668/1969

Given i Helsingfors den 7 november 1969.

Förordning om pension för företagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69):

1 §.

Försäkring enligt lagen om pension för företagare skall bestämmas att gälla all i sagda lag avsedd, av företagare bedriven verksamhet, dock icke verksamhet, som bedrivits innan försäkringen upptogs, försåvitt på den grundat pensionsskydd anordnats enligt nämnda lag.

2 §.

Vid upptagande av försäkring eller ansökan om justering av fastställd arbetsinkomst skall företagare tillställa pensionsanstalten utredning om sin arbetsinkomst med användande av fastställd blankett. Företagare är även eljest skyldig att åt pensionsanstalten lämna av densamma begärda, på försäkringens förvaltning och arbetsinkomstens fastställande inverkande uppgifter.

Företagare är skyldig att ofördröjligen underrätta pensionsanstalten om sin företagarverksamhets upphörande. Detsamma gäller förändring i förhållanden, som inverkat på arbetsinkomstens fastställande, om förändringen kan vara av väsentlig betydelse för arbetsinkomst, som fastställes enligt lagen om pension för företagare.

3 §.

Pensionsanstalt skall ofördröjligen underrätta pensionsskyddscentralen på av densamma föreskrivet sätt om begynnande och upphörande av försäkring enligt lagen om pension för företagare. Pensionsanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om företagares pensionsskydd på sätt pensionsskyddscentralen närmare föreskriver.

4 §.

Pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran åt företagare lämna av dem innehavda uppgifter, som rör företagarens fribrev eller eljest hans rätt till pension. Likaledes är pensionsanstalt skyldig att på begäran åt person, sammanslutning eller samfund, som avses i 9 § 2 mom. lagen om pension för företagare, lämna uppgifter, som inverkar på i sagda moment avsedd ansvarighet.

5 §.

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår jämväl den nästsista dagen i februari månad anses såsom den 30 dagen.

Tidsperiods längd i månader beräknas så, att antalet i densamma enligt 1 mom. ingående dagar divideras med trettio. Vid beräknandet av till pension berättigande tid lämnas härvid i kvoten möjligen ingående ofullständig månad utan avseende.

6 §.

Företagares arbetsinkomst fastställes såsom årsinkomst och den pensionsgrundande arbetsinkomsten bestämmes per månad.

Vid bestämmandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten multipliceras den för envar tidsperiod fastställda och jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade årsinkomsten med antalet i tidsperioden i fråga ingående dagar. Totalbeloppet av de sålunda beräknade inkomsterna för skilda tidsperioder divideras med det sammanlagda antalet i tidsperioderna ingående dagar. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten per månad erhålles genom dividering av sistnämnda kvot med tolv.

7 §.

Upphör företagares, av lagen om pension för företagare omfattade verksamhet och äger företagaren eller anhörig till honom icke på grund därav omedelbart rätt att uppbära pension, bildas fribrev, som motsvarar den enligt sagda lag uppkomna rätten till pension. I övrigt skall vad i 8 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas äga motsvarande tillämpning på fribrev.

8 §.

Pensionsansökan skall göras på fastställd blankett.

Till ansökningen skall fogas av pensionsanstalt föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension eller familjepension, som utgår till barn för tiden efter det barnet fyllt 18 år skall pensionsanstalten även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på fastställd blankett. Pensionsanstalten må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande.

9 §.

Den som söker eller åtnjuter invalidpension samt barn, som söker eller åtnjuter familjepension för tiden efter fyllda 18 år, är pliktiga att, om de av pensionsanstalt därtill förständigas, för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionsanstalten namngiven läkare eller på sjukhus som pensionsanstalten anvisar. Pensionsanstalten skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföres skäliga resekostnader och skäligt dagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa.

Underlåter sökande utan godtagbart skäl att efterkomma i 1 mom. avsett förständigande, må behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

10 §.

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

11 §.

Pensionsansökan avgöres och utbetalningen av pension och pensionsanstalts övriga uppgifter i anslutning till pension ombesörjes, försåvitt företagaren icke, då hans senaste i lagen om pension för företagare avsedda företagarverksamhet upphörde, stod i arbetsförhållande, som avses i lagen om pension för arbetstagare, eller därefter har stått i arbetsförhållande, som avses i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller ock har bedrivit i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd verksamhet, av den pensionsanstalt, till vars krets företagaren senast hört på grund av sin i lagen om pension för företagare avsedda verksamhet. Utgick likväl till företagare vid hans frånfälle ålders- eller invalidpension enligt någon av ovan nämnda lagar från annan pensionsanstalt, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och ombesörjer ovan nämnda andra uppgifter. I övrigt iakttages vad i 12 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

12 §.

Försäkringspremier må icke uppbäras på den del av pension, som skall erläggas till sjukförsäkringsfonden. På annan del av pension må i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den utgående pensionen. Denna begränsning gäller dock icke pension som erlägges i ett för allt.

Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivbara och ännu icke erlagda försäkringspremien.

13 §.

Pension utbetalas månatligen. Understiger beloppet av pension eller del av pension, som utbetalas särskilt för sig, 50 mark i månaden, må den dock erläggas kvartalsvis.

14 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, utan det i 12 § avsedda avdraget 20 mark i månaden, äger pensionsanstalt rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av socialoch hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grund av den företagarverksamhet, på grund av vilken pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle ha erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.

15 §.

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

16 §.

Pensionsanstalt skall tillställa pensionsskyddscentralen i 16 § förordningen om pension för arbetstagare avsedda uppgifter. Även i övrigt tillämpas på pensionsanstalt vad i sagda paragraf stadgas.

17 §.

Angående pensionsanstalts deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad i 17 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

18 §.

Vid handläggning i pensionsnämnden av ärende, vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpning av lagen om pension för företagare eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser, bör åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara i 15 § 1 mom. sagda lag avsedd person.

19 §.

Den i 16 § lagen om pension för företagare avsedda delegationen tillsättes av pensionsskyddscentralen för tre kalenderår i sänder. Till delegationen hör jämte ordföranden och viceordföranden, vilka utses av pensionsskyddscentralen, minst tio medlemmar, som företräder i sagda paragraf avsedda företagarorganisationer, och minst två medlemmar, som företräder pensionsanstalterna. För envar medlem utom ordföranden och viceordföranden skall utses personlig suppleant. För utnämnandet av de medlemmar, som företräder företagarorganisationerna, och deras suppleanter bör pensionsskyddscentralen bereda de mest representativa företagarorganisationerna i olika branscher tillfälle att framlägga förslag till representanter för dem. Avgår medlem eller hans suppleant från sitt uppdrag före mandattidens utgång, skall i hans ställe utses ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen sammanträder på ordförandens eller vid förfall för denne, på viceordförandens kallelse. Angående ärendenas handläggning gäller i tillämpliga delar vad om pensionsskyddscentralens representantskaps sammanträde är stadgat.

20 §.

Är pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

Formulären för i denna förordning avsedda blanketter uppgöres av pensionsskyddscentralen.

21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 7 november 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.