686/1968

Given i Helsingfors den 20 december 1968.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena upphäves 42 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) och ändras förordningens 18―31 §§, 32 § 1 mom., 114 § 1 mom., 147 § 1 mom. samt 159 § 1 och 2 mom., de två sistnämnda paragraferna sådana de lyder i förordningen den 16 december 1966 (673/66), som följer:

3 kap.

Regionplan.

18 §.

Regionplan skall angivas på karta eller kartor, uppgjorda i sådan skala, att för olika ändamål avsatta områden framgå på ett ändamålsenligt sätt. Regionplansbestämmelserna skola införas i regionplanskartan eller bifogas denna.

Till regionplan hör även beskrivning. Däri skall redogöras för de principer som följts vid planeringen samt framläggas en sammanställning av utförda undersökningar och verkställda utredningar. Beskrivningen skall även innefatta utredning om ortens utveckling och giva besked om storleken av de områden som behövs för olika ändamål samt efter behov om möjligheterna att ordna vattenförsörjningen, så och om vattenskydd, naturskydd, reglering av trafiken och sådana andra omständigheter som kunna anses vara av nöden för bedömningen av planen. I beskrivningen skall likaså ingå en bedömning av de ekonomiska följderna av regionplanens förverkligande och utredning om hur planen fogar sig till planeringen av verksamheten inom området.

Beskrivningen skall efter behov åtföljas av plan till tidsordning för regionsplanens förverkligande.

När regionplan, i enlighet med vad i 25 §1 mom. byggnadslagen är stadgat, godkännes i etapper antingen för en del av regionplansområdet eller så, att den gäller regleringen av markdispositionen endast i fråga om visst eller vissa markdispositionsändamål, skall i beskrivningen redogöras för de omständigheter, med stöd av vilka dylik delplans anpassning till hela regionplanen kan bedömas.

19 §.

Regionplansförbund skall vid fullgörandet av sin uppgift upprätthålla kontakt med vederbörande statliga och kommunala myndigheter samt med sammanslutningar, vilka företräda regionens näringsverksamhet och andra verksamhetsområden med anslutning till regionplanläggningen, samt vid behov bereda dem tillfälle att avgiva utlåtanden.

Regionplansförbund avger vid behov till ovan i 1 mom. avsedda myndigheter och sammanslutningar utlåtanden rörande regionplanläggningen.

20 §.

Vid handläggningen av ärenden som angå uppgörandet av regionplan skall regionplansförbundets förbundsstyrelse efter behov bereda tillfälle för länsstyrelsens företrädare och för de statliga distriktsförvaltningsmyndigheter, till vilkas verksamhetsområde de vid sammanträdet behandlade ärendena hänföra sig, att infinna sig vid sammanträdet och där framföra sin åsikt.

21 §.

Regionplansförbundets förbundsstyrelse skall över förslag till regionplan inhämta utlåtande av de distriktsförvaltningsmyndigheter och vid behov även av andra myndigheter och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde beröres av regionplanläggningen, samt av de till regionplansområdet gränsande områdenas regionplansförbund.

Utlåtande över förslaget skall inhämtas även av kommunerna inom regionplansområdet. Förslaget skall dessutom i kommunerna vara offentligt framlagt till påseende under minst 30 dagar från det framläggandet gungjorts i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunerna. Anmärkningar mot förslaget böra tillställas förbundsstyrelsen före utgången av den tid förslaget skall vara framlagt till påseende.

När förbundsfullmäktiges beslut. om antagande av regionplan underställes för fastställelse, skall regionplanen närslutas i så många exemplar som ministeriet för inrikesärendena bestämmer. Till handlingarna skola även fogas framställda anmärkningar och inhämtade utlåtanden, såframt dessa icke intagits i prokollet eller däri tillräckligt utförligt återgivits.

22 §.

Fastställelse av regionplan skall i de kommuner som hora till regionsplansområdet utan dröjsmål på åtgärd av förbundsstyrelsen kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunerna.

Den fastställda regionplanen skall på åtgärd av förbundsstyrelsen sändas till länsstyrelsen, lantmäterikontoret, de till regionplaneområdet gränsande områdenas regionplansförbund, de till regionplaneområdet hörande kommunernas styrelser, magistrater, ordningsrätter och byggnadsnämnder, vederbörande centrala ämbetsverk, riksplaneringsbyrån samt efter behov även andra myndigheter.

Regionplan eller över denna uppgjord sammanfattning bör till skäligt pris finnas tillgänglig för allmänheten.

23 §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat om uppgörande av regionplan gäller i tillämpliga delar även vid ändring av regionplan.

24 §

I ärende som rör förordnande om uppgörande av regionplan, Ändring av förordnande, godkännande av kostnadsberäkning för regionplansförbund; eller fastställande av regionplan ävensom efter behöv jämväl i fråga om övriga i detta kapitel avsedda, av ministeriet för inrikesärendena behandlade ärenden, skall ministeriet inhämta utlåtande av riksplaneringsbyrån.

