635/1968

Given i Helsingfors den 22 november 1968.

Förordning om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 17 och 19 §§ i värnpliktslagen den 15 september 1950 (452/50):

1 §.

Värnpliktig i statens, kommuns eller församlings tjänst eller befattning eller i annat offentligt uppdrag må under nedan stadgade förutsättningar befrias från reservens repetitionsövningar och extra tjänstgöring eller tills vidare befrias, från att bli inkallad i tjänst i krigstid, såframt icke genom särskild bestämmelse, kallelse eller kungörelse annorlunda bestämmes.

Av skäl, som avses i 19 § 2 mom. värnpliktslagen, må även utövare av vissa yrken och andra enskilda personer på ansökan tills vidare befrias från att bli inkallade i tjänst vid mobilisering.

2 §.

I krigstid inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) riksdagsman, riksdagens justitieombudsman, riksdagens generalsekreterare och äldre sekreterare vid centralkansliet;

2) kanslichefen för republikens presidents kansli och slottsfogden;

3) statsrådets medlemmar, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen, kanslicheferna vid Statsrådets kansli och vid ministerierna, kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, regeringsråden, ministeriernas avdelnings- och byråchefer, ministeriets för utrikesärendena byråchefer, polisöverinspektören och överinspektören för befolkningsskyddet;

4) högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens president samt justitieråden och förvaltningsråden, hovrättspresidenter och hovrättsråden, vattenöverdomstölens vattenöverdomare och ledamöter, häradshövdingar, borgmästare och ordningsrätternas ordförande, vattenrättsdomare, fängelsedomstolens ordförande och ledamöter;

5) cheferna för Finlands beskickningar och utsända konsuler i utlandet:

6) de centrala ämbetsverkens chefer och avdelningschefer;

7) landshövdingar, länsråd, länsassessorer och -kamrerer samt länsläkare;

8) fångvårdsinrättningarnas direktörer;

9) försäkringsöverdomare och äldre försäkringsdomare vid försäkringsdomstolen samt olycksfallsverkets direktör och avdelningschefer;

10) folkpensionsanstaltens generaldirektör, direktörer och avdelningschefer;

11) kyrkostyrelsens ordförande och ecklesiastikråd, domkapitlets ledamöter, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets ärkebiskopar, biskopar och församlingarnas kyrkoherdar;

12) medlemmarna av Finlands Banks direktion samt statskontorets och postsparbankens generaldirektörer och direktörer; samt

13) ordförande i kommuns styrelse.

Förutom i 1 mom. nämnda inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) polisinspektörer, biträdande polisinspektörer och befollmmgsskyddsinspektörer;

2) innehavare av tjänst eller befattning med grundlön inom allmänna polisen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen;

3) fångvårdsinrättningarnas ekönomiföreståndare, vaktchefer och. innehavare; av vaktbefattning med grundlön;

4) kommunala befolkningsskyddschefer och -instruktörer;

5) brandchefer samt ordinarie och halvordinarie kommunala brandkårers i huvudsyssla avlönade befäl, underbefäl och manskap; samt

6) ledande läkare, ekonomidirektörer, ekonomichefer och ekonomer vid central- och kretssjukhus, centralsanatorier och -sinnessjukhus samt universitetscentralsjukhus.

3 §.

Annan än ovan i 2 § nämnd värnpliktig i offentligrättsligt tjänste- eller anställningsförhållande må på framställning av vederbörande ämbetsverk eller inrättning; i krigstid befrias från att bli tillkallad i tjänst, om det med hänsyn till viktigt allmänt eller militärt intresse anses nödvändigt.

4 §.

För värnpliktig, som med stöd av 2 § icke inkallas i tjänst i krigstid, skall vederbörande ämbetsverk eller inrättning göra befrielseamnälan till staben för det militärdistrikt, under vars kontroll den värnpliktige står; På motsvarande sätt skall militärdistriktets stab underrättas, då värnpliktig blir fri från tjänst, befattning eller uppdrag, vars innehavare med stöd av denna förordning icke inkallas i tjänst i krigstid.

5 §.

Framställning om befriande av ovan i 3 § avsedd värnpliktig skall göras:

1) i fråga om riksdagen, republikens presidents kansli, ministerierna och statsrådets kansli, justitiekanslersämbetet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och Finlands representationer i utlandet hos försvarsministeriet; samt

2) i fråga om andra- hos vederbörande militärdistrikts stab.

Ärendet behandlas av den myndighet, hos vilken framställning skall göras, såframt icke försvarsministeriet med hänsyn till sakens natur och omfattning annorlunda bestämt:

Då framställning om befrielse göres, skall vederbörande ämbetsverk eller inrättning beakta omfånget av sin krigstida verksamhet och därtill anslutna anordningar, likväl så, att i ämbetsverket eller inrättningen tjänstgörande värnpliktiga såvitt möjligt böra ersättas med annan personal.

6 §.

Ansökningarna om befrielse från fullgörandet av värnplikt för ovan i 1 § 2 mom. avsedda personer tillställas staben för det militärdistrikt, under vars kontroll vederbörande står. Närmare anvisningar om handläggningen av ärende angående befrielse meddelas av huvndstaben.

7 §.

Anmälan, framställning eller ansökan angående befrielse skall göras särskilt för varje värnpliktig på blankett, som tillhandahålles av militärdistriktets stab.

Vad i 2 § 1 mom. av denna förordning är stadgat om befrielse från att bli inkallad till tjänstgöring tills vidare i krigstid gäller även då värnpliktiga inkallas till reservens repetitionsövningar eller till extra tjänstgöring.

9 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

10 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1969, och genom densamma upphäves förordningen den 9 maj 1941 (328/41) om innehavares av tjänst eller befattning befriande från fullgörande av värnplikt i vissa fall.

De personreserveringar, som militärdistrikteris staber av ovan i förordningens 1 § 2 mom. nämnda skal nedgivit, innan denna förordning trätt i kraft, äro fortfarande gällande.

Helsingfors den 22 november 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Försvarsminister
S. Suorttanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.