747/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas 5 och 6 kap. samt 18, 31, 73, 82 och 83 §§ lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), ändras i lagens 10 § punk terna 2 och 3 under rubriken beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt, och rubriken växel i 14 §, sådana de lyda i lagen den 20 december 1966 (669/66), 47 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i lagen den 2 september 1957 (299/57) och 50 § 1 mom. 2 punkten samt fogas till lagens 15 § en ny punkt och till 50 § 1 mom. en ny punkt 3 som följer:

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:


2) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning, att innehava och besitta fast egendom eller innehava aktier i finskt aktiebolag 250 mark;

3) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 4, 10 eller 11 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 250 mark:


14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelgivaren själv eller av annan person, för varje full mark: då den är utställd på högst 9 månader. 0.8 procent om året; då den är utställd på längre tid än 9 månader, 0.6 procent.

För växel som är ställd att betalas vid uppvisande skall i skatt dock uppbäras 0.6 procent.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, bör beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här till acceptering eller betalning företes eller till annan person gives eller överlåtes.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas, vad ovan är sagt om skuldsedel.


15 §.

Från ovan i 14 § stadgad stämpelskatt äro fritagna:


; ävensom växlar, som banker, sparbanker, hypoteksanstalter, försäkringsanstalter, andelskassor, Andelskassornas Central Ab, Teollistamisrahasto Oy ― Industrialization Fund of Finland Ltd, Suomen Vientiluotto Oy ― Finlands Exportkredit Ab och Matkailun Kehitysrahasto Oy utställt på varandra samt egna växlar, som sparbankerna giva till Sparbankernas Central-Aktie-Bank eller andelskassorna till Andelskassornas Central Ab.

47 §.

Då skuldsedel och checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, bank, sparbank, hypoteksanstalt, försäkringsanstalt, pensionsinrättning, andelskassa, bankirrörelse eller annan lånerörelse idkande inrättning eller kassa, skall skuldsedeln eller avtalet, såvitt för dem icke tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje full mark till följande belopp: då de utfärdats på högst 9 månader, 0.8 procent om året; då de utfärdats på längre tid än 9 månader eller äro betalbara vid anfordran eller efter uppsägning, 0.6 procent.


50 §.

Fritagna från stämpelskatt som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis äro;


2) annat fordringsbevis, vars kapitalbelopp uppgår till högst 500 mark; ävensom

3) skuldsedel eller checkräknings- eller annat låneavtal, som i 47 § 1 mom. avsedd anstalt eller kassa vilken bedriver lånerörelse inlämnar till annan i sagda lagrum avsedd anstalt eller kassa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Eino Raunio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.