740/1969

Given i Helsingfors den 5 december 1969.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 8 § 2, 3 och 4 mom., 2 mom. sådant det lyder i lagen den 7 maj 1965 (260/65) och 4 mom. sådant det lyder i lagen den 20 juni 1967 (305/67), 10 § 1 mom., 11 § 1 och 3 mom., 12 § 3 mom., 20 § 2 mom., 21 §, sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 7 maj 1965, 23 § 2 och 3 mom., 28 § 2 mom., 70 § 1 mom. och 128 §, som följer:

8 §.

Medlemmarna i skattenämnd, med undantag av ordföranden, samt suppleanter för dem väljas och förordnas för fyra kalenderår i sänder så, att det antal medlemmar, som motsvarar hälften av nämndens hela medlemsantal, samt en suppleant för envar av dem väljas av kommunens fullmäktige, och de övriga medlemmarna, viceordförandena därvid medräknade, samt en suppleant för envar av dem förordnas av skattestyrelsen, sedan styrelsen hört kommunens fullmäktige.

Skattestyrelsen förordnar vilken av viceordförandena som vid förfall för ordföranden skall fungera såsom ordförande för nämnden.

Upphöra av kommunens fullmäktige valda medlemmars i skattenämnden uppdrag till följd av att ändring i den kommunala indelningen träder i kraft under mandattiden, upphöra även de av skattestyrelsen för skattenämnden förordnade viceordförandenas, medlemmarnas och suppleanternas uppdrag, och skattestyrelsen meddelar nya förordnanden för dessa uppdrag för den återstående mandattiden.

10 §.

Av länsskattebyrån till medlem av skattenämnd förordnad person må av skattestyrelsen under mandatperioden entledigas från medlemskap i nämnden, om han genom sin verksamhet eller sitt uppträdande i eller utom nämnden eller genom försummelse av sina åligganden visat sig ovärdig det förtroende och den aktning hans ställning såsom medlem av skattenämnden förutsätter. Samma rätt tillkommer även kommuns fullmäktige i fråga om medlem, som valts av dem.


11 §.

Skattestyrelsen förordnar ett statsombud i skattenämnden och en suppleant för denne. Kommunens styrelse förordnar likaså i nämnden ett kommunalombud och en suppleant för denne. Stats- och kommunalombud må vara en och samma person. Skattedirektör samt viceordförande och ledamot i skattenämnden eller suppleant för dem må icke vara stats- eller kommunalombud.


Förordnande för statsombud må återkallas av skattestyrelsen. Likaså må kommunens styrelse återkalla förordnande för kommunalombud.

12 §.

Är medlem av nämnden förhindrad att infinna sig till sammanträde, skall han i god tid därom underrätta ordföranden, som i den förhindrades ställe skall inkalla dennes suppleant. Är jämväl denne förhindrad, skall ordföranden i stället för vald medlem inkalla annan vald suppleant samt i stället för av skattestyrelsen förordnad medlem av skattestyrelsen förordnad annan suppleant.


20 §.

Länsskattenämnd består av ordförande, ett tillräckligt antal viceordförande samt, enligt vad skattestyrelsen bestämmer, fyra eller flere andra ledamöter. Varje medlem, förutom ordföranden, har en suppleant.

21 §.

Ordföranden och viceordförandena i länsskattenämnd samt nämndens övriga ledamöter och suppleanter förordnas av skattestyrelsen för fyra kalenderår med beaktande av att hälften av hela antalet medlemmar i nämnden, varvid även ordföranden och viceordförandena räknas såsom medlemmar, samt deras suppleanter skola förordnas bland personer, vilka föreslagits av de kommunala centralorganisationerna.

Skattestyrelsen förordnar, efter att ha hört de kommunala centralorganisationerna, i nämnden ett eller flere beskattningsombud och suppleanter för dem. Beskattningsombudet äger draga försorg om bevakandet av statens, kommunernas och församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt.

Förordnande för beskattningsombud må återkallas av skattestyrelsen.

23 §.

Prövningsnämnden består av skattedirektören som ordförande, ett tillräckligt antal viceordförande samt sex eller flere ledamöter, enligt vad skattestyrelsen efter att ha hört kommunens styrelse förordnar.

Prövningsnämnden må vara uppdelad på sektioner, vilkas antal fastställes av skattestyrelsen och som består av minst sex medlemmar.

28 §.

Prövningsombudet och hans suppleant förordnas av skattestyrelsen, sedan denna hört de kommunala centralorganisationerna.

70 §.

Centralskattenämnden består av en ordförande och sex ledamöter, vilka jämte suppleanter förordnas av statsrådet för perioder av fem år. Av ledamöterna skall en förordnas bland innehavarna av tjänst vid finansministeriet, en bland innehavarna av tjänst vid skattestyrelsen och två bland personer, som föreslagits av de kommunala centralorganisationerna.


128 §.

I den berättelse regeringen enligt 29 § riksdagsordningen avgiver till riksdagen skola med stöd av 125 och 126 §§ medgivna befrielser från statsskatt uppräknas, försåvitt de i fråga om en och samma skattskyldig överstiga 5 000 mark.


Om denna lags ikraftträdande stadgas särskilt. Denna lag medför ej ändring i den vid lagens ikraftträdande fungerande centralskattenämndens sammansättning.

Helsingfors den 5 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.