469/1969

Given i Helsingfors den 14 juli 1969.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 1 § 5 mom., sådant det lyder i lagen den 20 maj 1966 (299/66), och ändras 1 § 3 mom., 6 § 5 mom., 8 § 3 och 4 mom., 8 a § 2 mom. och 14 §, av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lagen den 16 december 1966 (639/66), 6 § 5 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (707/65), 8 § 3 och 4 mom. sådana de lyda i lagen den 20 maj 1966 och 8 a § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 4 juli 1969 (439/69), som följer:

1 §.

Vad ovan och annorstädes i denna lag är stadgat om arbetstagare och arbetsförhållande, gäller även tjänsteinnehavare och tjänsteförhållande.


6 §.

Har arbetstagare, sedan det i 3 mom. avsedda arbetsförhållandet upphört, på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet blivit berättigad till i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension beaktas den tid, som återstår till pensionsålderns uppnående, eller motsvarande arbetsförtjänst, tillämpas icke stadgandena i 3 mom. på det tidigare arbetsförhållandet. Arbetstagaren anses härvid ha blivit berättigad till ovan avsett pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden vid den tidpunkt, då hans sammanlagda arbetsförtjänst i arbetsförhållanden, som falla under sagda lag, innan han drabbats av den sjukdom, det lyte eller den skada, som utgör huvudsaklig orsak till invaliditeten, uppgått till i 7 § 1 mom. nämnda lag förutsatt gränsbelopp.

8 §.

Är arbetstagare utan avbrott under en tid av minst 6 månader samtidigt sysselsatt i två eller flera till i 4 mom. 1 punkten eller 3―11 punkterna avsedd grundpension berättigande arbets- eller tjänsteförhållanden eller företagarverksamhet, sammanräknas motsvarande pensionsgrundande löner och arbetsinkomster vid fastställandet av samordningsgrunden. Har arbetstagare omedelbart före pensionsfallet på grund av tidigare pensionsfall erhållit grundpension eller annan i 1 mom. nämnd pension eller prestation och samtidigt under minst 3 år stått i sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller bedrivit sådan företagarverksamhet, som berättigar till i 4 mom. 1 punkten eller 3―11 punkterna avsedd grundpension, lägges vid bestämmandet av samordningsgrunden till den pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 10/6 av beloppet av den tidigare pensionen eller prestationen.

De grundpensioner, som skola beaktas vid samordningen, äro följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:

1) pension i enlighet med de i denna lag fastställda minimivillkoren;

2) med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden beviljad pension;

3) pension i enlighet med det i lagen om pension för kommunala tjänstemän och arbetstagare stadgade grundpensionsskyddet;

4) pension i enlighet med lagen om statens pensioner, beräknad på sätt i 10 § 1 mom. sagda lag är stadgat;

5) med stöd av pensionsstadgan för Finlands Bank beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

6) med stöd av pensionsstadgan för postsparbanken beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

7) med stöd av pensionsstadgan för folkpensionsanstalten beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

8) med stöd av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan beviljad pension, som motsvarar den i 4 punkten nämnda pensionen;

9) i enlighet med pensionsstadgan för ortodoxa kyrkosamfundet beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

10) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för lantbruksföretagare; och

11) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för företagare.


8 a §.

Beviljas den som åtnjuter ålders- eller invalidpension enligt denna lag, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, i 8 § 1 mom. avsedd pension, livränta eller fortsatt ersättning, förrättas i 8 § 1 mom. avsedd samordning ånyo. Detsamma gäller i 8 § 5 mom. avsedd samordning, om den som åtnjuter familjepension, varom stadgas i nämnda lagar, beviljas i första meningen av nämnda moment åsyftad pension eller fortsatt ersättning. Likaså verkställes, om pensionens belopp därigenom blir större, i 8 § 5 mom. avsedd samordning ånyo, då barn, som är förmånstagare, fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn, som fyllt 16 år, upphör att vara förmånstagare. På ansökan förrättas i 8 § avsedd samordning även ånyo, om beloppet av sådan annan pension, livränta eller fortsatt ersättning, som inverkat på samordningen, väsentligen förändrats.

14 §.

På pensionsskyddscentralen ankommer att utreda i 12 § 1 mom. 3―5 punkterna och 2 mom. avsedda kostnader, att bevilja i 13 § stadgad kreditförsäkring och att fullgöra andra sådana åligganden som i särskilda stadganden uppdragits åt den eller som förutsätta samverkan mellan pensionsanstalterna, ävensom att omhänderha med tillsynen över pensionsanstalterna sammanhängande verkställighetsuppgifter för denna lags vidkommande på sätt social- och hälsovårdsministeriet föreskriver.

Pensionsskyddscentralens beslutanderätt utövas av representantskapet och styrelsen. Representantskapet tillsättes av social- och hälsovårdsministeriet och bör bestå av representanter för arbetsgivar-, arbetstagar- och företagarorganisationerna samt av personer, som äro förtrogna med verksamheten vid försäkringsbolag, understödskassor och pensionsstiftelser samt med försäkringsjuridik, försäkringsmedicin och försäkringsmatematik. Styrelsen består av en ordförande och en viceordförande, utsedda av social- och hälsovårdsministeriet, samt av 11 av representantskapet valda andra ledamöter med en personlig suppleant för envar. Av ledamöterna och deras suppleanter få de medlemmar i representantskapet, som företräda arbetsgivarorganisationerna, utse tre, de ledamöter, som företräda arbetstagarorganisationerna, likaså tre och de ledamöter, som företräda företagarorganisationerna, två varjämte tre utses av representantskapets samtliga medlemmar. Av styrelsens medlemmar bör en vara försäkringsjurist, en försäkringsläkare och en försäkringsmatematiker. Angående pensionsskyddscentralens förvaltning och uppgifter stadgas i reglemente, som gives genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 14 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.