824/1969

Given i Helsingfors den 19 december 1969.

Förordning om varulotterier.

På föredragning av ministern för inrikes ärendena stadgas med stöd av 4 och 7 §§ lotterilagen den 1 september 1965 (491/65):

1 §.

Med föranstaltande av varulotteri avses i denna förordning verksamhet i samband med vilken åt en eller flera mot till deltagande i lotteriet berättigande särskild betalning eller annan direkt eller med någon annan rättshandling förbunden prestation utlovas genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning i form av vara eller motsvarande betalning utfallande vinst.

I varulotteriet, där lotternas sammanlagda försäljningsvärde utgör minst 40 000 mark, må såsom vinster förutom varor användas högst 20 mark stora penningvinster.

Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris och den minsta vinstens värde skall motsvara minst lottens pris.

2 §.

Tillstånd att föranstalta varulotteri må beviljas endast inhemsk registrerad förening eller stiftelse eller annat sådant samfund, som verkar för välgörenhet eller annat ideellt ändamål.

3 §.

Tillstånd att föranstalta varulotteri beviljas av ministeriet för inrikesärendena, om såsom lotternas sammanlagda försäljningspris uppgivits minst 50 000 mark.

Är varulotteri avsett att föranstaltas inom området för ett eller flera län och har såsom lotternas sammanlagda försäljningspris uppgivits mindre än 50 000 mark, beviljas tillstånd lav den länsstyrelse inom vars område tillståndssökande förening, stiftelse eller annat samfund har sin hemort.

Är varulotteri avsett att föranstaltas vid bestämt tillfälle samt där även slutföras eller inom ett och samma polisdistrikts område under högst två månaders tid beviljas tillstånd av chefen för polisdistriktet, såframt lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2 000 mark. Beviljade tillstånd skall meddelas länsstyrelsen.

Förening, stiftelse eller annat samfund, som avses i 2 §, må föranstalta lotteri även utan tillstånd, om försäljningen av lotterna och lottdragningen samt utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle och lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 600 mark. På dylika lotterier tillämpas icke stadgandena i 8 och 9 §§ angående lotter och verkställande av lottdragning. Anordnandet av dylikt lotteri är likväl icke tillåtet vid tillställning som föranstaltas i handelsrörelse eller affärsbyrå under dess egentliga öppethållningstid.

4 §.

Anhållan om tillstånd att föranstalta varulotteri skall göras skriftligt och till ansökan skall fogas utdrag ur protokoll fört vid det möte, som beslutat om lotteriets föranstaltande, utredning om det ändamål, för vilket de inflytande medlen kommer att användas, avskrift av det senast godkända bokslutet, avskrift av stadgarna och utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret. I ansökan skall även uppgivas lottens pris, lotternas antal och sammanlagda försäljningspris, vinsternas antal och värde samt försäljningstiden ideal och -området.

Ansökan som berör varulotteri, föranstaltat med ministeriets för inrikesärendena tillstånd, skall tillställas vederbörande länsstyrelse, som skall översända ansökan jämte nödig utredning samt chefens för polisdistriktet utlåtande jämte sitt eget utlåtande till ministeriet.

5 §.

Över anhållan om tillstånd att föranstalta varulotteri, skall ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelse inhämta utlåtande av varulotterikommissionen.

Statsrådet tillsätter varulotterikommissionen för tre år i sänder och förordnar till den ordförande, viceordförande och högst åtta andra ledamöter, vilka alla skall vara förtrogna med välgörenhets- eller annan ideell verksamhet. Kommissionen är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra ledamöter är närvarande.

Varulotterikommissionen skall i sitt utlåtande meddela sin åsikt om önskvärdheten av lotteriet och nämna de villkor, den finner nödigt att skall beaktas vid beviljandet av tillstånd för lotteriet. Kommissionen skall följa med varulotterier, vilka föranstaltas med ministeriets för inrikesärendena eller länsstyrelses tillstånd samt granska med ministeriets för inrikesärendena tillstånd föranstaltade varulotteriers redovisningar och i samråd med länsstyrelsen övervaka användningen av lotteriintäkterna. Kommissionen må även avgiva utlåtande om, huruvida en som penninginsamlingsansökan till ministeriet inlämnad ansökan skall handläggas såsom en lotteriansökan. Vid utförandet av sitt uppdrag äger kommissionen rätt att erhålla nödig handräckning av ministeriet för inrikesärendena, länsstyrelsen och polisen.

