327/1969

Given i Helsingfors den 23 maj 1969.

Lag om bekämpningsmedel.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag sådana ämnen och preparat som kan användas mot skadedjur, skadesvamp och ogräs i jord- och skogsbruk, i fråga om produkter från jord- och skogsbruk och i hemhushåll samt sådana växtregleringsämnen som användes för behandling av odlade växter.

2 §.

Denna lag gäller kontroll av brukbarhet, användning, tillverkning och import av bekämpningsmedel, handel med, förvaring och transport av dem samt åtgärder som syftar till att hindra menliga verkningar av dessa ämnen på människors och nyttodjurs hälsa, på odlade växter och odlad jord samt på naturen.

3 §.

Till bekämpningsmedlen hänföres, med uppdelning enligt ändamålet för deras användning:

1) sådana ämnen samt sammansättningar av ämnen och preparat, vilka är avsedda att användas för bekämpning och utrotning av växtsjukdomar och skadedjur, som åstadkommer skador på odlingsväxter och växande buskar samt produkter av dem;

2) ämnen och preparat som användes för bekämpning och utrotning av ogräs;

3) växtregleringsämnen vilka användes för behandling av odlade växter och till vilka hänföres ämnen, som verkar främjande eller hämmande på fröns och sticklingars eller andra växtdelars groning och rotning samt växt och utveckling i övrigt, såsom blomning och mognad, likväl icke gödningsämnen;

4) ämnen, avsedda för utrotning av busksnår och annan besvärande växtlighet och besvärade vattenväxter;

5) sådana ämnen samt sammansättningar av ämnen och preparat, vilka är avsedda att användas för bekämpning och utrotning av växtsjukdomar och skadedjur, som åstadkommer skador på växande träd och trädplantor samt virke, liksom även för behandling och skydd av virke avsedda ämnen, med undantag för ämnen, avsedda för behandling och skydd av sågvaror och andra av trä förädlade produkter;

6) ämnen som användes för bekämpning av skadedjur i bostäder, djurstall, lagerrum och andra inomhusutrymmen samt byggnadsanläggningar;

7) flugmedel och insektfördrivningsmedel; samt

8) övriga preparat, som i fråga om ändamålet för deras användning kan likställas med de i punkterna 1―7 nämnda bekämpningsmedlen.

4 §.

I anslutning till lantbrukets forskningscentral verkar en växtskyddsanstalt, om vars organisationsform stadgas genom förordning.

Kontrollen av de i 3 § avsedda bekämpningsmedlen för konstaterande av deras biologiska effekt och brukbarhet utföres av växtskyddsanstalten. Den fysikaliska och kemiska kontrollen av dessa ämnen företages av statens lantbrukskemiska anstalt.

På växtskyddsanstalten ankommer att övervaka tillverkningen av, handeln med och importen av bekämpningsmedel samt verksamheten vid arbetsrörelser på området och att vid behov hos lantbruksministeriet göra framställning om bekämpningsmedlens tillåtna ämneshalt samt om allmänna varningsbeteckningar på försäljningshöljen. Växtskyddsanstalten utövar även tillsyn över efterlevnaden av övriga bestämmelser som utfärdats om bekämpningsmedel.

Statsrådet må förordna annan statlig inrättning eller myndighet att jämte växtskyddsanstalten utföra på denna enligt 1 mom. ankommande uppgifter.

5 §.

Preparat som är avsett till bekämpningsmedel må icke saluföras eller annorledes överlåtas till förbrukning innan växtskyddsanstalten på ansökan givit tillstånd därtill.

Över växtskyddsanstaltens beslut må besvär anföras hos lantbruksministeriet inom 30 dagar från delfåendet.

Preparat som innehåller i lagstiftningen om gifter avsett gift av första eller andra klass, må icke saluföras innan social- och hälsovårdsministeriet på framställning av lantbruksministeriet förklarat användning av preparatet såsom bekämpningsmedel tillåten. Om dessa bekämpningsmedel gäller utöver vad i denna lag stadgas vad om gifter är särskilt stadgat.

Lantbruksministeriet må, sedan det hört växtskyddsanstalten, förbjuda saluförande och användning av sådant bekämpningsmedel som befunnits vara skadligt för växter eller djur eller olämpligt eller overksamt för det uppgivna ändamålet.

6 §.

Såsom sakkunnigorgan i ärenden rörande bekämpningsmedel tillsätter statsrådet på framställning av lantbruksministeriet för fem år åt gången en bekämpningsmedelsnämnd, bestående av ordförande och minst fem andra medlemmar. Om nämndens sammansättning och uppgifter stadgas närmare genom förordning.

7 §.

Angående de avgifter, som skall erläggas för växtskyddsanstaltens förrättningar och undersökningar samt för dess expeditioner och av den avgivna utlåtanden, stadgas genom förordning. Avgifterna bestämmes enligt de allmänna grunder som är stadgade i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

8 §.

Ovan i 4 § nämnda myndigheter äger rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser få tillträde till plats där bekämpningsmedel tillverkas, lagras eller säljes samt att där verkställa inspektioner och undersökningar ävensom att vid behov utan ersättning taga erforderliga prov av bekämpningsmedel. Tillsynsmyndighet är berättigad att erhålla de uppgifter den behöver för tillsynen och näringsidkare är i detta syfte skyldig att på fastställt sätt föra bok över tillverkning, lager och försäljning.

9 §.

Tillsynsmyndighet eller verkställare av undersökning må icke för obehöriga yppa eller till egen nytta använda näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, som vederbörande fått kännedom om vid tillsynsverksamheten.

10 §.

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om i 9 § avsedd tystnadsplikt eller om tillverkning och införsel av, handel med samt förvaring, transport och användning av bekämpningsmedel, dömes, såframt ej annorstädes i lag strängare straff är stadgat, till böter eller fängelse i högst ett år. Därjämte må vara, som i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden införts till landet, här tillverkats, innehafts, transporterats eller utbjudits till salu, eller dess värde samt genom brottet vunnen ekonomisk nytta, dömas förbruten till staten.

11 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1969, och genom densamma upphäves lagen den 27 april 1951 om växtskyddsämnen (261/51) och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser. Dock äger den som med stöd av sistnämnda lag erhållit tillstånd att saluföra bekämpningsmedel rätt att sälja detta under tre år, räknat från sagda dag för ikraftträdandet. För förnyelse enligt denna lag av fölsäljningstillstånd, som meddelats med stöd av den tidigare lagen, uppbäres icke i 7 § avsedda avgifter.

Helsingfors den 23 maj 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Lantbruksminister
Martti Miettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.