25 §.

När ministeriet för inrikesärendena meddelat i 18 § 4 mom. byggnadslägen, avsett beslut, åligger det länsstyrelsen att draga försorg om att regionplansförbund bildas samt att tillse att regionplan utan dröjsmål uppgöres och efter behov vidareutvecklas.

26 §.

Innan länsstyrelse förordnar i 20 § byggnadslagen avsedd regionplanskommissions ordförande och viceordförande, skola regionplansförbunden beredas tillfälle att inkomma med förslag i saken.

II avdelningen.
STADGANDEN RÖRANDE STAD.

4 kap.

Generalplan.

27 §.

Vad om angivande av regionplan och till regionplan hörande beskrivning är stadgat i 18 § gäller i tillämpliga delar även generalplan, med beaktande av att generalplan innefattar en mera detaljerad plan för områdenas användning än regionplan.

28 §.

Vid uppgörandet av förslag till generalplan skola stadens myndigheter rådgöra med regionplansförbundet och efter behov med grannkommunerna. Likaså skall vad i 19 § är stadgat om uppgörande av förslag till regionplan äga motsvarande tillämpning.

29 §.

Förslag till generalplan skall vara offentligt framlagt till påseende under minst 30 dagar från det framläggandet kungjorts i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i staden. Anmärkningar mot förslaget böra framställas skriftligen hos stadsstyrelsen före utgången av den tid förslaget skall vara framlagt till påseende. Över förslaget skall utlåtande inhämtas av regionplansförbundet, grannkommunerna och magistraten samt efter behov av sådana andra myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsområde beröres av förslaget.

I ovan i 1 mom. avsedd kungörelse skall särskilt nämnas huruvida och till vilken del avsikten är att underställa fullmäktiges beslut om godkännande av generalplan ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

30 §.

Vid underställning av stadsfullmäktiges beslut om godkännande av generalplan skall vad i 21 § 3 mom. är stadgat om regionplan äga motsvarande tillämpning.

Fastställelse av generalplan skall genom stadsstyrelsens försorg kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. Generalplan eller över denna uppgjord sammanfattning bör till skäligt pris finnas tillgänglig för allmänheten.

Den fastställda generalplanen skall på åtgärd av stadsstyrelsen sändas till länsstyrelsen, lantmaterikontoret, regionplansförbundet, grannkommunerna och magistraten samt efter behov även andra myndigheter.

När generalplan icke underställes ministeriet för inrikesärendena för fastställelse, tillämpas på den av fullmäktige godkända generalplanen vad i 3 mom. är stadgat. Sådan generalplan skall sändas även till ministeriet för inrikesärendena till kännedom.

31 §.

Vad i detta kapitel är stadgat om generaplan gäller i tillämpliga delar även vid ändring av generalplan.

32 §.

Stadsplan skall uppgöras så, att stadens framtida utveckling blir beaktad och tillräckliga områden avsatta för olika ändamål.


114 §.

Byggnadsplan skall uppgöras så, att ett ändamålsenligt bebyggande och utnyttjande av området främjas.


147 §.

Av myndigheterna utfärdade samt i 42 § 2 mom. 3 punkten och 100 § 2 mom. 1 punkten byggnadslagen avsedda byggnadsförbud, i 32 § 2 mom. avsett förbud mot vidtagande av vissa åtgärder, samt i 27 § 3 mom. av sagda lag avsedd byggnadsinskränkning träda i kraft så snart de på åtgärd av kommunens styrelse blivit kungjorda i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. Dessa beslut skola genom kommunens styrelses försorg delgivas den myndighet som beviljar byggnadslov och, såframt fråga är om område som är infört i jordregistret, lantmäterikontoret samt länsstyrelsen och, allt efter sakens natur, även annan statlig eller kommunal myndighet samt regionplansförbundet och grannkommunerna. Detsamma gäller förlängning av giltighetstiden för byggnadsförbud och byggnadsinskränkning.


159 §.

Ansökan, om ersättning för kostnader, som avses i 115 § 1 mom. byggnadslagen, skall göras inom två år från det kostnaderna blivit erlagda. Detsamma gäller ansökan om bidrag för i 32 a §, 69 §, 115 § 2 mom. och 119 §1 mom. byggnadslagen avsedda kostnader för uppgörande av plan eller utmärkande av plan på marken.

Ansökan om bidrag med stöd av 32 a eller 69 §, 115 § 2 mom. eller 119 § 1 mom. byggnadslagen till täckandet av kostnader för inlösen av områden för allmänt ändamål skall göras inom ett år från det avtalet om överlåtelse av område ingicks eller inlösningsförrättningen avslutades.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969, och därigenom upphäves 27 § 2 mom. förordningen den 4 februari 1960 om planeringsmätningar och planers baskartor (91/60).

Helsingfors den 20 december 1968.

Republikens President
URHO Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Antero Väyrynen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.