Varulotterikommissionen äger rätt att med ministeriets för inrikesärendena samtycke anställa en sekreterare och annan nödig personal samt att anlita sakkunniga. Ministeriet för inrikesärendena fastställer, efter att ha införskaffat finansministeriets utlåtande i ärendet, arvodena för varulotterikommissionens ordförande, viceordförande, ledamöter, sakkunniga samt sekreterare och annan personal.

Varulotterikommissionens utgifter erlägges av statens medel.

6 §.

Tillstånd att föranstalta varulotteri beviljas för viss tid, högst fyra månader. Den utsatta tiden får icke förlängas.

7 §.

I tillståndsresolutionen angående föranstaltande av varulotteri skall uppgivas, vem tillståndet beviljats, för vilket ändamål de inflytande medlen skall användas, inom vilket område eller vid vilket tillfälle lotteriet får föranstaltas, lottens pris och totala antalet utfärdade lotter, tillståndets giltighetstid, den kommun i vilken dragningen skall ske, och övriga nödigbefunna villkor.

Med undantag av lotterier, vilka skall slutföras vid visst tillfälle, skall för uttagning av vinsterna reserveras minst två månader räknat från utgången av den för lotteriets föranstaltande utsatta tiden.

I tillstånd, som beviljats av ministeriet för inrikesärendena eller av länsstyrelse må bestämmas, att det praktiska föranstaltandet av lotteriet skall på av varulotterikommissionen ställda villkor anförtros bolag, andelslag eller registrerad förening, som grundats för sådan verksamhet och godkänts av kommissionen.

Ministeriet för inrikesärendena och länsstyrelse skall till varulotterikommissionen sända avskrift av beviljat tillstånd. Angående av ministeriet för inrikesärendena samt av länsstyrelse för annat än det egna länets område beviljat tillstånd skall även vederbörande länsstyrelse underrättas. Länsstyrelsen skall meddela chefen för vederbörande polisdistrikt, lotteritillstånd, som beviljats av ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelsen.

8 §.

I lottsedel eller motsvarande notifikation skall på tydligt ställe, vilket skall vara synligt utan att lotten öppnas, angivas giltighetstiden för tillståndet och lotternas försäljningsområde. Där skall även finnas uppgift om vem tillståndet beviljats och vem som föranstaltar lotteriet, det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas, lotternas sammanlagda försäljningspris, vinsternas art och antal, var och inom vilken tid vinsterna kan uttagas samt lottens pris och löpande nummer. Har dragning förrättats innan försäljningen av lotter begynt, skall lottsedeln innehålla anteckning om vinst. Äger dragning rum efter det lotterna slutsålts, skall på lottsedeln angivas i vilken tidning och när annons om dragningen införes.

Nummer eller annan anteckning som utvisar vinst och skall beaktas vid dragningen må icke synas på sluten lottsedel.

Chefen för polisdistrikt må vid beviljandet av tillstånd enligt prövning utfärda från 1 mom. avvikande bestämmelser.

9 §.

Vid dragning i varulotteri, som föranstaltats med tillstånd, skall chefen för polisdistriktet eller av honom förordnad annan polisman eller ock notarius publicus vara närvarande och underteckna förrättningsprotokollet. I protokollet skall göras anteckning om det sätt, på vilket dragningen förrättas, om de i 10 § avsedda tidningsannonserna samt om övriga nödigbefunna omständigheter. Till protokollet skall även fogas av ovannämnd myndighet undertecknad dragningslista.

Förrättas dragning innan försäljningen av lotter inledes, skall lotterna innan de utsändes för att försäljas, blandas i närvaro av den i 1 mom. nämnda myndigheten. Blandandet skall förrättas så, att vinstlotterna enligt dragningslistan fördelar sig så jämnt som möjligt bland de övriga lotterna. Över förrättningen skall uppgöras protokoll, som fogas till redovisningen.

