633/1969

Given i Helsingfors den 10 oktober 1969.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphäves 20 och 21 a §§ folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), sistnämnda paragraf sådan den lyder i förordningen den 30 december 1960 (539/60), ändras förordningens 21 och 22 §§, sistnämnda paragraf sådan den lyder i förordningen den 30 december 1960, samt fogas till förordningen en ny 74 a § som följer:

21 §.

Till tilläggsfonden överföres årligt överskott och därur täckes uppkommet underskott. Den del av underskott, till vars täckande tilläggsfondens medel icke förslår, täckes med medel ur pensionsfonden.

22 §.

Pensionsanstalten skall årligen före utgången av april månad tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning rörande de i 62 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda understödsdelar, för vilka staten följande år skall svara.

Pensionsanstalten skall lämna social- och hälsovårdsministeriet för kontrollen av i 1 mom. avsedd beräkning nödiga uppgifter.

74 a §.

Såsom i 30 § 3 mom. folkpensionslagen avsedd arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet, som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet.

Helsingfors den 10 oktober 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.