216/1969

Given i Helsingfors den 11 april 1969.

Lag om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För begränsning av den åkerareal som nyttjas till jordbruksproduktion må av statens medel betalas åkerreserveringsersättning, så som i denna lag stadgas.

2 §.

Åkerreserveringsavtal om begränsning av nyttjande av åker ingås mellan lägenhetsägaren och staten, så som genom förordning närmare stadgas.

Vid ingående av åkerreserveringsavtal ges sådan odlare företräde, med vilken ingående av avtal bör anses särskilt motiverat på grund av ålder, försvagad arbetsförmåga eller av annat personligt skäl eller vars åkerareals uteslutande ur produktionen bör anses ändamålsenligt för jordbrukets utvecklande eller speciellt motiverat för produktionens bringande i balans.

Då ingående av åkerreserveringsavtal prövas, bör uppmärksamhet fästas vid, att avtalets ingående icke framgent kommer att medföra betydande olägenhet för en ändamålsenlig förstoring av lägenhetsarealen.

3 §.

Åkerreserveringsavtal ingås för brukningsenhets hela åkerareal, med undantag för sådan i avtalet särskilt nämnd åkerareal, som är upplåten på lega när avtalet ingås. Åkerareal för vilken ersättning utgår skall vara. minst två hektar.

I åkerreserveringsavtal skall odlare förbinda sig att mot i avtalet överenskommen ersättning under den tid avtalet avser icke för jordbruksproduktion nyttja eller på lega upplåta avtal underkastad åker. Odlaren har dock rätt att nyttja avtal underkastad åker för odling av potatis och trädgårdprodukter för sin familjs behov. Utgår i 1 mom. avsett arrendeavtal under åkerreserveringsavtalets giltighetstid och förnyas ej arrendeavtalet, betraktas den på lega upplåtna åkerarealen vid arrendeavtalets utgång såsom avtal underkastad åker.

Odlare som ingått åkerreserveringsavtal äger rätt att hålla egna hästar, renar och getter samt i den omfattning i avtalet säges bedriva fårskötsel.

Utan hinder av vad i 2 mom. sägs, må åker nyttjas som betesmark för i 3 mom. avsedda hästar, renar, getter och får, och hö bärgas till vinterfoder för dem. Likaledes får viltvårdsförening eller registrerad jaktförening nyttja åker, såvida ersättning för dess nyttjande ej uppbäres, såsom för viltutfodring avsett viltvårdsområde och tillvarataga skörden till vinterfoder för villebråd.

Områden som lämnas utanför avtalet och på brukningsenheten belägna ekonomibyggnader må icke, med undantag för i denna paragraf nämnda ändamål, användas för jordbruksproduktion.

4 §.

Till åkerareal för vilken ersättning utgår räknas icke åker, som vid denna lags ikraftträdande eller före avtalets ingående icke varit odlad eller i därmed jämförbart skick eller som jämfört med den allmänna nivån på orten varit svagt odlad eller vars uteslutande ur produktionen icke i övrigt är av betydelse för produktionens bringande i balans.

Åkerreserveringsavtal må ingås för brukningsenhet, för vars iståndsättning beviljats premie för anläggning av nylägenhet enligt jordanskaffningslagstiftningen eller jorddispositionslagen, endast i det fall, att premiens slutliga belopp blivit fastställt.

5 §.

Åkerreserveringsavtal ingås för tre år. Avtalsperioden börjar den första maj.

Under avtalsperiodens första år har odlaren rätt att från åkerareal som berörs av avtalet skörda där möjligen växande höstsäd och -ryps. För denna del utgår dock icke ersättning till odlaren.

Uppsäger odlare icke avtal tre månader före avtalsperiodens slut, fortgår avtalet i treårsperioder, dock högst nio år räknat från början av den första avtalsperioden. Av giltig orsak må även senare, dock före avtalsperiodens slut gjord uppsägning godkännas.

Har åker icke beskogats eller blott delvis beskogats och önskar odlaren förlänga avtalet efter utgången av nio år, skall avtalet för åkerns del förnyas i fall, som närmare stadgas genom förordning, och under förutsättning att odlarens utkomst icke eljest är tryggad.

6 §.

Är avtal underkastad åker till sin beskaffenhet sådan, att den icke omedelbart blir gräsbevuxen, må i avtal innefattas bestämmelse om åkerns behandling så, att menlig ogräsväxt förhindras. I avtalet kan likaså innefattas bestämmelse om åtgärder till förhindrande av igenväxning.

