755/1969

Given i Helsingfors den 5 december 1969.

Förordning om ändring av förordningen angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.

På föredragning av justitieministern ändras rubriken på förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas samt förordningens 1, 3, 4, 5 och 6 §§, 1 § sådan den lyder i förordningen den 4 mars 1927 (70/27) samt 3 och 4 §§, sådana de lyder i förordningen den 1 februari 1929 (56/29), varjämte i förordningen i stället för den genom förordningen den 4 mars 1927 (69/27) upphävda 27 § införes en ny 27 § som följer:

Utsökningsförordning.
1 §.

Då länsman eller stadsfogde eller magistrat, som är utmätningsman, för visst ärende sätter annan till utmätningsman i sitt ställe, skall för sådan biträdande utmätningsman utfärdas skriftligt förordnande, vari angives ärendets nummer i den dagbok, som föres av förordnandets utfärdare, den tid inom vilken uppdraget skall vara fullgjort, samt dagen då förordnandet utfärdades.

Anser biträdande utmätningsman att han är jävig, skall han genast göra anmälan därom till den som utfärdat verkställighetsförordnandet samt återställa verkställighetshandlingarna till denne.

3 §.

Utmätningsman skall över utsökningsärendena föra dagbok, vari antecknas:

1) ärendets ordningsnummer;

2) dagen då ansökningen inkommit;

3) den myndighets utslag eller annan i 3 kap. 1 § utsökningslagen avsedd handling, med stöd av vilken verkställighet sökes;

4) sökandens namn, yrke och postadress;

5) den person eller det samfund, som ansökan om verkställighet riktar sig mot, och dennes bonings- eller hemort;

6) det belopp som skall utsökas eller, om sökanden begär annan verkställighet eller handräckning, dess art;

7) i 6 kap. 3 § utsökningslagen avsett yrkande om förmånsrätt eller betalning, såframt detta framställts vid tillfälle, då protokoll icke föres;

8) den biträdande utmätningsman, åt vilken verkställigheten uppdrages, samt dagen då förordnandet utfärdats;

9) de åtgärder som vidtagits i saken och tidpunkten för dem;

10) av borgenären beviljad betalningstid samt hinder som mött verkställigheten;

11) i ärendet influtna och till sökanden redovisade eller i länets ränteri nedsatta belopp, så ock de belopp sökanden på förhand erlagt för verkställighetskostnadernas bestridande; samt

12) den dag då slutredovisning avgivits eller ärendet eljest blivit slutbehandlat.

Över gällande betalningsförbud, som utfärdats med anledning av utmätning av lön, skall inom utmätningsmans tjänstedistrikt föras längd eller kartotek, upptagande gäldenärerna i alfabetisk ordning enligt släktnamnen.

Utmätningsman är skyldig att på begäran ur dagboken över utsökningsärenden utgiva skriftliga bevis om de ärenden som finnas upptagna i dagboken.

4 §.

Justitieministeriet må på ansökan av utmätningsman efter att ha hört överexekutor föreskriva, att utmätningsmannen i sitt distrikt skall ordna dagboken över utsökningsärenden i form av kartotek. Av särskilda skäl må justitieministeriet på eget initiativ efter att ha hört utmätningsmannen och överexekutorn meddela föreskrift därom. Angående sådant kartotek gäller i tillämpliga delar vad om dagboken över utsökningsärenden är stadgat.

5 §.

Överexekutor skall minst en gång om året granska utmätningsmans dagbok över utsökningsärenden. I dagboken eller, om denna har formen av kartotek, på det kontrollkort eller i den kontrollbok som förvaras i kartoteket, skall om verkställd granskning göras anteckning, som skall dateras och undertecknas.

6 §.

Utmätningsman skall årligen inom mars månad till överexekutor insända rapport i fyra exemplar över antalet under föregående år behandlade utsökningsärenden (årsrapport över utsökningsärenden).

I årsrapporten över utsökningsärenden skall uppgivas:

1) antalet anhängiga ärenden vid ingången av året;

2) antalet under årets lopp inkomna ärenden;

3) antalet under årets lopp slutbehandlade ärenden sålunda, att de ärenden, i vilka slutlig redovisning avgivits till sökanden med anledning av att betalning ingått eller hinder mött verkställigheten, och de ärenden, som återtagits eller förfallit, nämnas särskilt för sig;

4) antalet till följande år överförda ärenden specificerade enligt ankomståret, likväl sålunda, att fem år gamla eller äldre ärenden sammanföras till en grupp;

5) de dagar överexekutor eller annan tillsynsmyndighet verkställt granskning; samt

6) antalet biträdande utmätningsman och exekutionsbiträden samt grunden för arbetsfördelningen mellan dem.

Ärenden, i vilka verkställigheten sker utan dom eller utslag med iakttagande av stadgandena om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, upptagas icke i årsrapporten.

27 §.

Formulär för dagboken över utsökningsärenden, korten i kartotek som föras enligt denna förordning och årsrapporten över utsökningsärenden fastställas av justitieministeriet, som även meddelar närmare anvisningar angående kartotek och årsrapporter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970. Årsrapport över utsökningsärenden avgives likväl första gången för år 1970.

Är bokföringen angående utsökningsärenden före denna förordnings ikraftträdande ordnad i form av kartotek, skall utmätningsmannen inom sex månader från förordningens ikraftträdande underställa justitieministeriet frågan, huruvida bokföringen fortfarande skall föras i form av kartotek.

Helsingfors den 5 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
A. Simonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.