283/1970

Given i Helsingfors den 24 april 1970.

Steriliseringslag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Sterilisering må med iakttagande av stadgandena i denna lag och på vederbörande persons begäran ske:

1) när det finnes skäl att förmoda att hans eller hennes avkomlingar skulle komma att vara psykiskt efterblivna eller behäftade med eller senare komma att behäftas med svår sjukdom eller svårt kroppslyte;

2) när hans eller hennes sjukdom, rubbade själsverksamhet eller annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar hans eller hennes förmåga att sköta barn;

3) när barns födelse och skötseln av barn med beaktande av vederbörandes och hans eller hennes familjs levnadsförhållanden samt övriga omständigheter skulle vara avsevärt betungande för honom eller henne; eller

4) när hans eller hennes möjligheter att på annat sätt förhindra barns födelse är osedvanligt svaga.

Likaså må kvinna, såframt havandeskap på grund av sjukdom, kroppslyte eller svaghet hos henne skulle medföra fara för hennes liv eller hälsa, på hennes begäran steriliseras.

2 §.

Är någon på grund av sinnessjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet varaktigt oförmögen att förstå steriliseringens innebörd, må åtgärden, såframt vägande skäl talar därför, med samtycke av förmyndare eller särskilt tillförordnad god man företagas med stöd av 1 § 1 mom. 1 och 2 punkterna samt 2 mom.

Den som ej fyllt aderton år må ej steriliseras, såframt icke synnerligen vägande skäl talar härför.

3 §.

Innan sterilisering sker i enlighet med denna lag, skall den som begär sterilisering underrättas om åtgärdens betydelse och verkningar.

Lever den, som begärt sterilisering, i äktenskap, bör maken såvitt möjligt närvara vid det i 1 mom. avsedda tillfället, och härvid skall för makarna, då skäl därtill anses föreligga, utredas såsom därom närmare stadgas genom förordning, vilkenderas sterilisering som med beaktande av stadgandena i 1 § är ändamålsenligare ur familjens och samhällets synpunkt. Därefter skall makarna beredas nytt tillfälle att pröva, vem av dem som skall begära sterilisering.

4 §.

Sterilisering må ske blott med tillstånd av medicinalstyrelsen. Dessa och övriga i denna lag avsedda, på medicinalstyrelsen ankommande ärenden handlägges vid särskilt sammanträde i närvaro av extra medlemmar, vilka företräder rättsvetenskapen, psykiatrin, obstetriken och ärftlighetsforskningen samt social sakkunskap, såsom därom genom förordning närmare stadgas.

Medicinalstyrelsen skall handlägga i 1 mom. nämnda ärenden i brådskande ordning. I medicinalstyrelsens beslut i sådant ärende må ändring icke sökas genom besvär.

5 §.

Utan hinder av vad i 4 § är stadgat, må sterilisering enligt 1 § 2 mom. ske, när den läkare som utför ingreppet, samt annan av medicinalstyrelsen godkänd legitimerad läkare i skriftligt utlåtande, med noggrant angivande av orsakerna till åtgärden, samstämmigt förklarat förutsättningarna för ingreppet föreligga.

6 §.

Då vid avbrytande av havandeskap, som sker med stöd av 9 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap, (239/70) finnes grundad anledning att förmoda, att den sjukdom, det kroppslyte eller den svaghet, som förorsakat havandeskapets avbrytande, vid ett förnyat havandeskap skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa, må den läkare som utför ingreppet, på kvinnans begäran samtidigt utföra sterilisering utan hinder av vad i 4 och 8 §§ i denna lag är stadgat.

7 §.

Innan beslut om sterilisering fattas skall såvitt möjligt förmyndaren och, om vederbörande är intagen på allmän anstalt, dess föreståndare beredas tillfälle att framföra sin uppfattning i saken.

8 §.

Sterilisering utföres på sjukhus, som medicinalstyrelsen godkänt för detta ändamål, av legitimerad läkare i sjukhusets tjänst.

9 §.

Ej må den som deltagit i behandling av i denna lag nämnt ärende eller som på tjänstens vägnar eller eljest vid fullgörandet av uppdrag fått vetskap därom, för utomstående yppa vad som sålunda kommit till hans kännedom.

Bryter någon mot i 1 mom. stadgad förtegenhetsplikt, straffes med böter eller fängelse i högst sex månader.

Brott mot förtegenhetsplikt må ej av allmän åklagare åtalas, såframt det ej av målsäganden anmälts till åtal.

10 §.

Den som utan att iakttaga stadgandena i denna lag utfört sterilisering, som konstateras vara lovlig, eller gjort försök därtill, straffes med böter eller fängelse i högst ett år.

11 §.

Den som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avgivit falskt utlåtande eller falsk utsaga i ärende angående sterilisering straffes, såframt ej strängare straff för brottet annars följer, med böter eller fängelse i högst ett år.

12 §.

Denna lag tillämpas ej på åtgärd som rör könsorgan och som är av nöden på grund av kroppslig sjukdom.

13 §.

Närmare föreskrifter som tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1970 och genom densamma upphäves lagen den 17 februari 1950 om sterilisering (83/50).

Helsingfors den 24 april 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.