138/1970

Given i Helsingfors den 20 februari 1970.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av social- och hälsovårds ministern ändras 16 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare, sådan den lyder i förordningen den 30 december 1965 (709/65), som följer:

16 §.

Pensionsskyddscentralen utreder kalenderårsvis hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för de under föregående kalenderår utbetalda pensionerna fördelar sig. På basen av utredningen erlägger pensionsskyddscentralen gottgörelse åt pensionsanstalt för de pensionskostnader, för vilka annan pensionsanstalt svarar eller pensionsanstalterna ansvara gemensamt, och uppbär härför avgift av pensionsanstalterna.

Gottgörelsen och avgiften, för vilkas erläggande må givas föreskrift om betalning av förskott, bestämmas i enlighet med grunder, som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställas av social- och hälsovårdsministeriet. I grunderna bestämmes även hur för pensionsskyddscentralen i samband med förrättandet av ansvarsfördelningen uppkommet överskott eller underskott tages i beaktande.

Pensionsanstalt skall före utgången av augusti månad varje år till pensionsskyddscentralen på av densamma fastställd blankett lämna de uppgifter, som erfordras för i 1 mom. avsedd utredning. Underlåter pensionsanstalt detta, är pensionsskyddscentralen berättigad att uppskattningsvis bestämma hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar fördelar sig för denna pensionsanstalts vidkommande och sedan vederbörliga uppgifter ingått företaga därav föranledda rättelser i samband med följande utredning av ansvarsfördelningen.

Helsingfors den 20 februari 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.