44./1968

Given i Helsingfors den 19 januari 1968.

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 9 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59), sådan den lyder delvis ändrad i förordningen den 10 februari 1961 (97/61), som följer:

9 §.

I ärenden angående trafikskada, som förorsakats av staten tillhörigt motorfordon, företrädes staten av olycksfallsverket. Är skadan likväl ringa och har den myndighet, i vars besittning fordonet befinner sig, anslag till förfogande för ändamålet, må myndigheten själv ersätta skadan, såvida avtal träffats om ersättningen.

Olycksfallsverket skall, om ersättningsärende icke avgjorts genom domstols laga kraft vunna utslag eller om ärendet icke gäller regressanspråk, som grundar sig på ett med stöd av olycksfallsförsäkringslagstiftningen givet, laga kraft vunnet ersättningsbeslut, före ersättningsärendets avgörande av den i 17 § 2 mom. trafikförsäkringslagen avsedda trafikskadenämnden inbegära utlåtande i ärenden, vilka beröra:

1) fortlöpande ersättning eller erläggande i stället för sådan av fortlöpande ersättnings kapitalvärde i ett för allt på grund av bestående partiell eller total arbetsoförmåga eller dödsfall;

2) förhöjning eller nedsättning av fortlöpande ersättning med stöd av 6 § 2 mom. trafikförsäkringslagen;

3) ersättning på grund av bestående skada eller men, om skadan är svårartad eller om den skadelidande icke har godkänt ersättningens belopp;

4) ersättning för sveda och värk, om skadan är svårartad eller om den skadelidande icke har godkänt ersättningens belopp; eller

5) förvägran eller nedsättning av ersättning för skada, som drabbat person på grund av den skadelidandes medverkan till skadan, såvida denne eller hans anhöriga icke godkänt detta.

Olycksfallsverket äger rätt att av nämnden inbegära utlåtande jämväl i andra ärenden rörande ersättningsverksamheten, som äro under dess behandling.

Avviker av olycksfallsverket fattat avgörande i ärenden, som nämnas i 2 mom., från nämndens utlåtande och har avvikelsen icke skett till förmån för ersättningstagaren, skall utlåtandet antecknas i beslutet.

För inbegärda utlåtanden skall olycksfallsverket till nämnden erlägga avgift enligt av socialministeriet fastställda grunder.

Helsingfors den 19 januari 1968.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
T. Saloranta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.