38/1969

Given i Helsingfors den 17 januari 1969.

Familjepensionslag.

I enlighet med Riksdagen beslut stadgas:

1 §.

Då i Finland bosatt person avlidit, utgå familjepension och utbildningsstöd i enlighet med vad i denna lag stadgas. Var den avlidne icke finsk medborgare, utgår sådan förmån endast om han bott i Finland de sista fem åren före sin död.

Den efter vars frånfälle förmån utgår, benämnes förmånslåtare och den som äger rätt till förmån, förmånstagare.

2 §.

Bosatt i Finland anses även finsk medborgare, som tjänstgör vid finsk diplomatisk, utsänd konsuls eller handelsrepresentants ämbetsverk eller vid Förenta nationerna, vid därtill ansluten specialorganisation eller vid därmed jämförlig internationell organisation, sådan persons make samt barn under 21 år, finsk medborgare i hans personliga tjänst samt den som tjänstgör ombord på finskt fartyg.

Även finsk medborgare, som i utlandet har ordinarie anställning med karaktär av huvudsyssla i finska statens tjänst, hos finskt samfund eller sådan stiftelse, inrättning eller förening eller sådant företag, som har hemort i Finland, anses bosatt i Finland.

3 §.

I Finland bosatta personer, som äro anställda vid främmande makts beskickning, handelsrepresentation eller konsulat eller vid Förenta nationerna, någon av dess specialorganisationer eller därmed jämförlig internationell organisation, jämte betjäning, äro icke underkastade denna lag, om de äro utländska medborgare.

4 §.

Avlider person som överflyttat till Finland, utgår förmån enligt denna lag endast till förmånstagare, som före förmånslåtarens död bosatt sig i Finland.

5 §.

I denna lag förutsatta uppgifter handhavas av folkpensionsanstalten, varvid beträffande förvaltningen skall iakttagas vad i folkpensionslagen är stadgat.

6 §.

Förmånstagare äro under de förutsättningar och med de undantag som stadgas nedan, förmånslåtarens änka och barn.

En och samma person må icke samtidigt vara förmånstagare efter två eller flere förmånslåtare.

7 §.

Såsom förmånslåtares barn anses även:

1) förmånslåtarens adoptivbarn;

2) sådant barn utom äktenskap, som i stadgad ordning erkänts av förmånslåtaren eller som eljest intager erkänt barns ställning i förhållande till förmånslåtaren;

3) barn utom äktenskap, som förmånslåtaren enligt domstols utslag eller ingånget avtal är skyldig att försörja; samt

4) annat barn, om vars utkomst förmånslåtaren dragit försorg i sitt eget hem eller annorledes.

8 §.

Barn äger rätt till familjepension, om det icke fyllt 16 år.

Barn som fyllt 16, men icke 21 år och icke åtnjuter folkpension, äger även rätt till familjepension, om barnet på grund av studier, skolgång eller yrkesutbildning icke självt kan försörja sig.

Barn, som givits till tredje person som adoptivbarn, äger likväl icke under den tid adoptivförhållandet varar rätt till familjepension efter sina naturliga föräldrar.

9 §.

Berättigad till familjepension är änka, som har att försörja barn under 16 år, vilket är berättigat till familjepension efter förmånslåtaren.

Rätt till familjepension tillkommer även änka, som vid förmånslåtarens frånfälle hade fyllt 40, men icke 60 år och varit förenad i äktenskap med förmånslåtaren minst tre år. Samma rätt tillkommer i 1 mom. avsedd änka från det hon ej längre har till familjepension berättigat barn under 16 år att försörja, om hon härvid fyllt 40, men icke 60 år.

Oberoende av ovan i 1 och 2 mom. stadgade förutsättningar äger änka rätt till familjepension under sex månader från förmånslåtarens död.

Änka äger likväl icke på i 2 och 3 mom. nämnda grunder rätt till familjepension, om äktenskapet ingåtts efter det förmånslåtaren fyllt 60 år.

Änka som vid förmånslåtarens frånfälle fyllt 65 år eller som på grund av invaliditet åtnjuter folkpension, är icke berättigad till familjepension.

Utan hinder av vad i 5 mom. är stadgat, erlägges åt änka, som åtnjuter invaliditetspension och som eljest vore berättigad till familjepension, för en tid av sex månader från förmånslåtarens död i familjepension det belopp, med vilket familjepensionen skulle överstiga invaliditetspensionen.

10 §.

Rätt till familjepension tillkommer icke den som genom brottslig handling uppsåtligen orsakat förmånslåtarens död.

11 §.

Förmånstagares rätt till familjepension inträder den dag förmånslåtaren avled, såframt icke annat följer av vad nedan i denna paragraf stadgas.

Efter förmånslåtarens död fött barns rätt till familjepension inträder vid barnets födelse.

Barn som vid förmånslåtarens död eller när det fyller 16 år icke är berättigat till familjepension på ovan i 8 § 2 mom. nämnd grund, men som senare påbörjar i stadgandet avsedda studier eller däri åsyftad skolgång eller vars yrkesutbildning inledes senare, blir berättigat till familjepension vid samma tidpunkt.

Är barn vid förmånslåtarens frånfälle icke i änkans vård, inträder änkans rätt till familjepension enligt 9 § 1 mom., då vårdnaden om barnet övergår till henne.

Åtnjuter änka eller barn vid förmånslåtarens frånfälle folkpension på grund av invaliditet och indrages sagda pension sedermera, inträder rätten till familjepension, då folkpensionen upphör att utgå.

