684/1968

Given i Helsingfors den 20 december 1968.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 61 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 64 a § som följer:

61 §.

Bör kommunalskatt för inkomst av gårdsbruk erläggas till flere kommuner, skall vid inkomstbeloppets fördelning i och för beskattning i de olika kommunerna beaktas jordområdenas areal och ägoslag samt andra grunder, som kunna utvisa beloppet av den inkomst som bör anses hava erhållits i de olika kommunerna.

64 a §.

Har gårdsbruk som bör anses såsom en enda inkomstkälla, bedrivits så, att för detsamma bör erläggas skatt till två eller flere kommuner, skall skattenämnden i den skattskyldiges hemkommun vid verkställandet av beskattningen uppgöra förslag om, hur inkomstkällans beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen skall fördelas mellan de olika kommunerna. Skattenämnden bör ofördröjligen delgiva skattenämnderna i övriga vederbörande kommuner sitt förslag, vilka, om de godkänna förslaget, för sin del böra verkställa beskattningen i enlighet därmed. Godkänner någon av dessa skattenämnder icke förslaget, fastställer med avvikelse från stadgandet i 63 § länsskattenämnden i det län, där den skattskyldiges hemkommun är belägen, hans vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomst samt inkomstens fördelning mellan vederbörande kommuner och det antal skattören, som tillkommer varje kommun, samt den skattskyldiges inkomst och förmögenhet vid statsbeskattningen. Skattenämnderna i kommunerna böra härvid till länsskattenämnden inkomma med förslag angående det antal skattören, som tillkommer vederbörande kommun.

Helsingfors den 20 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Eino Raunio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.