449/1969

Given i Nådendal den 4 juli 1969.

Familjepensionsförordning.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 19 § familjepensionslagen den 17 januari 1969 (38/69):

1 §.

På distriktsombudsman vid folkpensionsanstalten ankommer förutom vad i 36 § folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56) är stadgat:

1) att mottaga ansökningar, besvärsskrifter och meddelanden angående förmåner i enlighet med familjepensionslagen, ävensom att bistå sökande vid avfattandet av dylika;

2) att avgiva utlåtanden till pensionsbestyrelsen, folkpensionsanstalten och prövningsnämnden samt anskaffa de uppgifter dessa är i behov av vid behandlingen av ärenden i enlighet med familjepensionslagen; samt

3) att vidtaga åtgärder för indragning av familjepension eller andra förmåner i enlighet med familjepensionslagen eller för inställande av utbetalning eller ändring av beslut om utbetalande av sådana, då skäl därtill föreligger.

Angående mottagande av ansökan om förmåner i enlighet med familjepensionslagen och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller i motsvarande mån vad i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen är stadgat om sökande eller mottagare av förmån som utgår enligt folkpensionslagen.

2 §.

Om sökande av familjepension, sökandes skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt pensionstagares anmälningsskyldighet gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen är stadgat.

Sökande är därjämte skyldig att lämna även annan av folkpensionsanstalten nödigbefunnen utredning. Likaledes skall änka, som åtnjuter familjepension, anmäla ingående av äktenskap samt givande av barn under 16 år, vilket änkan eller annan vårdnadshavare har att försörja, som adoptivbarn eller övergång av vårdnaden om barn till annan person. Likaså skall anmälan göras om upphörande av studier, skolgång eller yrkesutbildning, som avses i 8 § 2 mom. familjepensionslagen.

3 §.

Angående utbetalande av familjepensioner gäller i tillämpliga delar vad i 6 kap. folkpensionsförordningen är stadgat om utbetalande av pension. Pension till minderårig, som fyllt 16 år, må med förmyndarens samtycke eller även eljest, om synnerliga skäl därtill föreligger, utbetalas till pensionstagaren själv eller till annan person.

Avlider förmånstagare, äger förvaltaren av dödsboet rätt att för dödsboets rakning söka och lyfta förmån, till vilken förmånstagaren var berättigad.

4 §.

Angående folkpensionsanstaltens skyldighet att göra anmälan om pensioner samt lämna uppgifter i och för fastställande eller utbetalande av förmån, som utgår på grundvalen av annan lagstiftning, samt angående förtegenhetsplikt gäller i tillämpliga delar vad i 71 och 72 §§ folkpensionsförordningen är stadgat.

5 §.

Vederbörande läroinrättning är skyldig att på begäran i sådana fall, som avses i 8 § 2 mom. familjepensionslagen, lämna erforderliga uppgifter om förmånstagarens studier, skolgång eller yrkesutbildning.

6 §.

Vad i 22 § 1 och 3 mom. samt 23 § folkpensionsförordningen är stadgat, skall äga motsvarande tillämpning på kostnaderna för förmåner i enlighet med familjepensionslagen.

7 §.

Vad i förordningen den 17 december 1965 om understödstillägg till folkpension (669/65) är stadgat gäller i tillämpliga delar understödstillägget i enlighet med familjepensionslagen.

8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1969.

Nådendal den 4 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.