812/1969

Given i Helsingfors den 19 december 1969.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 35 § 1 mom. och 59 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) samt fogas till lagens 14 §, sådan den lyder i lagen den 20 december 1968 (695/68), ett nytt 3 mom. som följer:

14 §.

Likaledes ersättas av den skadade använda glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband och -korsetter samt proteser och artificiella organ, vilka gått sönder i samband med olycksfallet i arbete.

35 §.

Försäkringspremie skall fastställas så, att den förslår till täckande av den försäkrades ansvarighet samt till skäliga förvaltningskostnader, och å grunderna för densamma bör social- och hälsovårdsministeriets fastställelse utverkas. Ändras grunderna, tillämpas de nya grunderna från en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd tidpunkt. Social- och hälsovårdsministeriet må även föreskriva, att i försäkringspremie skall ingå ett skäligt belopp att användas för arbetsskyddsarbete enligt vad genom förordning närmare stadgas.


59 §.

I sjömansyrke anställd person anses försvunnen, om ingen underrättelse om honom och det fartyg, på vilket han senast varit anställd, ingått under tre gånger så lång tid, som kan antagas i allmänhet åtgå för fartygs resa från den ort, där det sist avhördes, till närmaste bestämmelseort, dock under minst tre månader.

I sjömansyrke anställd person, som då fartyget var på resa, genom att falla över bord eller annars bevisligen råkat i livsfarlig belägenhet och beträffande vilken det icke finnes grundat skäl att förmoda att han räddats, anses försvunnen, dock först då tre månader förflutit sedan händelsen.

Dagen för försvinnandet anses vara den dag, då fartyget lidit skeppsbrott eller till vilken de senaste underrättelserna om fartyget eller om den i sjömansyrket anställda personen hänföra sig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 19 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.