19/1970

Given i Helsingfors den 9 januari 1970.

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom., 3 §, 8 § och 9 § 1 mom. lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69) samt fogas till lagen en ny 7 a § och en ny 14 a § som följer:

2 §.

Anser statsrådet det för produktionens bringande i balans eller av annan orsak nödigt att förordna om begränsning av ingåendet av åkerreserveringsavtal, skall vid ingående av avtal sådan odlare givas företräde, med vilken ingående av avtal bör anses särskilt motiverat på grund av ålder, försvagad arbetsförmåga eller av annat personligt skäl eller vars åkerareals uteslutande ur produktionen bör anses ändamålsenligt för jordbrukets utvecklande eller speciellt motiverat för produktionens bringande i balans. Statsrådet må likaså besluta, i vilken omfattning åkerreserveringsavtal årligen får ingås i olika delar av landet.

3 §.

Åkerreserveringsavtal ingås beträffande brukningsenhets hela åkerareal, med undantag för sådan i avtalet särskilt nämnd åkerareal, som är upplåten på lega när avtalet ingås. Åkerareal, för vilken ersättning utgår, skall omfatta minst två hektar. Utgår ovan avsett legoavtal under åkerreserveringsavtalets giltighetstid, och förnyas ej legoavtalet, anses den på lega upplåtna åkerarealen efter legoavtalets utgång såsom avtal underkastad åker.

I åkerreserveringsavtal skall odlare förbinda sig att mot ersättning under den tid avtalet avser icke för jordbruksproduktion nyttja eller på lega upplåta åkerreserveringsavtal underkastad brukningsenhets ägor eller ekonomibyggnader på dem. Odlaren äger dock rätt att nyttja avtal underkastad åker för odling av potatis och trädgårdsprodukter för sin familjs behov, att hålla egna hästar, renar och getter samt i den omfattning i avtalet angives bedriva fårskötsel. Odlaren äger likaså rätt att låta sagda djur beta på brukningsenhetens ägor, att bärga hö till vinterfoder för dem och att på brukningsenheten idka biskötsel samt pälsdjursuppfödning med köpt foder.

Viltvårdsförening eller registrerad jaktförening må med odlarens samtycke nyttja brukningsenhetens åker såsom för viltutfodring avsett viltvårdsområde och tillvarataga skörden till vinterfoder för villebråd. Odlaren äger icke rätt att för nyttjande av åker såsom viltvårdsområde uppbära ersättning av nyttjaren.

Utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat äger odlare, som bor på lägenheten, rätt att där i den omfattning genom förordning stadgas odla trädgårdsprodukter samt odla plantor till försäljning. Åker som nyttjas för sådant ändamål hänföres icke till den åkerareal, för vilken ersättning utgår.

På brukningsenheten belägna ekonomibyggnader må icke, med undantag för i 2 och 4 mom. nämnda ändamål, användas för jordbruksproduktion. Användning av spannmålstork är dock tillåten.

7 a §.

För beskogning av åker, som utförts enligt 6 a § lagen om skogsförbättring (425/69), erlägges till brukningsenhetens ägare premie under två år. Första gången erlägges premie när beskogningen enligt meddelande från distriktsskogsnämnden verkställts på godtagbart sätt, och andra gången två år efter den första utbetalningen. Förutsättning för den senare utbetalningen är, att ägaren icke försummat skötseln av plantbeståndet.

Det årliga beloppet av ovan i 1 mom. avsedd premie per beskogad hektar åker är lika stort som den största gällande åkerreserveringsersättningen per hektar vid tidpunkten för utbetalningen av premie.

8 §.

Säljer, byter eller skänker odlare åker, som åkerreserveringsavtalet gäller, eller säljes lägenhet eller område, som omfattar dylik åker, i utsökningsväg, upphör avtalet att gälla då ägande- eller besittningsrätten övergår, överlåtes en del av åker eller upplåtes den på lega för annat än jordbruksändamål eller bör överlåtelse anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av jordbrukets struktur, må avtalet förlängas beträffande den minskade åkerarealen.

9 §.

Åkerreserveringsersättningens belopp per hektar åker fastställes i fråga om nya samt redan ingångna avtal årligen genom beslut av statsrådet. Ersättningens belopp per hektar åker må fastställas så, att det är mindre på sådana lägenheter, där den åkerareal, för vilken ersättning utgår, överstiger 14 hektar. För redan ingångna avtals vidkommande må ersättningens belopp likväl ej nedsättas.

14 a §.

Åkerreserveringsavtal må ingås även med bolag, andelslag, förening, stiftelse, kommun, kommunalförbund, församling och församlingsförbund. Avtalsperioden är härvid sex år och ersättningens belopp per hektar åker 60 procent av beloppet av den största enligt 9 § 1 mom. fastställda ersättningen per hektar. Ersättning erlägges retroaktivt en gång om året. I övrigt iakttages i tillämpliga delar vad i 2―4 §§, 5 § 2 mom., 6, 8 och 11 §§ är stadgat, dock så, att av avtalet berörda ägor och ekonomibyggnader, med undantag av spannmålstork, icke alls må användas för jordbruksproduktion och att, om i detta moment avsett samfund börjar använda åker, för vilken ersättning utgår, för annat ändamål än jordbruksproduktion, åkerreserveringsavtalet förlänges beträffande den minskade åkerarealen.

Åkerreserveringsavtal må ingås att gälla även en del av de åkrar, som ägs av i 1 mom. avsedda samfund.


I fråga om före denna lags ikraftträdande ingångna åkerreserveringsavtal tillämpas stadgandena i denna lag.

I fråga om sådan åker, som kommit i bolags, andelslags, förenings eller stiftelses ägo efter denna lags ikraftträdande, må i 14 a § avsett åkerreserveringsavtal icke ingås.

Vad ovan i 7 a § är stadgat, tillämpas även i fråga om sådan beskogning av åker, som verkställts före denna lags ikraftträdande.

År 1970 må åkerreserveringsavtal ingås att gälla retroaktivt från den 1 maj.

Helsingfors den 9 januari 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Lantbruksminister
Martti Miettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.