12 §.

Barns rätt till familjepension upphör:

1) då barnet fyller 16 år eller, i fall som nämnes i 8 § 2 mom., när barnet fyller 21 år eller därförinnan upphör med de studier eller den skolgång, som avses i stadgandet, eller då yrkesutbildningen därförinnan upphör;

2) då barnet gives till tredje person såsom adoptivbarn; eller

3) då barnet blir oförmöget till arbete, från den tidpunkt då invaliditetspension beviljas i enlighet med folkpensionslagen.

13 §.

Änkas rätt till familjepension upphör:

1) då hon ingår äktenskap;

2) då hon fyller 65 år; eller

3) då åt henne, i det fall att hon blir oförmögen till arbete, beviljas invaliditetspension i enlighet med folkpensionslagen.

Likaså upphör änkas i 9 § 1 mom. stadgade rätt till familjepension när hon icke längre har till familjepension berättigat barn under 16 år att försörja, och änkas rätt med stöd av 9 § 2 mom. när hon fyller 60 år.

Då änka ingår äktenskap, erläggas till henne, om hon erhållit familjepension för längre tid än ett år, i engångsbetalning de pensionsrater, vilka hon hade varit berättigad att erhålla för en tid av ett år framåt. Vid beräkningen av engångsbetalningens belopp beaktas till sagda pensionsrater hörande, i 15 § avsedd understödsdel och där avsett understödstillägg till den storlek, till vilken de uppgå i familjepensionens sista månadsrat.

14 §.

Familjepension utgår från ingången av månaden efter den då pensionsrätten inträdde, dock icke utan synnerliga skäl för längre tid än ett år innan pension söktes.

Har för samma tid, för vilken förmånstagare senare beviljas folkpension, erlagts familjepension, anses den sistnämnda som delbetalning av folkpensionen och dess tillägg.

15 §.

I familjepension erläggas änkepension och barnpension.

Änkepensionen består av grunddel, understödsdel och understödstillägg, om änkan har rätt till pension enligt 9 § 1 eller 3 mom. I annat fall består änkepensionen av understödsdel och understödstillägg. Grunddelen motsvarar till beloppet folkpensionens grunddel, understödsdelen ensamstående barnlös person i förmånstagarens boningskommun tillkommande folkpensions understödsdel och understödstillägget understödstillägget till folkpension. Understödsdelen utgår likväl alltid för de sex första månaderna efter förmånslåtarens frånfälle till fullt belopp.

Vid bestämmandet av understödsdel och understödstillägg hänföres enligt denna lag utgående pension icke till änkas årsinkomst.

Barnpensionen är för föräldralös 40 procent och för fader- eller moderlös 20 procent av det sammanlagda beloppet av folkpensionens grunddel och den fulla understödsdel, som i barnets boningskommun erlägges till ensamstående barnlös person.

16 §.

Till änka, som äger rätt till enligt denna lag utgående pension, må på hennes ansökan erläggas utbildningsstöd. Utbildningsstödet omfattar ersättning för nödiga kostnader, som förorsakats av utbildning till sådant yrke, genom vilket änkan prövas kunna förskaffa sig sin huvudsakliga utkomst.

Såsom av utbildning föranledda kostnader anses, utom kostnaderna för undervisning och undervisningsmateriel, även av utbildningen förorsakade tilläggskostnader för bostad, föda och behövlig arbetsklädsel samt nödiga resekostnader.

Till änka, vars studier vid universitet eller högskola avbrutits, må för slutförande av studierna i utbildningsstöd beviljas även studielån.

Visa sig änkas studier icke vara framgångsrika eller försummar hon att bedriva studierna regelbundet, må utbildningsstöd, som beviljats henne, indragas eller dess belopp sänkas.

Närmare föreskrifter om beviljande av utbildningsstöd utfärdas genom förordning.

17 §.

De kostnader, som åsamkas folkpensionsanstalten av med stöd av denna lag utgående förmåner, ersättas av statens medel med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgats om erläggande av statens andel av kostnaderna för folkpensionens understödsdel till folkpensionsanstalten, likväl så, att staten på förhand erlägger 90 procent av beloppet av de pensioner, som sänts för utbetalning.

De förvaltningskostnader som förorsakas av verksamheten enligt denna lag, hänföras till folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader.

18 §.

Om ej annat följer av denna lag, gäller därtill i tillämpliga delar vad som är stadgat i folkpensionslagens 25 §, 27 § 5 mom., 30, 32, 35, 37 och 38 §§, 39 § 2 mom., 40―45 §§, 46 § 1 mom., 67, 69 och 71―75 §§ samt 79―88 a §§ och vad som är stadgat om understödstillägg till folkpension.

19 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1969, likväl så, att efter förmånslåtare, som avlidit före år 1970, må beviljas familjepension endast åt barn samt åt änka, som avses i 9 § 1 mom.

Rätt till familjepension har barn och i 9 § 1 mom. avsedd änka även med anledning av dödsfall, som inträffat före lagens ikraftträdande. Familjepension utgår härvid från lagens ikraftträdande, om rätten därtill uppkommit vid sagda tidpunkt, dock icke utan synnerliga skäl för längre tid än ett år innan pension söktes.

Utbildningsstöd må erläggas tidigast från början av år 1970.

Före lagens ikraftträdande skall folkpensionsanstalten i god tid vidtaga nödiga åtgärder för lagens verkställighet.

Helsingfors den 17 januari 1969.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto.

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.