196/1969

Given i Helsingfors den 21 mars 1969.

Lag angående ändring av lagen om fiske.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 96 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) erhålla följande ändrade lydelse:

96 §.

Den som i strid med denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser:

1) använder förbjudet fångstsätt eller -redskap eller håller sådant redskap i båt, på strand, i strandskjul eller annorstädes, där det är lätt åtkomligt för att nyttjas vid fångst;

2) olovligen fiskar i kungsådra eller annan fiskled eller eljest inom fredat område eller ock använder i och för sig lovligt fångstsätt eller -redskap i vattendrag eller inom område, där dettas användande är förbjudet;

3) på otillåten tid fångar fisk eller kräftor eller i sådant syfte håller fångstredskap i vatten;

4) fångar undermåliga fiskar eller kräftor;

5) olovligen innehar, forslar, försänder, till avsalu uppköper eller saluhåller, försäljer eller mot betalning serverar fredade eller undermåliga fiskar eller kräftor; eller

6) bedriver fiske i strid med länsstyrelses eller domstols förbud;

dömes till böter och till förverkande av förbjudet redskap eller del därav eller dess värde ävensom olovlig transport- eller handelsvara i enlighet med 103 §. Har vid fiske använts sprängämne eller äro omständigheterna eljest synnerligen försvårande, må den skyldige dömas jämväl till fängelse, ej över två år, och må olovligen använt, eljest tillåtet redskap eller vid fisket begagnad båt eller dessas värde dömas förbrutna.

Den som försummar sin skyldighet enligt denna lag att i tilloppskanal eller vattenledning anbringa anordningar som hindra fisken att hamna i vattenverk, dömes till böter eller fängelse, ej över två år.

Den som fiskar, ehuru han eller hans matlag icke erlagt fiskevårdsavgift, eller som icke har med sig kvitto över avgiften och ej inom två dygn förmår förete detta, eller som eljest på annat än i 1 eller 2 mom. nämnt sätt bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, dömes till böter, såvida icke annorstädes i lag strängare straff är stadgat.

I strafflagen är stadgat om bestraffning av den, som olovligen fiskar i annans fiskevatten eller på fredat område inom sådant vatten eller som överskrider den rätt honom såsom delägare i samfällt fiskevatten eller såsom arrendator eller utövare av fiskerätt med innehavarens av fiskevattnet tillstånd eller på annan grund tillkommer eller ock bryter träffat avtal eller fattat beslut om utövande av fiskerätt eller annorledes kränker annan tillkommande fiskerätt.

Helsingfors den 21 mars 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Lantbruksminister
Martti Miettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.