkare söker iakttaga opartisk och enhetlig praxis samt då särskilda skäl föreligger, förvägra läkaren rätt att avgiva utlåtande i ärenden rörande avbrytande av havandeskap eller återtaga åt honom givet förordnande att fungera såsom läkare med behörighet att avgiva utlåtande eller återkalla godkännande av sjukhus eller vid behov vidtaga disciplinära åtgärder eller åtgärder för väckande av åtal.

11 §.

Formulären för ovan i denna förordning nämnda blanketter fastställes av medicinalstyrelsen.

12 §.

Medicinalstyrelsen leder och övervakar upplysningsverksamheten rörande allmän handledning i födelsekontroll såsom en förebyggande åtgärd mot aborter och särskilt såsom en åtgärd för minskande av olagliga aborter samt tillser speciellt, att medborgarna genom publikations- och annan informationsverksamhet meddelas upplysning angående förhindrande av havandeskap.

Medicinalstyrelsen må anförtro skötseln av särskilda åtgärder åt lämpligbefunna sammanslutningar.

13 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1970.

Helsingfors den 29 maj 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Gunnar Korbonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.