390/1968

Given i Nådendal den 28 juni 1968.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 96 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och fogas till lagen nya 96 a, 96 b, 96 c och 96 d §§ som följer:

96 §.

Över länsstyrelses utslag i annat än i 90, 96 a eller 96 b § avsett ärende må de, som jämlikt 91 § äga rätt att söka ändring i beskattning, anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen mom sextio dagar från delfåendet. På statens vägnar utövas besvärsrätten likväl av prövningsombudet och på kommuns vägnar av dess styrelse. För prövningsombudet räknas besvärstiden från den dag då utslaget gavs.


96 a §.

Utan i 96 c § stadgat besvärstillstånd må besvär icke anföras över länsstyrelses utslag till den del utslaget gäller

1) bostads- eller naturaförmån;

2) sådan besparing på resekostnadsersättning, dagtraktamente, representationsmedel eller annan med dem jämförlig ersättning, som ansetts skattepliktig;

3) avdrag på grund av nedsatt arbets- eller verksamhetsförmåga;

4) avdrag från löneinkomst för kostnader vid utförande av arbete eller uppdrag; eller

5) särskilt bestämt värde av byggnad eller konstruktion, om detta fastställts till lägre belopp än 100 000 mark.

96 b §.

Utan besvärstillstånd må besvär ej heller anföras över länsstyrelses utslag till den del fråga är om huruvida inkomst är skattepliktig eller om beloppet av beskattningsbar inkomst

1) i fråga om statsbeskattning,- om beloppet av den inkomst, beträffande vilken utslaget går parten emot, utan beaktande av förman, besparing eller avdrag, som, avses ovan i 96 a §, är uppenbart mindre an 1 000 mark eller om det är uppenbart mindre än 5 000 mark och samtidigt understiger en tiondedel av beloppet av den skattskyldiges hela beskattningsbara inkomst; ej heller

2) i fråga om kommunalbeskattning, om det inkomstbelopp, beträffande vilket utslaget går parten emot, utan beaktande av förmån, besparing eller avdrag, som avses i 96 a §, är uppenbart mindre än 1 000 mark eller om sagda belopp är uppenbart mindre än 5 000 mark och tillika understiger en tiondedel av totalbeloppet av den skattskyldiges beskattningsbara inkomst i vederbörande kommun eller, då fråga är om inkomst som för beskattning fördelats på skilda kommuner, totalbeloppet av inkomsten.

Såframt besvär över länsstyrelsens utslag i fall, då ändring yrkats på samma grund i såväl stats- som kommunalbeskattningen, äro tillåtna i fråga om någondera beskattningen men enligt 1 mom. förbjudna i fråga om den andra, må besvär likväl på sagda grund anföras även över sistnämnda beskattning.

Beträffande egendoms skatteplikt eller beloppet av beskattningsbar förmögenhet må besvär ej heller anföras över länsstyrelses utslag, om beloppet av den förmögenhet, beträffande vilken utslaget går parten emot, utan beaktande av ovan i 96 a § 5 punkten avsett värde av byggnad och konstruktion, uppenbart understiger 50 000 mark.

Över skatteförhöjning som påförts eller yrkats på grund av ökning av skatt eller antalet skattören, förorsakad av viss del av inkomst eller förmögenhet, må besvär ej anföras utan besvärstillstånd, såframt det är förbjudet att anföra besvär angående sagda inkomst eller förmögenhet, över ränta som motsvarar skattetillägg må besvär ej heller anföras utan tillstånd, om besvär icke få anföras angående den inkomst eller förmögenhet som efterbeskattats eller beträffande vilken efterbeskattning yrkats.

96 c §.

Besvärstillstånd sökes hos högsta förvaltningsdomstolen.

Tillstånd må meddelas endast,

1) om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för enhetlig rättspraxis är av vikt, att målet drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning; eller

2) om vederbörande i fall, som avses i 96 b § visar, att besvären äro av synnerlig betydelse för honom utöver det mål, varom är fråga.

Prövningsombudet och kommuns styrelse må beviljas tillstånd endast med stöd av 2 mom. 1 punkten.

96 d §.

Tillståndsansökningen skall tillställas länsstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från delfåendet av utslaget För prövningsombudet räknas sagda tid från den dag utslaget gavs.

I övrigt tillämpas stadgandena om besvärstillstånd i 12 § 6 mom., 13 b § och 14 § lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1968.

Angående sökande av ändring i utslag som givits före denna lags ikraftträdande gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

Nådendal den 28 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. justitieminister
S. Suorttanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.