4/1969

Given i Helsingfors den 10 januari 1969.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, upphäves 6 § 2 mom. 4 punkten riksdagsordningen och ändras 8 § som följer:

8 §.

Förverkar till riksdagsman vald person sin valbarhet, upphör hans riksdagsmannauppdrag.

Har till riksdagsman vald efter valförrättningen dömts till tukthus eller för annat än i 6 § 2 mom. 5 punkten avsett uppsåtligt brott till fängelse, äger riksdagen rätt att pröva, huruvida han alltjämt skall tillåtas vara riksdagsman. Giver brottets art eller det sätt på vilket brottet begåtts vid handen, att den dömde icke är värd det förtroende och den aktning riksdagsmannauppdraget förutsätter, må riksdagen, såvida den dömde icke själv av riksdagen anhållit om befrielse från detta värv, efter att i saken ha inhämtat utlåtande av grundlagsutskottet, medels beslut, som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, förklara, att hans riksdagsmannauppdrag upphört. Vad här är stadgat gäller, sedan hovrätten givit sitt utslag, även om domen icke är slutlig. Oaktat ändring sökts skall riksdagen likväl upptaga ärendet till behandling redan på grund av underrättens utslag, om riksdagen därom fattar beslut, vilket omfattats av minst fem sjättedelar av de vid omröstningen avgivna rösterna.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 3960.

Helsingfors den 10 januari 1969.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto.

Tf. justitieminister
Grels Teir.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.