775/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Lag angående införande av lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Lagen om statens familjepensioner träder i kraft den 1 januari 1969.

Med tillämpning av stadgandena i lagen om statens familjepensioner erlägges likväl familjepension även efter person som avlidit efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft.

2 §.

Såsom i lagen om statens familjepensioner avsedd förmånslåtare, efter vilken familjepension erlägges i enlighet med nämnda lag, anses även:

1) den som till följd av anmälan, som avses i 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/66), icke äger rätt till pension enligt lagen om statens pensioner; och

2) den som vid sitt frånfälle av statens medel åtnjöt tjänstemannapension, pension för innehavare av extraordinarie befattning eller pension för statens arbetstagare eller ordinarie pension, som beviljats i enlighet med de grunder som stadgats för tjänstemannapensioner, då pensionen beviljats till följd av pensionsfall, som inträffat innan lagen om statens pensioner trädde i kraft, eller, såvida pension ännu icke hade beviljats, den som vid sitt frånfälle ägde rätt till ovan avsedd pension.

3 §.

Då familjepension beviljas efter förmånslåtare, som avses i 2 §, bestämmes förmånslåtarens rätt till pension, den pensionsgrundande lönen och pensionstiden i enlighet med stadgandena i lagen om statens pensioner och i lagen angående dess införande, dock så, att såsom pensionsgrundande lön för i

2 § 2 punkten avsedd förmånslåtares pension skall anses den lön, enligt vilken förmånslåtarens egen pension vid dödsfallet utformas eller, om den ännu icke hade beviljats, skulle ha bestämts.

4 §.

Är någon, då lagen om statens familjepensioner träder i kraft, förmånslåtare beträffande vilken stadgats, att familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader skall utgå efter honom av statens medel, betalas efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med tidigare gällande stadganden, om han före sin död och senast före utgången av år 1969 skriftligen anmäler att han så önskar. Sådan anmälan må återtagas.

Avlider i 1 mom. avsedd person före utgången av år 1969 utan att göra däri nämnd anmälan, betalas efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med tidigare gällande stadganden, såframt han icke efterlämnat någon som vore berättigad till familjepension enligt lagen om statens familjepensioner.

Är innehavare av tjänst eller befattning med avtalslön eller person, som är pensionerad från sådan tjänst eller befattning, då lagen om statens familjepensioner träder i kraft förmånslåtare på grund av avtal, som ingåtts med honom, betalas efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med nämnda avtal, såvida han icke före sin död skriftligen anmält att han avstår från sin på avtalet grundade ställning såsom förmånslåtare.

Efter ovan i denna paragraf avsedd person erlägges familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner, såvida familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader efter honom icke skall betalas enligt tidigare gällande stadganden.

5 §.

Sedan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft skall lagen den 28 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (696/56) och förordningen den 29 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (697/56) tillämpas endast i de fall som avses i 4 § och, såvida icke annat följer av stadgandena i 2 och 3 mom., på familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader, som skall utgå till följd av dödsfall som inträffat innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft.

Förmånstagare, som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, åtnjuter familjepenpension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att därom skriftligen anmäla hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. Övergången verkställes från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det anmälan gjordes.

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, rätt till familjepension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berättigad att erhålla familjepension antingen i enlighet med tidigare gällande stadganden eller i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att därom skriftligen anmäla hos statskontoret.

Är de i 2 och 3 mom. avsedda förmånstagarna två eller flera och önskar en del av dem få sin familjepension i enlighet med tidigare gällande stadganden och en del i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner, bestämmes familjepensionens storlek och den del därav som tillkommer envar av dem såsom den skulle ha bestämts, om alla skulle ha beviljats familjepension enligt samma stadganden.

I 2 och 3 mom. avsedd anmälan må icke återtagas eller ändras.

Pensionsärende, som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut och berör i 2 mom. avsett dödsfall, behandlas på ansökan ånyo av statskontoret.

Åtnjuter förmånstagare, då lagen om statens familjepensioner träder i kraft, extra pension, som beviljats honom efter förmånslåtaren, äger statskontoret rätt att upptaga ärendet angående extra pension till förnyad behandling samt, med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av lagen om statens familjepensioner, ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension.

6 §.

Genom förordning stadgas vad som skall anses såsom i 2 § 2 punkten avsedd pension samt utfärdas övriga stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.