890/1969

Given i Helsingfors den 30 december 1969.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras tredje gruppen av myndigheter, som anges i 4 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådan den lyder i lagen den 20 december 1968 (670/68), och fogas till 50 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i lagen den 31 december 1968 (747/68), en ny 4 punkt, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, tullstyrelsen, skattestyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, lantbruksstyrelsen, kolonisationsstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, vattenstyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, meteorologiska institutet, statens vattenkraftskommission, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, järnvägsstyrelsen samt post- och telegrafstyrelsen.


50 §.

Fritagna från stämpelskatt som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis äro:


4) skuldsedel, som utfärdats till Arbetslöshetskassornas stödfond, då låntagaren är arbetslöshetskassa.


Helsingfors den 30 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.