806/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 12 a § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 9 december 1966 (625/66), som följer:

12 a §.

Funktionärernas vid pensionsanstalten avlöningsgrunder, arbetstid och semestrar bestämmas i reglementen, som fastställas av förstärkta styrelsen.

Den som står i befattnings- eller arbetsförhållande till pensionsanstalten äger rätt till ålders- och invalidpension av pensionsanstaltens medel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

När ovan i 2 mom. avsedd person avlidit erlägges efter honom av pensionsanstaltens medel familjepension med iakttagande i tillämpliga delar av vad därom är stadgat angående person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Pension och familjepension beviljas av pensionsanstaltens styrelse. Vid pensionsanstalten finnes ett pensionsombud, som äger rätt att följa med handläggningen av dessa ärenden i styrelsen. Ändring i pensionsanstaltens styrelses beslut i ärende som avser pension och familjepension må sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på sätt om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat. Besvärsrätt tillkommer sökanden eller pensionstagaren samt pensionsombudet.

Närmare bestämmelser om utbetalningen av pension och familjepension och om pensionsskyddet i övrigt utfärdas genom pensions- och familjepensionsstadgor, som fastställas av förstärkta styrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 31 december 1968

Republikens President
Urho Kekkonen.

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.