471/1969

Given i Helsingfors den 14 juli 1969.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 6 § 2 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) erhålla följande ändrade lydelse:

6 §.

Vad i 5 § 2 mom. är stadgat tillämpas icke heller, om förmånstagare, då han blir arbetsoförmögen, efter det arbete eller tjänstgöring i anställning, som avses i denna lag, avslutats eller medan arbetet eller tjänstgöringen är avbruten, står i tjänste- eller arbetsförhållande eller bedriver företagarverksamhet, vartill ansluter sig pensionsskydd i enlighet med annan än denna lag, och han med stöd härav förvärvat rätt att erhålla invalidpension så, att till pensionstiden hänföres tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av pensionsåldern eller motsvarande förtjänst. Förmånstagare anses ha förvärvat ovan avsedda rätt till pension i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden vid den tidpunkt, då den förtjänst, som han erhållit i under sagda lag lydande arbetsförhållanden, innan han drabbats av den sjukdom, det lyte eller den skada, som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, sammanlagt stigit till i 7 § 1 mom. av samma lag förutsatt gränsbelopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 14 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.