889/1969

Given i Helsingfors den 30 december 1969.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 64 § 2 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) som följer:

64 §.

Den skattskyldige har rätt att ur utvecklingsfonden för rörelsen täcka utgifter för anskaffning av förslitning underkastade, i den skattskyldiges besittning redan befintliga eller nya anläggningstillgångar, eller att beakta fonden eller del därav som intäkt ävensom rätt att till det egna kapitalet från utvecklingsfonden skattefritt överföra ett belopp, som motsvarar anskaffningsutgifterna för byggnader, konstruktioner, maskiner, inventarier och andra med dem jämförliga anläggningstillgångar, vilka den skattskyldige anskaffat under skatteåren 1968―1975, om dylik investering enligt vad finansministeriet närmare bestämmer kan anses främja den ekonomiska tillväxten, öka den internationella konkurrensförmågan eller förbättra sysselsättningsläget. Den skattskyldige bör använda minst en fjärdedel av utvecklingsfonden för rörelsen senast inom 7 år och den övriga delen av utvecklingsfonden inom 10 år från denna lags ikraftträdande. Bildande och ovan i detta moment nämnd användning av utvecklingsfonden sker icke enligt förvärvskälla. Den del av utvecklingsfonden för rörelsen, som ej använts på sätt i detta moment stadgas, räknas som skattepliktig intäkt för det skatteår, varunder fonden på ovan anfört sätt senast bort användas.


Helsingfors den 30 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.