793/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 2 § 4 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), varjämte 10 § 1 och 4 mom. samt 13 § i sagda lag skola erhålla följande ändrade lydelse:

10 §.

Pensionens belopp utgör för varje hel månad, som räknats såsom pensionstid, 1/12 procent av den pensionsgrundande lönen, som höjes med 26/360 för varje hel månad, med vilken den sammanlagda pensionstiden överstiger 120 hela månader.


Pension får uppgå till högst 66 procent av den pensionsgrundande lön som utgår enligt 7 §. Äger förmånstagare på grund av anställning, som beaktats för enligt denna lag utgående pension, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, avdrages från pension, som utgår enligt denna lag, den pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till den del den grundar sig på inkomst som hänför sig till pensionstid, vilken beaktats för pension som utgår enligt denna lag. Härvid beaktas icke avdrag, som till följd av andra pensioner och ersättningar skall göras från pension, som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Angående pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad nedan stadgas.

13 §.

Pensionsbeloppet skall beräknas ånyo, om förmånstagare, sedan pensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes äga rätt till pension, livränta eller ersättning, vilka skola beaktas då pensionsbeloppet beräknas; eller om beloppet av dylik pension, livränta eller ersättning ändras till följd av besvär; samt på ansökan av förmånstagare, om pensionens, livräntans eller ersättningens belopp väsentligt förändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.