392/1968

Given i Nådendal den 28 juni 1968.

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 17 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialakyddsavgift (366/63) och fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

17 §.

Nöjes vederbörande eller statsombudet icke åt skattedirektörs med stöd av denna, lag givna beslut, må han skriftligen söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skola tillställas skattebyrån i skattedistriktet eller länsstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Statsombudets besvarstid räknas från den dag, då beslutet fattades. I beslut, som med stöd av denna lag givits av sjömansskattekontoret, sökes ändring hos länsstyrelsen i Nylands län i enlighet med vad i lagen om sjömansskatt är stadgat.

Över skattedirektörs och sjömansskattekontorets beslut må vederbörande anföra besvär hos länsstyrelsen även efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden på den grund att socialskyddsavgiften fastställts genom oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets handläggning inträffat sådant misstag eller begåtts sådant fel i förfarandet, som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande. Dylika besvär må dock icke anföras senare än under det sjätte året från ingången av det kalenderår, som följer närmast efter det då beslutet gavs.

Över länsstyrelsens beslut på besvär som avses i denna lag må besvär anföras endast såframt vederbörande beviljas i 17 a § avsett besvärstillstånd.

Statens talan utövas i ärenden, som avses i 3 mom., av prövningsombudet.

Beslut är verkställbart oaktat besvär däröver anförts. Beslut med anledning av besvär skall, även i det fall, att besvär anförts över skattedirektörens i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även i fråga om socialskyddsavgift, som erlagts eller hade bort erläggas innan beslutet gavs.

17 a §.

Besvärstillstånd sökes hos högsta förvaltningsdomstolen.

Tillstånd må meddelas endast,

1) om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för enhetlig rättspraxis är av vikt, att målet drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning; eller

2) om vederbörande visar, att besvären äro av synnerlig betydelse för honom utöver det mål, varom är fråga.

Prövningsombudet må beviljas tillstånd endast med stöd av 2 mom. 1 punkten.

Tillståndsansökningen skall tillställas länsstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från delfåendet av beslutet. För prövningsombudet räknas sagda tid från den dag beslutet gavs.

I övrigt tillämpas stadgandena om besvärstillstånd i 12 § 6 mom., 13 b § och 14 § lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1968.

Angående sökande av ändring i beslut som givits före denna lags ikraftträdande gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat. Vad i denna lag är stadgat om sökande av ändring i ärende som gäller arbetsgivares socialskyddsavgift, skall äga motsvarande tillämpning, då ändring sökes i ärenden angående arbetsgivares barnbidrags- och folkpensionspremie, som avses i tidigare lagstiftning.

Nådendal den 28 juni 1968.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Tf. justitieminister
S. Suorttanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.