Angående i 1 och 2 mom. avsedd myndighets förrättningsarvode gäller vad i förordningen om expeditionslösen och förrättningsarvode (807/42) är stadgat om dragning, som övervakas av notarius publicus.

Protokoll över dragning, som förrättats i varulotteri, föranstaltat med ministeriets för inrikesärendena eller länsstyrelses tillstånd, skall uppgöras i tre exemplar. Av dem skall två exemplar utan dragningslista fogas till den redovisning, som skall sändas till länsstyrelsen, och det tredje exemplaret jämte dragningslista skall hos chefen för polisdistriktet hållas för allmänheten tillgängligt på sätt om redovisning för lotteri är stadgat. Protokoll över dragning, som förrättats i varulotteri, föranstaltat med chefens för polisdistrikt tillstånd, skall i polisdistriktet hållas tillgängligt för allmänheten, på sätt om redovisning för lotteri är stadgat.

Den som föranstaltar i 3 § 4 mom. avsett lotteri skall över dragningstillfället föra protokoll, av vilket framgår åtminstone vem som förrättat dragningen, dragningssättet och totalantalet lotter samt de till vinst berättigande lotterna, och protokollet skall undertecknas av den person, som förrättat dragningen. Protokollet skall hos den som föranstaltat lotteriet hållas tillgängligt för deltagarna under två veckors tid från det lotteriet föranstaltades samt förvaras på sätt i 11 § 5 mom. om förvaring av redovisning är stadgat.

10 §.

Har dragning icke förrättats innan lottförsäljningen inletts och har dragningslista icke under hela försäljningsperioden varit tillgänglig för allmänheten hos försäljarna, skall om dragningen ofördröjligen annonseras, ifall lotteriet föranstaltats i ett län, i minst en tidning, som sprids inom försäljningsområdet, men, om lotteriet föranstaltats i flera län, i minst två i huvudstaden utkommande tidningar. Har dragningslistan härvid icke publicerats i sin helhet, skall i annonsen nämnas, var den fullständiga dragningslistan tillhandahålles allmänheten.

Chefen för polisdistrikt må vid beviljandet av tillstånd att föranstalta lotteri förordna, att stadgandena i 1 mom. skall iakttagas.

11 §.

Den som beviljats tillstånd att föranstalta varulotteri skall för lotteriet avgiva redovisning, utvisande den vid lottförsäljningen influtna totalinkomsten, agentarvoden, de för de utdelade vinsterna använda medlen, trycknings- och reklamkostnader och funktionärers arvoden eller arvode, som uppburits av i 7 § 3 mom. avsedd föranstaltare, samt övriga kostnader och nettovinsten av lotteriet.

Redovisning för varulotteri, till vilket ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelse beviljat tillstånd, skall inom fem månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande i tre exemplar inlämnas till chefen för det polisdistrikt, där dragningen ägt rum.

Chefen för polisdistriktet skall ofördröjligen sända två exemplar av redovisningen till länsstyrelsen samt hålla det tredje exemplaret under trettio dagar tillgängligt för allmänheten. Länsstyrelsen skall sända ett exemplar av redovisningen och av det i 9 § 1 mom. nämnda protokollet till varulotterikommissionen.

Redovisning för varulotteri, som föranstaltats med tillstånd lav chefen för polisdistriktet, skall inom tre månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande avgivas till den myndighet, som utfärdat tillståndet, och denna skall efter att ha granskat redovisningen hålla den tillgänglig för allmänheten under trettio dagar.

Den som föranstaltat i 3 § 4 mom. avsett lotteri skall ofördröjligen uppgöra redovisning utvisande den vid lottförsäljningen influtna totalinkomsten, kostnaderna för föranstaltandet och nettovinsten. Redovisningen skall hos föranstaltaren hållas tillgänglig för deltagarna i lotteriet under två veckors tid och därefter uppbevaras i föranstaltarens arkiv i minst två år. Detta gäller dock icke lotterier, vid vilka lottförsäljningen skett endast bland föranstaltarens egna medlemmar, eller vid vilka lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 300 mark.