7 §.

Åkrar som berörs av avtal må i sin helhet eller till någon del beskogas, om detta icke anses oändamålsenligt på grund av deras läge, jorddispositionen eller av annan orsak. I fråga om beskogad åker, såvida den omfattar minst två hektar, ändras åkerreserveringsavtalets giltighetstid till femton år räknat från det första åkerreserveringsavtalets ingående. Åkerreserveringsavtal må likväl hävas för beskogad åkers vidkommande efter det nionde avtalsåret, såvida beskogningsåtgärderna och vården av plantbeståndet enligt utlåtande av distriktsskogsnämmnden icke genomförts på godtagbart sätt.

Under förutsättningar och på villkor, om vilka stadgas i lagen om skogsförbättring (413/67), må kostnaderna för i 1 mom. avsedd beskogning erläggas av skogsförbättringsmedel.

8 §.

Säljer, byter eller skänker odlare åker, som åkerreserveringsavtalet gäller, eller säljes lägenhet eller område, som omfattar dylik åker, i utsökningsväg, häves avtalet då äganderätten övergår. Överlåtes en del av åker eller utarrenderas den för annat än jordbruksändamål eller bör överlåtelse anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av jordbrukets struktur, må avtalet förlängas enligt den minskade åkerarealen.

Det är förbjudet att under avtalstiden uthyra ekonomibyggnader för jordbruksproduktion.

9 §.

Åkerreserveringsersättningens belopp per hektar åker samt maximibeloppet av ersättning per lägenhet fastställes i fråga om nya samt redan ingångna avtal årligen genom beslut av statsrådet. För redan ingångna avtals vidkommande må ersättningens belopp likväl ej sänkas.

Åkerreserveringsersättning erlägges kvartalsvis i efterskott.

10 §.

Söker sig odlare till arbetskraftskommissionens register, anses avtal underkastad åkerareal vara odlad på normalt sätt.

11 §.

Har den som ingått avtal hemlighållit omständigheter, som avsevärt inverkat på avtalets ingående eller i någon väsentlig punkt givit oriktig uppgift om dem eller iakttar han icke i avtalet nämnda villkor, må avtalet hävas och ersättningstagaren åläggas att för den eller de treårsperioder av avtalets giltighetstid, vartill förbrytelsen hänfört sig, till staten helt eller delvis återbetala lyft ersättning och, ifall omständigheterna är försvårande, den ersättning, som skall återbetalas, förhöjd med högst 50 procent. Till återbetalning bestämd ersättning jämte eventuell förhöjning må, oberoende av hur länge den varit obetald, tagas ur lägenheten med samma förmånsrätt som är stadgad för offentligträttsliga prestationer vilka utgår ur fastighet.

12 §.

Avlider person som erhållit åkerreserveringsersättning, häves avtalet, men arvingarna eller och arvingar och efterlevande maken må dock under i förordning stadgade förutsättningar få övertaga ersättningsavtalet i sitt namn.

Utan hinder av stadgandena i lagen angående förmynderskap må förmyndaren utan tillstånd av förmyndarnämnd och domstol för myndling ingå åkerreserveringsavtal och avstå från sagda avtal.

13 §.

Lämnas åker obrukad enligt åkerreserveringsavtal, anses detta icke såsom i 102 § 1 mom. jorddispositionslagen avsedd försummelse av lägenhets eller områdes normala skötsel.

14 §.

På kolonisationsstyrelsen samt kolonisationsdistriktens kolonisationsbyråer och kolonisationsnämnderna ankommer att draga försorg om denna lags verkställighet.

15 §.

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


16 §.

Denna lag träder i kraft den 15 april 1969.

Under det år då lagen träder i kraft må åkerreserveringsavtal ingås att retroaktivt vara gällande från den första maj. Under sagda år har odlare rätt att under högst två månaders tid räknat från avtalets ikraftträdande hålla jämväl andra än i 3 § 4 mom. nämnda, honom tillhöriga djur och för dem använda ekonomibyggnader på lägenheten. För denna tid utgår emellertid icke ersättning till odlaren.

Vad i 11 § är stadgat om förmånsrätt för ersättning som skall återindrivas, medför icke ändring av deras rätt, för vilka med stöd av ansökan, som anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande, inteckning fastställts eller arrenderätt registrerats eller vilka innehar därförinnan uppkommen panträtt för ogulden köpeskilling eller annan utan inteckning gällande panträtt.

Helsingfors den 11 april 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Lantbruksminister
Martti Miettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.