669/1969

Given i Helsingfors den 7 november 1969.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde upphäves 1 a § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådan den lyder i förordningen den 30 december 1965 (709/65), och ändras 1 §, 8 § 2 mom., 11, 12 och 18 §§ samt 20 § 2 mom. i förordningen, av dessa stadganden 1 § sådan den delvis ändrad lyder i förordningarna den 30 december 1965 och den 20 december 1968 (709/65 och 692/68), 8 § 2 mom. och 11 § sådana de lyda i förordningen den 16 december 1966 (641/66), 12 § sådan den delvis ändrad lyder i nämnda förordningar den 30 december 1965 och den 16 december 1966 och 18 § sådan den lyder i förordningen den 29 november 1963 (527/63), som följer:

1 §.

Vid uppskattning av den arbetsförtjänst, som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, lägges till grund den lön arbetstagaren i medeltal erhållit under fyra månader, räknat från arbetsförhållandets början, och arbetsförtjänsten anses fortfarande uppgå till detta belopp från nämnda tidpunkt till utgången av det kalenderår, under vilket sagda fyra månaders tidsperiod gått till ända. Under varje följande kalenderår anses arbetsförtjänsten i medeltal vara lika stor som den lön arbetstagaren i medeltal erhållit i ifrågavarande arbetsförhållande under det närmast föregående kalenderåret.

Ändras arbetsavtalets villkor så, att ändringen inverkar på lönen, göres i 1 mom. avsedd uppskattning ånyo, varvid till grund lägges den lön, som arbetstagaren i medeltal erhållit under fyra månader omedelbart efter ändringen. Vid uppskattning av arbetsförtjänsten i medeltal under det kalenderår, som följer på sistnämnda tidsperiod, beaktas endast den lön arbetstagaren i medeltal erhållit under den tid under vilken de ändrade arbetsvillkoren varit i kraft. Eljest äger vad i 1 mom. stadgas motsvarande tillämpning.

8 §.

På grund av fribrev, som motsvarar det i lagen om pension för arbetstagare angivna minimipensionsskyddet, äger arbetstagare rätt till ålderspension, då han fyllt 65 år, och till invalidpension enligt 4 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, dock icke medan han uppbär pension, som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Inträder arbetstagare, som erhållit fribrev, på nytt i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller begynner han bedriva företagarverksamhet, som är underställd lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, och kommer han på grund därav, utan att ånyo erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor eller erhåller han pension på grund av honom beviljad frivillig fortsatt försäkring, omvandlas fribrevet att motsvara dessa villkor.


11 §.

Pensionsansökan skall göras på blankett, vartill formulär fastställts av pensionsskyddscentralen.

Till ansökningen skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension eller familjepension, som utgår till barn för tiden efter det barnet fyllt 18 år, skall pensionsanstalten även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på blankett, vartill formulär fastställts av pensionsskyddscentralen. Pensionsanstalten må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande.

Den som söker eller åtnjuter invalidpension samt barn, som söker eller åtnjuter familjepension för tiden efter fyllda 18 år, äro pliktiga att, om de av pensionsanstalten därtill förständigas, för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionsanstalten namngiven läkare eller på sjukhus som pensionsanstalten anvisar. Pensionsanstalten skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföras skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa. Underlåter sökande utan godtagbart skäl att efterkomma ovan avsett förständigande, må behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan anstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan enligt 3 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

12 §.

Pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren på grund av hans senaste, lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållande anordnats pensionsskydd, som uppfyller i sagda lag stadgade minimivillkor, eller, därest fråga är om begravningsbidrag eller om annan sådan förmån, som icke förutsättes i minimivillkoren, den pensionsanstalt, där för arbetstagaren senast anordnats pensionsskydd, som omfattar förmån av sagda slag. Ifall likväl till arbetstagaren vid hans död från annan pensionsanstalt utbetalades ålders- eller invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom. Därom, i vilket fall pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren anordnats i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare angivet pensionsskydd, stadgas särskilt. Pensionsanstalten avgör ansökningen även till den del fråga är om i annan pensionsanstalt enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare anordnat pensionsskydd samt drager försorg om utbetalningen av hela pensionen och om övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen. Angående gottgörelse för den del av pensionen, som skall bekostas av andra pensionsanstalter, stadgas i 16 §.

Har pensionsansökan i enlighet med 11 § tillställts annan än i 1 mom. avsedd pensionsanstalt, skall ansökningen av denna vidarebefordras till vederbörande pensionsanstalt.

Pensionsanstalt, som avses i 1 mom. må, därest arbetstagaren på grund av sitt senaste till ifrågavarande pension berättigande arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller sin senaste företagarverksamhet, som är underställd lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, tillhört annan pensionsanstalts verksamhetskrets, med dennas samtycke hänskjuta avgörandet av pensionsansökningen samt övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till sistnämnda pensionsanstalt. Under enahanda förutsättningar må pensionsanstalt, sedan den avgjort pensionsansökningen, hänskjuta på pensionsanstalt ankommande senare uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till annan pensionsanstalt.

Uppstår ovisshet om pensionsanstalts behörighet eller föreligger särskilt skäl, må pensionsskyddscentralen förordna om på vilken pensionsanstalt i 1 mom. stadgade uppgifter ankomma. I sagda förordnande må icke sökas ändring. Pensionsskyddscentralen må även utfärda allmänna anvisningar angående tillämpningen av stadgandena i 1 och 3 mom.

Pensionsanstalt skall, sedan nödiga utredningar erhållits, avgöra pensionsansökan utan dröjsmål. Beslutet skall tillställas vederbörande med posten under uppgiven adress eller bevisligen delgivas honom.

18 §.

Ordförande, åtmintone en viceordförande och minst sju övriga medlemmar i pensionsnämnden samt personlig suppleant för envar av de sistnämnda förordnas av social- och hälsovårdsministeriet för tre kalenderår i sänder.

20 §.

Är ärende, som föreligger för pensionsnämndens avgörande, av principiell betydelse, eller skulle divisionens avgörande komma att avvika från tidigare praxis, må divisionen besluta eller nämndens ordförande förordna, att ärendet skall behandlas vid plenum. Plenum må icke hållas, om flera än hälften av de ordinarie ledamöterna, ordföranden och viceordföranden inberäknade, äro förhindrade att närvara. Vid plenum behandlas även nämndens arbetsordning, antagande eller entledigande av föredragande samt övriga ärenden, som angå nämndens förvaltning och verksamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 7 november 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.