448/1969

Given i Nådendal den 4 juli 1969.

Lag angående ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 26 § 1 mom., 59 § 1 mom., 62 § 1 mom., 63 §, 64 § och 88 a § 1 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 21 oktober 1966 (510/66), 5 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 12 augusti 1957 (288/57), 26 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1964 (697/64), 62 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 29 december 1967 (667/67), 63 och 64 §§ sådana de lyder i lagen den 4 november 1960 (466/60) och 88 a § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (705/65), samt fogas till 30 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §.

Arbetsgivare erlägger, såsom därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpensionsavgift två procent av beloppet av förskottsinnehållning underkastad lön.

5 §.

Försäkringspremien utgår med en och tre fjärdedels penni av det skattöre den försäkrade påförts vid kommunalbeskattningen.


26 §.

Pensions grunddel utgör 447 mark 24 penni om året.


30 §.

Åtnjuter endast den ena maken pension, hänföres i andra än i 28 § 1 mom. avsedda fall till årsinkomsten endast den del av pensionstagarens makes inkomst av arbete som överstiger beloppet av i 27 § 3 mom. avsedd gränsinkomst. Vad här avses med inkomst av arbete stadgas i förordning.

59 §.

Pensionsanstaltens medel, med undantag av i 2 mom. avsedda medel, bilda pensionsfonden och tilläggsfonden. Pensionsfonden är vid räkenskapsårets utgång högst lika stor som pensionsanstaltens andel av de under räkenskapsåret erlagda, enligt denna lag utgående pensionerna förhöjd med 60 procent. Från tilläggsfonden överföres till pensionsfonden det belopp, som erfordras för ökande av sistnämnda fond till maximibeloppet för densamma.


62 §.

Staten, kommunerna och pensionsanstalten ansvara för var sin andel av kostnaderna för pensionernas understödsdelar. Kommuns andel bestämmes enligt den bärkraftsklass den med stöd av lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (665/67) tillhör, och utgör i

1 klassen 7.5 procent
2 10.6 "
3 13.3 "
4 16.0 "
5 18.7 "
6 21.4 "
7 24.1 "
8 26.8 "
9 29.5 "
10 32.6 "

av kommunens kostnadsandelsgrund, beräknad på sätt som i 2 mom. anges, likväl så, att andelen dividerad med det antal skattören som påförts vid den föregående år verkställda kommunalbeskattningen, icke överstiger av statsrådet fastställt maximibelopp. Pensionsanstaltens andel i kostnaderna är 19 procent av det sammanlagda beloppet erlagda understödsdelar, medan staten svarar för återstoden av kostnaderna för understödsdelarna.


63 §.

Kostnader, som åsamkas pensionsanstalten av pensioner, bidrag och annan verkställighet av denna lag, ävensom i 58 § avsedda utgifter bestridas, såframt ej annat följer av 62 §, med pensionsanstaltens medel.

64 §.

Statsverket skall senast dagen före utanordningen till pensionsanstalten erlägga 90 procent av sin uppskattade andel för de understödsdelar, vilka skola utbetalas.

88 a §.

Har till försäkrad enligt denna lag eller lagen om understödstillägg och bostadsbidrag till folkpension (446/69) utgående förmån erlagts utan grund eller till för stort belopp, skall det överbetalda beloppet återindrivas. Om beloppet är ringa och även eljest om dess beviljande eller utbetalning icke bör anses ha föranletts av svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller hans företrädares sida, må dock avstås från återindrivningsåtgärder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Då höjning eller sänkring i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) företages, anses i 26 § 1 mom. stadgat markbelopp motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadindexet.

Nådendal den 4 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.