659/1968

Given i Helsingfors den 5 december 1968.

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.

På föredragning av undervisningsministern ändras 1, 2 och 3 §§ förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/22) som följer:

1 §.

I 5 § 2 och 3 mom. religionsfrihetslagen stadgad anmälan om utträde skall envar utträdande personligen göra i vederbörande kyrkoherdes eller samfunds- eller församlingsstyrelses eller annan befolkningsregisterförares ämbetsrum under tjänstetid, och skall han vid behov styrka sin identitet samt bekräfta anmälan med sin namnteckning.

Göres anmälan om utträde hos den församling eller det samfund, varifrån utträdet sker, skall den utträdande uppgiva det religionssamfund eller den församling, vari han ämnar inträda eller huruvida han alls ämnar inträda i något samfund eller någon församling. Sker anmälan om utträde till föraren av det befolkningsregister, till vilket den utträdande övergår, och införes han i detta registers böcker, skall registerföraren ofördröjligen rekvirera avgångsbetyg såsom i 1 § 4 mom. förordningen angående flyttningsbetyg ävensom utfärdande av bevis ur kyrkobok, och annat motsvarande register samt om införande av särskilda uppgifter i sådant register stadgas om rekvirering av flyttningsbetyg.

Inom fem dagar från utgången av kalendermånaden närmast efter den då anmälan om utträde gjordes skall avgångsbetyget sändas till föraren av det befolkningsregister, till vilket den utträdande övergår. För avgångsbetyg skall erläggas samma avgift som för flyttningsbetyg.

2§.

Har anmälan om utträde gjorts hos den församling eller det samfund, i vars böcker den utträdande är införd och har den utträdande samtidigt anmält, att han inträder i religionssamfund eller församling, skall han senast under den kalendermånad som följer närmast efter anmälan om utträde, förete bevis över att han intages i det religionssamfund till vilket han anmält inträde.

Inträder den som enligt 5 §. 2 mom. religionsfrihetslagen bör anses ha utträtt icke i något religionssamfund eller har han icke företett i 1 mom. nämnt bevis, skall avgångsbetyget rörande honom sändas till den häradsskrivare eller annan myndighet, vars uppgift är att föra befolkningsregister över dem som icke hör till religionssamfund eller församling.

3 §.

Angående meddelande om att avgångsbetyg mottagits och angående avförande av den utträdande ur vederbörande register gäller vad i ovan nämnda förordning angående flyttningsbetyg är stadgat om meddelande om att flyttningsbevis mottagits och om avförande av utflyttad från vederbörande register.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 5 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. undervisningsminister
Jussi Linnamo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.