10/1968

Given i Helsingfors den 4 januari 1968.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 28 § och 29 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) erhålla följande ändrade lydelse:

28 §.

Har försäkrad med stöd av lag rätt att på grund av arbets- eller läroavtal eller tjänste- eller annat offentligträttsligt tjänstgöringsförhållande av arbetsgivaren uppbära lön eller motsvarande ersättning för tiden för ledighet på grund av sjukdom eller barnsbörd, är han icke berättigad att för denna tid uppbära dag- eller moderskapspenning enligt denna lag med större belopp än det, varmed dag- eller moderskapspenningen överskjuter den lön eller annan ersättning, som han erhåller. Den del av dag- eller moderskapspenning, som icke skall utbetalas till den försäkrade, erlägges till arbetsgivaren.

Grundar sig försäkrads rätt till lön eller motsvarande ersättning för tiden för ledighet vid sjukdom eller barnsbörd på förordning, tjänstestadga eller annat sådant stadgande eller på kollektiv- eller annat avtal, utbetalas dag- eller moderskapspenning till den försäkrade själv, såframt icke i vederbörande stadgande eller avtal bestämmes, att dag- eller moderskapspenningen eller del därav skall såsom i 1 mom. är sagt betalas till arbetsgivaren i stället för till den försäkrade. Sådan bestämmelse i kollektivavtal får tillämpas i den omfattning av avtalet bunden arbetsgivare även eljest är skyldig att tillämpa avtalet. Betalning, vilken erlagts till försäkrad innan arbetsgivaren till sjukförsäkringsbyrå gjort anmälan om ovan avsedd bestämmelse som ingår i nämnda stadganden eller avtal, är likväl giltig.

Sjukförsäkringsbyrå skall vid anfordran lämna den försäkrade redovisning över belopp som enligt 1 eller 2 mom. erlagts till arbetsgivaren.

29 §.

Har socialnämnden beviljat försäkrad socialhjälp för erläggande av arvode till läkare eller medicinskt laboratorium, för anskaffning av läkemedel eller för resekostnader, äger socialnämnden rätt att av sjukförsäkringsbestyrelsen mot redovisning uppbära den del av den erlagda socialhjälpen som bestyrelsen vore pliktig att i motsvarande ersättning utgiva till den försäkrade. Vad ovan är stadgat om socialnämnd äger motsvarande tillämpning på arbetsgivare, när denne på grund av 21 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (141/22) eller 27 § 2 mom. eller 28 § sjömanslagen (341/55) haft kostnader till följd av att arbetstagare insjuknat eller skadats.Denna lags 28 § tillämpas på lön eller motsvarande ersättning samt dag- och moderskapspenning, som utbetalas från och med den 1 februari 1968.

Vad i 28 § 1 mom. stadgas om på lag grundad rätt att utfå lon eller annan ersättning, gäller även likadan rätt, som grundar sig på kollektiv- eller annat avtal, vilket ingåtts före denna lags ikraftträdande, eller på förordning, tjänstestadga eller annan bestämmelse, som utfärdats därförinnan.

Denna lags 29 § tillämpas på kostnaderna för sjukvård som givits den 1 februari 1968 och därefter.

Helsingfors den 4 januari 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
T. Saloranta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.