Redovisning till chefen för polisdistriktet skall uppgöras på blankett som fastställes av ministeriet för inrikesärendena.

12 §.

Över varulotterier, vilka föranstaltats med tillstånd av ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelse, skall föras förteckning vid den länsstyrelse, inom vars område dragningen äger rum. Av förteckningen skall framgå åtminstone de i 7 § 1 och 2 mom. anförda omständigheterna samt tidpunkten för redovisningens inlämnande.

Chefen för polisdistriktet på dragningsorten skall föra i 1 mom. avsedd förteckning över varulotterier, som föranstaltate med hans tillstånd, samt även, på basen av länsstyrelsens uppgifter, över varulotterier, som föranstaltats med ministeriets för inrikesärendena eller länsstyrelses tillstånd.

13 §.

Länsstyrelse skall med biträde av polisen övervaka, att vid föranstaltandet av varulotterier iakttagas stadgandena i denna för, ordning och de i tillståndet uppställda villkoren.

Chefen för polisdistriktet skall ofördröjligen meddela länsstyrelsen försummelse att inlämna redovisning.

14 §.

lakttages icke vid föranstaltande av varulotteri bestämmelserna i lotterilagen eller i denna förordning eller villkoren i tillståndsresolutionen, eller yppas missbruk i övrigt vid föranstaltande av lotteri, må den myndighet, som beviljat tillstånd till föranstalttande av lotteriet, återkalla det efter att ha berett den som beviljats tillståndet, möjlighet att i ärendet avgiva förklaring.

15 §.

Uppvisar redovisning smärre oriktigheter eller bristfälligheter, må länsstyrelsen eller chefen för polisdistrikt, som utfärdat tillståndet, förordna, att redovisningen skall rättas.

Har tillstånd återkallats eller har redovisning icke inom utsatt tid uppgjorts eller anses det, att i 1 mom. avsett förordnande om rättelse icke är tillfyllest eller har sådant icke iakttagits, må länsstyrelsen på bekostnad av den som erhållit tillståndet förordna lämplig befunnen syssloman att omhändertaga medlen, utreda lotteriet och avgiva redovisning över det. Länsstyrelsen skall tillse, att sysslomannen behörigen fullgör sina åligganden.

16 §.

Observerar varulotterikommissionen i 14 § avsedda felaktigheter, skall den ofördröjligen meddela vederbörande länsstyrelse dessa för vidtagande av nödiga åtgärder.

17 §.

Nettovinsten av varulotteri skall användas för det i tillståndet nämnda syftet eller, då fråga är om i 3 § 4 mom. avsett lotteri, för förverkligande av föremålet för samfundets verksamhet.

Övervakningsmyndighet och varulotterikommissionen genom förmedling av övervakningsmyndigheten må, för övervakning av lotteri och användningen av intäkterna av det, av förening, stiftelse eller annat samfund som erhållit varulotteritillstånd, kräva till ärendet anslutna utredningar. till övervakningsmyndighet äger rätt att till åtal anmäla observerade förseelser i fråga om användningen av intäkterna samt att i detta sammanhang föra målsägandes talan.

18 §.

Överträdelse av i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser straffas såsom i lotterilagen är stadgat.

19 §.

Av ministeriet för inrikesärendena med stöd av denna förordning utfärdat beslut får icke överklagas.

20 §.

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar vid behov närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970, och genom den upphäves lotteriförordningen av den 14 juni 1951 (372/51) jämte däri senare gjorda ändringar samt förordningen dem 10 december 1965 om förlängning av lotteriförordningens giltighetstid (642/65).

Lotterier, som avses i före denna förordnings ikraftträdande beviljade tillstånd att föranstalta varulotteri, få föranstaltas i enlighet med tillstånden.

Den lotterinämnd som verkar vid denna förordnings ikraftträdande, fortsätter sin verksamhet såsom varulotterikommission till utgången av sin mandatperiod.

I fråga om tillstånd att föranstalta lotteri, vilka beviljats före denna förordnings ikraftträdande, erlägges lotterinämndens arvoden och andra utgifter enligt de grunder, vilka var gällande vid tidpunkten för tillståndets beviljande.

Helsingfors den 19 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Antero Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.